Начало Регистри Растителна защита

Растителна защита


 Информация към Европейската комисия

 Списък на фирми получили разрешение за извършване на дейностите търговия на едро с продукти за растителна защита, търговия на дребно с продукти за растителна защита в селскостопанска аптека, преопаковане на продукти за растителна защита и извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители

 Списък на фирми с предмет на дейност "Преопаковане на продукти за растителна защита" и продукти за растителна защита,  за които имат разрешение за преопаковане
 

Регистър на лицата, които притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита и удостоверение за преопаковане на продукти за растителна защита.

https://pest.bfsa.bg/public/r01/index.jsf

https://pest.bfsa.bg/public/r02/index.jsf

Регистър на издадените разрешения за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане.

https://pest.bfsa.bg/public/r06/index.jsf

Регистър на лицата, които извършва специализирани растителнозащитни услуги.

https://pest.bfsa.bg/public/r07/index.jsf

Регистър на лицата, които притежават сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията с право за използване на продукти на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

https://pest.bfsa.bg/public/r09/index.jsf

 

Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита:

 

 

 

 
 

 Регистър на обеззаразените семена, търгувани на територията на Република България

Регистър на заявени за разрешаване продукти за растителна защита, съгласно чл.44, ал.3

Списък на висшите училища и институции в системата на професионалното образование и обучение, които имат одобрени от изпълнителния директор на БАБХ програми на тема "Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба"