• Огнището на Инфлуенца по птиците в обекта на ЕТ „Андип-92“ е третото, което БАБХ констатира в рамките на около година

    БАБХ констатира за трети път огнище на Инфлуенца по птиците в обекти на фирма ЕТ „Андип-92“ на територията на гр. Асеновград, обл. Пловдив в периода от месец април 2019 г. до юни 2020 година. Първото огнище беше обявено на 5 април 2019, а второто на 8 април 2019 г. В началото на месец юни 2020 година на база завишена смъртност в обекта са взети проби от умрели птици за лабораторен анализ, резултатът от който доказва наличието на Инфлуенца по птиците, щам H5N8. На 4 юни е обявено третото огнището и незабавно започват дейностите по ликвидирането му. На първия етап са умъртвени над 75 хиляди птици. В рамките на днешния ден на втори етап се извършва умъртвяването на останалите 174 хиляди кокошки носачки. Предприетите действия към днешна дата се базират на задълбочено епизоотично проучване, извършено от комисия, съставена от експерти на БАБХ и ЦОРХВ, което доказва, че в обекта не са спазени мерките за биосигурност, задължителни за всеки бизнес оператор в сектор „животновъдство“. Съгласно българското и европейското законодателство, поради нарушенията в биосигурността на обекта, птиците, които се унищожават на втори етап, са контактни на заболелите, което налага тяхното хуманно умъртвяване и последващо цялостно почистване и дезинфекция. Това ще гарантира ликвидиране на огнището и свобода от вируса на Инфлуенца по птиците. БАБХ уведоми писмено ЕК за поредното възникналото огнище на Инфлуенца в този обект. На 26.06.2020 година, в отговор на уведомлението на Агенцията е получен отговор от ЕК, в който се подчертава важността от незабавното прилагане на всички мерки за ликвидиране на заболяването и умъртвяването на птиците в засегнатото и контактното стопанство. Изпратени са проби от огнището в Европейската референтна лаборатория за Инфлуенца по птиците в Падуа, Италия. Резултатите потвърждават, че изолираният щам е H5N8 и е идентичен с щама, предизвикал епидемиите през предходните години в България. В случай, че не бъдат предприети всички мерки по ликвидиране на констатираното огнище на Инфлуенца ще бъде застрашено здравето на птиците, отглеждани в животновъдните стопанства както на територията на обл. Пловдив, така и в цялата страна. Наличието на огнище налага и рестрикции по отношение на търговията с птици и птичи продукти от засегнатия район. Периодът на забрана за търгуване е в пряка зависимост от датата на официално му ликвидиране. Заради огнището в пловдивската фирма ЕТ „Андип-92“ към момента България не притежава статут на страна, свободна от Инфлуенца по птиците в Световната организация по здравеопазване на животните (OIE). Това наложи предприемането на спешни действия от БАБХ за ликвидиране на огнището в засегнатото и контактното стопанство на фирмата. Във връзка с ликвидирането на първото и второто огнище във фирма ЕТ „Андип-92“ БАБХ е изплатила на бизнес оператора обезщетение в размер на 5 061 816 лева. По време на финансовия одит по отношение на Инфлуенца по птиците, ЕК е констатирала, че изплатеното обезщетение за единица животно е в по-високи размери, спрямо обезщетенията, изплащани в други страни членки.  


