• Започват тематичните проверки по повод Великден

    Във връзка с наближаващия християнски празник Великден Българската агенция по безопасност на храните стартира извършването на засилени тематични проверки от инспекторите от отделите "Контрол на храните" при съответните ОДБХ в обекти за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно с храни, пазари и тържища, находящи се на територията на съответната област. Проверките ще се извършват в периода от 30.03.2015г. до 13.04.2015г. включително. При проверките особено внимание ще се обръща на производството и търговията на храни, които традиционно се предлагат на пазара по време на празника - козунаци, агнешко месо, яйца, включително и боядисани яйца, бои за яйца, пресни плодове и зеленчуци, най-вече на зелените салати. В производствените обекти инспекторите на БАБХ ще проверяват произхода, сроковете и условията на съхранение на използваните суровини и храни, спазване на процедурите по НАССР, наличие на Технологична документация за произвежданите храни и съответствието й с нормативните изисквания, правилното етикетиране на храните и придружаващите храните документи. В търговската мрежа и заведенията за обществено хранене ще се проверява правилното съхранение на храните, спазването на сроковете на съхранение, правилното етикетиране, наличие на документи за произход и безопасност на храните, спазване на Системата за управление безопасността на храните. При проверките на заведения за обществено хранене, находящи се на територията на обекти за отдих, предлагащи услугата "ол инклузив", ще се проверява съответствието им с нормативните изисквания. След приключване на засилените тематични проверки във връзка в религиозния празник Великден, БАБХ предвижда да осъществи масирани проверки във връзка с правилното прилагане на Регламент 1169/2011 г. Инспекторите от БАБХ ще проверяват правилното етикетирането на продуктите в обекти от търговската мрежа и заведения за обществено хранене, производствени предприятия и складове за съхранение и търговия на едро с храни.           Пресцентър БАБХ


  • Предприети мерки за ограничаване на птичия грип, възникнал на територията на природен резерват "Сребърна"

    Във връзка с констатирана високопатогенна Инфлуенца А (грип) по птиците – H5N1, известна като „птичи грип“ при къдроглави пеликани на територията на природен резерват „Сребърна“, област Силистра Българска агенция по безопасност на храните въвежда мерки и ограничения. Заболяването при къдроглавите пеликани е констатирано след получен сигнал за висока смъртност при птиците  в природен резерват “Сребърна“, област Силистра. 21 пеликана са открити мъртви, като на 2 от тях са направени проби за изследване в Националната референтна лаборатория (НРЛ) за диагностика на инфлуенца по птиците и Нюкясълска болест към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ), гр. София. Резултатите от извършените проби са положителни и при двете птици. Издадена е заповед на изпълнителния директор на БАБХ за определяне на 3-километрова предпазна и 10-илометрова наблюдавана зона. В предпазната зона се включват териториите на природен резерват Сребърна и с. Сребърна, Община Силистра. В 10-километровата наблюдавана зона около огнището се обхващат селата Ветрен, Айдемир и Полковник Ламбриново от Община Силистра и гр. Ситово и селата Попина и Поляна от Община Ситово, Област Силистра. В 3 км. предпазна зона попада една ферма за бройлери, която към момента е празна. Всички останали птицевъдни обекти в двете зони са от тип „заден двор“ и птиците в тях се отглеждат единствено за лична консумация. В наблюдаваната и предпазната зона се забранява: - преместването и транспортирането на домашни птици или на други птици, освен в случаите на транзитно превозване през зоната без разтоварване или спиране; - изпращането на яйца за люпене, от животновъдни обекти, попадащи в горепосочените зони; - търговията с прясно месо и месни продукти от домашни птици и див пернат дивеч, взет от дивата природа от същите зони; - транспортирането или разпространението на непреработен тор от стопанства с домашни птици или други птици, отглеждани на закрито; - лов на пернат дивеч и пускане на диви птици, отглеждани на закрито, на свобода в природата.   На директора на Областната дирекция по безопасност на храните е разпредено да бъде свикано незабавно заседание на областната и общински епизоотични комисии. Те трябва да предприемат спешни мерки за предотвратяване разпространението на болестта. На директорите от областните дирекции по безопасност на храните в градовете Русе, Шумен, Разград, Добрич и Варна е наредено да организират провеждане на заседания на областните епизоотични комисии за предприемане на спешни мерки за предотвратяване разпространението на болестта. Собствениците и управители на птицевъдни обекти и “задни дворове” са информирани за въвеждането на следните забрани, като излизане на птиците извън дворовете, за да не се допуска контакт с диви птици,  съхраняване на фуражите за изхранване на  птиците в закрити помещения и други. Забранява се събирането и провеждането на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици на територията на областите Силистра, Русе, Шумен, Разград, Добрич и Варна.   Пресцентър БАБХ  


  • Актуална информация относно ваксинацията против болестта "Син език"

    Кампанията за ваксиниране на домашните преживни животни против болестта “Син език” протича нормално, в съответствие с приетата програма и предварителни разчети на БАБХ. Към 20.03.2015 г. са ваксинирани общо 648 818 броя овце (42,7% от общия брой) в 2552 населени места на територията на страната. Поради големия обществен интерес и зачестилите въпроси за хода на ваксинацията, днес проф. Моллов информира Министъра на земеделието и храните, Комисията по земеделието и храните в Народното събрание, както и председателите на парламентарни групи относно актуалния брой на ваксинираните животни по области.   Пресцентър БАБХ