Българска Агенция по Безопасност на Храните

Българска Агенция
по Безопасност на Храните

Сигурност всеки ден


(29.08.2014) На 29 август 2014 г. в София се проведе заключителна конференция по проект № 13-22-121/15.05.2013 год.: "Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за управление на качеството в лабораториите по дейности, свързани с официалния контрол", по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11 на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).
 

(26.08.2014) Резултатите от лабораторните проби отхвърлят заболяването „син език“ да е причинител на смъртността в Зоологическата градина София.

Подай сигнал онлайн
Проекти
Проекти по ОПАК
Земеделски производители
Добри практики и ръководства

Система за бързо съобщаване RASFF