 • Информация за постъпили сигнали и извършени проверки от ОДБХ, свързани с опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, към 24.06.2020 година

              От началото на годината до момента в Областни дирекции „Земеделие“ (ОДЗ) и  Областни дирекции по безопасност на храните са постъпили общо 38 сигнали свързани с опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне. Постъпилите сигнали са от районите на Бургас, Добрич, Плевен, Русе, Сливен, Разград, Варна, Хасково и Ямбол. 11 от тях са оттеглени. Извършени са общо 27 проверки по подадените сигнали, като от тях 13 са проверки по заповед на директора на ОДЗ за свикване на комисията по Закона за пчеларството. Взети са 11 проби от пчели и 12 проби от растителност за лабораторни анализи, от които две не са изпратени в лабораторията, тъй като не са изпратени съответните проби от пчели за анализ. До момента са получени резултатите от лабораторното изпитване на 6 пчели и 10 растителни проби, както следва: В с. Петокладенци, общ. Белене, обл. Плевен е взета една проба от пчели, в която  са открити перметрин – 231 мг/кг, пиперонил-бутоксид - 43.4 мг/кг, тетраметрин - 12.8 мг/кг в значително количество, които не са продукти за растителна защита, а са Биоциди за борба с вредителите от „Продуктов тип 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи“, предназначени за борба с насекоми като мухи, комари, хлебарки, бълхи, мравки, кърлежи и други пълзящи и летящи насекоми, включително и в бита. При анализа е установено и съдържание на циперметрин - 0.12 мг/кг, който също е с инсектицидно действие. Пробата от третираната растителност е взета от друго землище, различно от землището, в което е разположен пчелина, по настояване на собственичката на животновъдния обект. В растителната проба не е установено наличие на остатъци от пестициди.   В с. Милковица, общ. Гулянци, обл. Плевен са взети две проби пчели и 2 проби от плевелна растителност в новозасята царевица със следните резултати от анализа: с. Милковица, общ. Гулянци, обл. Плевен, "СИАН-08" ЕООД е взета проба от пчели с установено наличие на кумафос 0.040 мг/кг, съдържащо се във ветеринарномедицински продукти и наличие на активно вещество клотианидин, инсектицид, с резултат 0.011 мг/кг. В растителна проба взета от същото землище, в което е разположен пчелина, резултата от анализа показва наличие на активното вещество тиаметоксам, инсектицид, с резултат 0.015 мг/кг. Заключение на комисията, от 21.05.2020 г., от извършените третирания, на БЗС 159 - 721.6 дка в землището на с. Милковица, видно от резултатите на взетите проби: Смъртността на пчелите не е причинена от отравяне с продукт за растителна защита. Съгласно писмо № ПРЗ-364/05.06.2020г. от същото поле е взета растителна проба царевица за идентификация на употребените ПРЗ. Във взетата растителна проба са установени активни вещества – форамсулфурон – 0.69 мг/кг – хербицид, разрешен за употреба при царевица, глифозат - 0.013 мг/кг – хербицид, съдържащ се в продукт за растителна защита разрешен за употреба при царевица. с. Милковица, общ. Гулянци, обл. Плевен, Лилян Йорданов Гойчев е взета проба от пчели с резултат кумафос 0.011 мг/кг съдържащо се във ветеринарномедицински продукти. Във взетата от същото землище растителна проба е установено активното вещество флуроксипир с резултат 0.88 мг/кг, съдържащо се в продукт за растителна защита, разрешен за прилагане при царевица за контрол на многогодишни плевели. Заключение на комисията, от 21.05.2020 г., от извършените третирания, на БЗС 156 - 253.1 дка в землището на с. Милковица, видно от резултатите на взетите проби: Смъртността на пчелите не е причинена от отравяне с продукт за растителна защита. с. Татари, с. Петокладенци, общ. Белене и с. Стежерово, с. Божурлук, общ. Левски. Във взета сборна проба от новозасята и непоникнала царевица - плевелна растителност са установени – никосулфурон 0.019 мг/кг – хербицид, паклобутразол - 0.071 мг/кг – растежен регулатор, тиаметоксам – 0.063 мг/кг – инсектицид. Взета от същото землище проба от пчели с резултат клотианидин - 0.01 мг/кг - инсектицид, открити са следи от димоксистробин - 0.009 мг/кг, боскалид - 0.006 мг/кг, тиаметоксам - 0.004 мг/кг. Заключение на комисията, от 26.05.2020 г., на БЗС 5 - 1153.13 дка в землището на с. Петокладенци и с. Татари, е че не може категорично да потвърди, че смъртността на пчелите има пряка връзка с употребата на инсектициди с а.в. тиаметоксам - 0.004 мг/кг, поради прекалено ниското му съдържание, установено в пробата пчели и наличие в пчелите на друго забранено активно вещество на инсектициди – клотианидин в концентрация - 0.01 мг/кг. Съгласно писмо № ПРЗ-364/05.06.2020 г. от същото поле е взета растителна проба царевица за идентификация на употребените ПРЗ. Във взетата растителна проба са установени - форамсулфурон 0.15 мг/кг - хербицид, разрешен за употреба при царевица, никосулфурон 0.018 мг/кг – хербицид, разрешен за употреба при царевица. с. Драгаш войвода, общ. Никопол е взета една сборна проба от пчели и  една проба от плевелна растителност в новозасята царевица от полето, стопанисвано от фирма Ресен ООД. От взетата сборна проба от пчели е с резултат хлорпирифос - 0.013 мг/кг – инсетицид, беномил + карбендазим - 0.01 мг/кг – фунгицид, фенамидон - 0.013 мг/кг – фунгицид,   тиофанат-метил - 0.11 мг/кг – фунгицид. В пробата от плевелна растителност са установени – клотианидин – 0.021 мг/кг – инсектицид, флуроксипир – 0.31 мг/кг – хербицид, тиаметоксам – 0.027 мг/кг – инсектицид. Заключение на комисията, от 26.05.2020 г. е, че смъртността на пчелите не е причинена от извършените третирания на БЗС 36 - 124.78 дка в землището на с. Драгаш войвода, видно от резултатите на взетите проби. Съгласно писмо № ПРЗ-364/05.06.2020г. от същото поле на 09.06.2020 г. е взета растителна проба от царевица за идентификация на употребените ПРЗ. Във взетата растителна проба е установено - форамсулфурон - 0.30 мг/кг - хербицид, разрешен за употреба при царевица. В с. Нова Камена, общ. Тервел, обл. Добрич е взета една проба от пчели, в която са открити остатъчни количества от кумафос 0.71 мг/кг и фенпропиморф 0.014 мг/кг, които не са продукти за растителна защита. В растителната проба са установени - фенвалерат 0.11 мг/кг – ветеринарномедицински продукт, амидосулфурон 0.12 мг/кг и йодосулфурон-метил 0.031 мг/кг - хербициди, азоксистробин 0.31 мг/кг, протиоконазол 0.17 мг/кг, спироксамин 4.6 мг/кг и тебуконазол 4.6 мг/кг – фунгициди. В гр. Симеоновград, обл. Хасково -  взета една растителна проба от рапица с резултат хлорпирифос – 0.11 мг/кг и циперметрин – 0.075 мг/кг – инсектициди. При обстоен преглед на получените резултати се установява, че липсва съвпадение между веществата открити в пробата от пчели и тези в съответната растителна проба. Поради тази причина не може да бъде направена следствена връзка между употребата на продукти за растителна защита на конкретните площи и смъртността на пчелите. Единствено в една проба от плевелна растителност, взета от с. Петокладенци, и в съответстващата й сборна проба от пчели, е открито едно и също вещество, като в пробата от пчели количеството е под границата на откриване и е отбелязано като „следи“, съгласно протокола от лабораторията. Съставени са 8 акта за установено административно нарушение (АУАН), както следва: Шест броя АУАН по Закона за пчеларството в областите Бургас, Русе и Сливен  за третиране на земеделски култури, намиращи се във фаза на цъфтеж, за третиране извън часовия диапазон, определен в Наредба № 13/2016 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и за липса на уведомяване на пчеларите при пръскане с наземна техника.        Съгласно чл. 44 от Закона за пчеларството лицата, които не спазват мерките за опазването на пчелите от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности се наказват с глоба от 3000 до 5000 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 8000 до 10 000 лв.        Съгласно чл. 45 от Закона за пчеларството лицата, които употребяват продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция върху земеделски и горски култури, трайни и крайпътни насаждения и медоносна растителност, намиращи се във фаза на цъфтеж, се наказват с глоба от 4000 до 5000 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 8000 до 10 000 лв. Два АУАН по Закона за защита на растенията в област Добрич за липса на уведомяване на собствениците на пчелини от лицата, които извършват растителнозащитни дейности.        Съгласно чл. 144 от Закона за защита на растенията лицата, които не изпълнят задължение за уведомяване за употреба на продукти за растителна защита с наземна техника или чрез въздушно пръскане, се наказват с глоба от 1500 до 2400 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2400 до 3600 лв. Издадени са две наказателни постановления в област Добрич за липса на уведомяване, като санкциите са на стойност по 1500 лева. Резултати от проверките в област Бургас - 2 бр. АУАН: с. Желязово, общ. Бургас - Взетата от официалния ветеринарен лекар проба от умрели пчели в района на Бургас е била недостатъчна като количество и не е изпратена за анализ, тъй като собственикът на пчелина е отказал да заплати сумата. По тази причина, взетите от инспекторите по растителна защита 2 бр. проби от третирана рапица не са изпратени за анализ. Заключението на Комисията е, 60% подмор на пчели, но не може да се установи дали са загинали от третиране защото няма анализ на пчелите. На 17.04.2020 г. пчелните семейства са били добре, подмор е установен на 26.04.2020 г. с. Трояново, общ. Бургас – Проверка по сигнал на телефона на ОДБХ, наземно пръскане на третиране на рапица в цъфтеж, няма подмор. Издаден 1 АУАН по чл. 32 от Закона за пчеларството. гр. Айтос, обл. Бургас – Проверка по сигнал на телефона на ОДБХ, наземно пръскане на овощна градина с инсектицид след 10:00 часа. Издаден 1 АУАН по чл. 33 от Закона за пчеларството. Резултати от проверките в област Варна: Подаден сигнал към ОДЗ, кметство Бенковски. Сигналът е оттеглен. Подаден сигнал по телефона в ОДБХ Варна на 11.05.2020 г., относно пръскане с пестициди в близост до пчелин в с. Блъсково, общ. Провадия. В жалбата не се почва конкретен ЗС извършител. Съставен е констативен протокол. Не са установени нарушения. Двата сигнала оттеглени. с. Нова Шипка, общ. Долни Чифлик. Жалбата е подадена по телефона в ОДБХ Варна, относно пръскане с пестициди в слънчогледов посев. Извършена е проверка на място в кметството. Към фирмата, която не е уведомила кметството и пчеларите е изпратено писмо с изх. № 322/29.05.2020 г. за извършване на проверка в ОДБХ Варна и съставяне на АУАН. Резултати от проверките в област Добрич – издаден 2 АУАН, 2 НП: с. Свети Никола, с. Нова Камена, с. Войниково, гр. Тервел, с. Врачанци, общ. Добрич са оттеглени. 7 бр. сигнала оттеглени. с. Нова Камена, общ. Тервел е взета проба от пчели с резултат – кумафос 0.71 мг/кг, фенпропиморф 0.014 мг/кг, които не са продукти за растителна защита. От взета растителна проба от пшеница са установени – фенвалерат 0.11 мг/кг, амидосулфурон 0.12 мг/кг и йодосулфурон-метил 0.031 мг/кг - хербициди, азоксистробин 0.31 мг/кг, протиоконазол 0.17 мг/кг, спироксамин 4.6 мг/кг и тебуконазол 4.6 мг/кг – фунгициди. Заключението на комисията е, че смъртността на пчелите не е причинена от ПРЗ в растителната проба. Съставен е акт с № 1/08.05.2020 г. по чл. 112 от ЗЗР. Издадено е 1 бр. наказателно постановление, със санкция 1500 лв. с. Честименско, общ. Тервел, обл. Добрич – Проверка по сигнал на телефона на ОДБХ, наземно пръскане на третиране на площи с пшеница с продукти за растителна защита, няма подмор. Съставен е акт с № 2/19.05.2020 г. по чл. 112 от Закона за защита на растенията. Издадено 1 бр. наказателно постановление, със санкция 1500 лв. с. Славеево, общ. Добрич – Сигнал по телефона на ОДБХ Добрич за нерегламентирано третиране на лавандулово поле, няма подмор на пчели. При проверка на ОДБХ Добрич се установява, че фирма „Ризови-64-65“ ООД окопава царевица и не отглежда лавандула. За всяко третиране е представяла уведомителни писма. Резултати от проверките в област Плевен: На 04.05.2020 г. е извършена проверка в с. Петокладенци, общ. Белене при която е взета една проба от пчели с резултат -  перметрин - 231мг/кг, пиперонил-бутоксид - 43.4 мг/кг, тетраметрин - 12.8 мг/кг. Установените активни вещества се съдържат в биоциди, предназначени за третиране срещу мухи, комари и пълзящи насекоми, включително разрешени и за употреба в бита. Няма регистрирани продукти за растителна защита с установената комбинация от активни вещества. При анализа е установено и незначително количество на циперметрин - 0.12 мг/кг, който също е с биоцидно действие. Пробата от третираната растителност е взета от друго землище, различно от землището, в което е разположен пчелина, по настояване на собственичката на животновъдния обект. В растителната проба не е установено наличие на остатъци от пестициди.   На 12.05.2020 г. в с. Милковица, общ. Гулянци при извършената проверка са взети 2 броя проби от пчелите, след извършено наземно третиране с глифозат и 2 бр. проби от плевелна растителност в новозасята царевица. В едната проба от пчели е установено наличие на активното вещество кумафос, съдържащо се във ветеринарномедицински продукти и наличие на активното вещество клотианидин, инсектицид. В растителната проба, взета от същото землище, в което е разположен пчелина, резултата от анализа показва наличие на активното вещество тиаметоксам, инсектицид. Заключение на комисията, от 21.05.2020 г., от извършените третирания, на БЗС 156 - 253.1 дка в землището на с. Милковица, видно от резултатите на взетите проби: Смъртността на пчелите не е причинена от отравяне с продукт за растителна защита. Във втората проба от пчели е установено активното вещество кумафос, съдържащо се във ветеринарномедицински продукти. Във взетата от същото землище растителна проба е установено активното вещество флуроксипир, съдържащо се в продукт за растителна защита, разрешен за прилагане при царевица за контрол на многогодишни плевели. Изпратена е покана за съставяне и връчване на АУАН за нарушение на чл.107, т. 1 от ЗЗР на "Ресен" ЕООД. Заключение на комисията, от 21.05.2020 г., от извършените третирания, на БЗС 159 - 721.6 дка в землището на с. Милковица, видно от резултатите на взетите проби: Смъртността на пчелите не е причинена от отравяне с продукт за растителна защита. Съгласно писмо № ПРЗ-364/05.06.2020г. от същото поле е взета растителна проба царевица за идентификация на употребените ПРЗ. Във взетата растителна проба са установени активни вещества – форамсулфурон – 0.69 мг/кг – хербицид, разрешен за употреба при царевица, глифозат - 0.013 мг/кг – хербицид, съдържащ се в продукт за растителна защита разрешен за употреба при царевица. На 14.05.2020 г. е извършена проверка в с. Драгаш войвода, общ. Никопол. Постъпила е една жалба от четири жалбоподателя. Взета е една сборна проба от пчели и  една проба от плевелна растителност в новозасята царевица от полето, стопанисвано от фирма Ресен ООД. От взетата сборна проба от пчели е с резултат хлорпирифос - 0.013 мг/кг – инсетицид, беномил + карбендазим - 0.01 мг/кг – фунгицид, фенамидон - 0.013 мг/кг – фунгицид,   тиофанат-метил - 0.11 мг/кг – фунгицид. В пробата от плевелна растителност са установени – клотианидин – 0.021 мг/кг – инсектицид, флуроксипир – 0.31 мг/кг – хербицид, тиаметоксам – 0.027 мг/кг – инсектицид. Изпратена е покана за съставяне и връчване на АУАН за нарушение на чл. 107, т. 1 от ЗЗР на "Троя Авто" ЕООД. Заключение на комисията, от 26.05.2020 г. е, че смъртността на пчелите не е причинена от извършените третирания на БЗС 36 - 124.78 дка в землището на с. Драгаш войвода, видно от резултатите на взетите проби. Съгласно писмо № ПРЗ-364/05.06.2020 г. от същото поле на 09.06.2020 г. е взета растителна проба от поникналата царевица за идентификация на употребените ПРЗ. Във взетата растителна проба е установено - форамсулфурон - 0.30 мг/кг - хербицид, разрешен за употреба при царевица. На 15.05.2020 г. е извършена проверка в общ. Левски на един пчелин в с. Стежерово и на един пчелин в с. Божурлук. В община Белене е извършена проверка на 4 пчелина в с. Петокладенци и на един пчелин в с. Татари. Взета е една сборна проба пчели от седем пчелина от четири населени места. Пробата от пчели е с резултат клотианидин - 0.01 мг/кг – инсектицид. Открити са следи от димоксистробин - 0.009 мг/кг, боскалид - 0.006 мг/кг, тиаметоксам - 0.004 мг/кг. Проба от плевелна растителност е взета от поле, посочено от жалбоподателите на фирма „Сортови семена-Вардим“ АД. В растителната проба са установени – никосулфурон 0.019 мг/кг – хербицид, паклобутразол - 0.071 мг/кг – растежен регулатор, тиаметоксам – 0.063 мг/кг – инсектицид. Изпратени са: покана за съставяне и връчване на АУАН за нарушение на чл. 107, т. 1 от ЗЗР и покана за съставяне и връчване на АУАН за нарушение на чл. 32 от Закона за пчеларството на "Сортови семена - Вардим" АД. Заключение на комисията, от 26.05.2020 г., на БЗС 5 - 1153.13 дка в землището на с. Петокладенци и с. Татари, е че не може категорично да потвърди, че смъртността на пчелите има пряка връзка с употребата на инсектициди с а.в. тиаметоксам - 0.004 мг/кг, поради прекалено ниското му съдържание, установено в пробата пчели и наличие в пчелите на друго забранено активно вещество на инсектициди – клотианидин в концентрация - 0.01 мг/кг. Съгласно писмо № ПРЗ-364/05.06.2020 г. от същото поле е взета растителна проба от поникналата царевица за идентификация на употребените ПРЗ. Във взетата растителна проба са установени - форамсулфурон 0.15 мг/кг - хербицид, разрешен за употреба при царевица, никосулфурон 0.018 мг/кг – хербицид, разрешен за употреба при царевица. На 27.05.2020 г. е извършена проверка в с. Българене, общ. Левски. Постъпила е една жалба за наземно пръскане с фунгицид и инсектицид. В уведомителното писмо е посочено време за третиране – от 18.00 до 21.00 ч. При проверката е установено, че пръскането е започнало след 19.30 ч. Връчено предписание за спазване изискванията на Наредба № 13/2016 г., няма подмор на пчели. На 02.06.2020 г.  е извършена проверка в с. Любеново, общ. Никопол, обл. Плевен, по постъпила информация до ОДБХ Плевен за нерегламентирани пръскания. При проверката е установено третиране на лозе – биологично производство с екстракт от коприва и листен тор. За третиранията на конвенционално отглежданите култури има уведомителни писма и уведомления на пчеларите. Връчено предписание за спазване изискванията на Наредба № 13/2016 г., няма подмор на пчели. На 11.06.2020 г. е извършена проверка в с. Любеново, общ. Никопол, обл. Плевен на 08.06.2020 г. е получена преписка от Районна прокуратура Плевен, във връзка със спиране от полицията на нерегламентирано третиране с ПРЗ, по сигнал на тел. 112, на 17.05.2020 г. Няма уведомително писмо в кметството, няма подмор. Ще бъде изпратена покана за съставяне на АУАН за нарушение на чл. 112 от ЗЗР. Резултати от проверките в област Разград: с. Конево, общ. Разград – Издадени са 9 бр. констативни протоколи от взети проби от живи пчели със съмнение за болестите Нозема, Вароатоза. Установява се Нозема и V.destructor. с. Каменар, общ. Разград – Издаден е 1 бр. констативен протокол от взети проби от живи пчели.  Установява се Нозема и V.destructor. гр. Завет - Издаден е 1 констативен протокол. Взета е проба от пчели и изпратена в НДНИВМИ, гр. София. Комисията не може да установи пряка връзка за смъртността на пчелите с проведените растителнозащитни, дезинфекциозни мероприятия. Резултати от проверките в област Русе – 3 АУАН: гр. Глоджево, общ. Ветово – Издаден е 1 бр. констативен протокол от проверка. Нарушена е процедура по уведомяване при пръскане с наземна техника. Няма уведомителни писма и не са уведомени пчеларите за РЗ мероприятието. Издаден 1 АУАН за нарушение на чл. 32 от Закона за пчеларството и чл. 4, ал. 1, т.1, ал. 3 и чл. 8, ал. 1 от Наредба № 13, и чл. 107, т. 2 от ЗЗР. гр. Две могили, общ. Две могили – Издаден е 1 бр. констативен протокол от проверка. Нарушена е процедура по уведомяване при пръскане с наземна техника. Няма уведомителни писма и не са уведомени пчеларите за РЗ мероприятието. Издаден 1 АУАН за нарушение на чл. 32 от Закона за пчеларството и чл. 4, ал. 1, т.1, ал. 3 и чл. 8, ал. 1 от Наредба № 13, и чл. 107, т. 2 от ЗЗР. с. Бъзовец, общ. Две могили – Издаден е 1 бр. констативен протокол от проверка. Нарушена е процедура по уведомяване при пръскане с наземна техника. Няма уведомителни писма и не са уведомени пчеларите за РЗ мероприятието. Издаден 1 АУАН за нарушение на чл. 32 от Закона за пчеларството и чл. 4, ал. 1, т.1, ал. 3 и чл. 8, ал. 1 от Наредба № 13, и чл. 107, т. 2 от ЗЗР. Резултати от проверките в област Сливен – 1 АУАН: с. Караново, общ. Нова Загора – Издаден е 1 констативен протокол от проверка. Установено е пръскане на рапица в цъфтеж с наземна техника без уведомително писмо, не са уведомени пчеларите за РЗ мероприятието. Издаден 1 АУАН за нарушение на чл. 32, ал. 1 от Закона за пчеларството и чл. 8, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 13/2016 г. Резултати от проверките в област Хасково: гр. Симеоновград – Взета 1 проба от рапица. Анализът показва наличие на активните вещества хлорпирифос – 0.11 мг/кг и циперметрин – 0.075 мг/кг – инсектицид. Проба от пчели не е изпратена за анализ от жалбоподателя, който е оттеглил жалбата. Резултати от проверките в област Ямбол: с. Овчи кладенец, общ. Тунджа - Издаден е 1 констативен протокол от проверка. Получен сигнал по телефона на ОД „Земеделие“ за извършване на нерегламентирано третиране на посев от слънчоглед и подмор на пчели. Третирането е извършено с  хербицид, разрешен за употреба при слънчоглед и с листен тор. Представено е уведомително писмо за третирането, но не е спазен срока за уведомяване и не е изпратен SMS на пчеларите. Пробата от пчели не е изпратена, защото собственикът на пчелина не желае да заплати сумата. При преглед на следващия ден е установено, че пчелинът е в добро състояние.


 • БАБХ констатира четири ферми със заболяването Ку-треска в Област Ямбол

  Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира животни, заболели от Ку-треска в четири обекта в Област Ямбол. Болестта е установена при три едри преживни животни (ЕПЖ)  и девет дребни преживни животни (ДПЖ) след изследване на проби, взети в изпълнение на Програмата за надзор и контрол на болестта Ку-треска в България през 2020 г. Засегнати са по един обект за отглеждане на кози (в с. Маломирово, общ. Елхово), овце (в гр. Стралджа), крави (в с. Атолово, общ. Стралджа) и едри преживни животни (в с. Шарково, общ. Болярово).  Взети са допълнителни проби от засегнатите стада. На стопаните на фермите са издадени предписания за извършване на ваксинация на стадата и лечение на заболелтие животни. Агенцията по храните е уведомила Регионалната здравна инспекция (РЗИ) Ямбол за предприемане на мерки – изследване на контактните хора (персонал) във фермите.  Въведена е временна възбрана върху млечната продукция от животните до края на лечението. Уведомени са кметовете на населените места, в които са констатирани засегнати животновъдни обекти, за извършване на дезинсекция против кърлежи и комари. В изпълнение на Програмата за надзор и контрол на болестта Ку-треска в България за 2020 г. до настоящия момент положителни случаи са потвърдени в четири области – София-област, Шумен, Габрово и Ямбол. Изследвани са 463 кръвни проби от ЕПЖ и ДПЖ, което се раванява на 51 % изпълнение на Програмата. Положителни са общо 34 проби.


 • Контролът на БАБХ върху плодовете и зеленчуците, предназначени за българския пазар, цели да гарантират безопасността и качеството на продукцията

    Позиция на БАБХ по повод разпространеното от търговци писмою   Контролът, който Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва върху плодовете и зеленчуците за прясна консумация, предназначени за българския пазар, цели единствено да гарантират безопасността и качеството на продукцията, която потребителите слагат на трапезата си. В обхвата на контрола се вземат проби от сезонни плодове и зеленчуци. На контрол за остатъчни вещества от пестициди подлежат стоките, произведени в страни от ЕС и предназначени за българския пазар, продукцията, внос от трети страни, както и произведената в България. През месеците април и май не бяха допуснати до пазара над 200 т стоки, внос от трети страни, с повишени количества на остатъци от пестициди, доказани с лабораторно изследване. Манипулативно е твърдението, че цената на пробата би довела до поскъпване на плодовете и зеленчуците. Не е коректно да се изнасят подвеждаща информация, че една лабораторна проба за пестициди в размер на 420 лв., взета от пратка с тонове продукция, ще повлияе на цената. Резултатите от пробите излизат от 24 до 72 часа, като времетраенето се определя единствено и само от заявката на търговеца.  Предоставена е възможност за анализ на пробите във всички акредитирани лаборатории за изследване за пестициди на територията на страната. Целта е да се постигне разпределение, което ще ускори излизането на резултатите и достигането им до бизнес операторите в по-кратки срокове.  Стоките, предназначени за пазара, както и тези за преработвателните предприятия, придружени от протокол за анализ за съдържание на остатъчни вещества от пестициди, издаден от акредитирана и одобрена за официален контрол лаборатория в ЕС, не подлежат на пробовземане на територията на България. Повече от половината пратки с плодове и зеленчуци, влизащи  в страната, са придружени от протокол за анализ, показва провежданият контрол до момента. Съобразено е, че някои стоки са бързо развалящи се и няма възможност да изчакват излизането на резултатите. Тези стоки биват пломбирани на граничния пункт и се освобождават за отпътуване към крайната точка. Транспортните средства, които не са снабдени с устройства за пломбиране изчакват резултата от пробите на ГКПП.  БАБХ ще продължи да осъществява контрол на продуктите и стоките предназначени за българския потребител.  


 • БАБХ регистрира ново огнище на Инфлуенца по птиците при кокошки носачки в Асеновград

    Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира ново огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците в животновъден обект в землището на гр. Асеновград. Инфекцията е установена в хале с 28 531 птици на възраст 51 седмици. Последното огнище на заболяването в страната бе потвърдено преди почти 3 месеца (на 12.03.2020 г). Това е деветото огнище в България от началото на 2020 година. Издадена е заповед на изпълнителния директор на БАБХ проф. д-р Паскал Желязков за обявяване и мерки за контрол на огнище на Инфлуенца по птиците. Предстои умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички засегнати и контактни птици в животновъдния обект под официален надзор и по начин, недопускащ разпространяване на болестта, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009. Около птицефермата са определени 3-километрова предпазна зона, в която попадат гр. Асеновград, с. Боянци, общ. Асеновград и с. Моминско в общ. Садово. Определена е и 10-километровата наблюдавана зона - общ. Родопи - Крумово, Ягодово; в общ. Садово - Садово, Болярци, Катуница, Караджово, Кочево; в общ. Куклен - Куклен, Руен; в общ. Асеновград - Избеглии, Козаново, Стоево, Златовръх, Мулдава и Лясково. Търговията и придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод, птиче месо, продукти от птиче месо и яйца за човешка консумация в и от зоната се извършва под официален контрол; забранява се организиране и провеждане на панаири, пазари и изложби за птици; забранява се разселване на птици за подновяване на дивечовия запас. Птиците в двете зони се отглеждат в затворени помещения. Извършва се епизоотично проучване и проследяване за последните три седмици на движения на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в зоните двете зони. На територията на Европа през тази година са нотифицирани огнища на Инфлуенца тип А при домашни птици в Унгария – 306 огнища, Полша – 33, Германия – 3, Румъния и Словакия по две огнища. БАБХ напомня, че птичето месо и продукти от фермата, в която е открито огнище на Инфлуенца по птиците не представляват опасност за човешкото здраве.