Контрол на храните


  Списък на всички утвърдени образци документи - "Контрол на храни"

  ЧЕК ЛИСТИ

Образци на документи

1. Образец на Акт за вземане на проби - Приложение № 1 – (Образец БАБХ № 1), утвърден със Заповед № РД 11-21/01.03.2011г.

2. Образец на Акт за установяване на административно нарушение (на физическо лице) - Приложение № 2 – (Образец БАБХ №  2), утвърден със Заповед № РД 11-21/01.03.2011 г.

3. Образец на Акт за установяване на административно нарушение ( на юридическо лице)- Приложение №3 – (Образец БАБХ №3), утвърден със Заповед № РД 11-21/01.03.2011 г.

4. Образец на Наказателно постановление (физическо лице) - Приложение № 4 – (Образец БАБХ № 4), утвърден със Заповед № РД 11-21/01.03.2011г.

5. Образец на Наказателно постановление (юридическо лице) - Приложение №5 - (Образец БАБХ № 5), утвърден със Заповед № РД 11-21/01.03.2011г.

6. Образец на Предписание по ЗВД - Приложение № 1 – (Образец БАБХ № 6), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.201 г.

7. Образец на Предписание по ЗХ - Приложение №2 – (Образец БАБХ №7), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.

8. Образец на Констативен протокол за проверка - Приложение № 3 – (Образец БАБХ № 8), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.

9. Образец на Констативен протокол за проверка от комисия - Приложение №4 – (Образец БАБХ № 9), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.      

10. Образец на Разпореждане за спиране на част или цялата дейност в обект - на основание чл.253, ал.1, т.4 и ал.2, т.3 от ЗВД - Приложение №5 - (Образец БАБХ № 10), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.

11. Образец на Разпореждане за спиране на част или цялата дейност в обект - на основание чл.254, ал.3 от ЗВД , за неизпълнение на предписание - Приложение №6 – (Образец БАБХ № 11), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.

12. Образец на Заповед за заличаване на регистрация на основание чл.16, ал.2 от ЗХ - Приложение №7 – (Образец БАБХ № 12), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.

19. Образец на Заповед за заличаване на регистрацията на обектите по чл.229 от ЗВД - на основание чл.236, ал.1, т.3-6, и ал.2 от ЗВД  - Приложение №14 – (Образец БАБХ - № 19), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.                       

20. Образец на Заповед за спиране експлоатацията на обект/на части от обект/на на дейността на обект за производство/за търговия с храни, на основание чл.51, ал.1 от ЗХ - Приложение №15 – (Образец БАБХ - № 20), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.

21. Образец на Заповед за възстановяване експлоатацията на обект/на части от обект/на  дейността на обект за производство/за търговия с храни - Приложение №16 – (Образец БАБХ - № 21), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.

22. Образец на Заявление за вписване в списъка на производителите на първични продукти за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход до краен потребител, на основание чл.39, ал.1 от Наредба № 26/14.10.2010г. - Приложение №1 - (Образец БАБХ №22), към Заповед № РД 11-222/29.02.2012 г.

28. Образец на Удостоверение  за регистрация  на обект за търговия на едро със суровини и  храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти, получени от странични животински продукти - Приложение №23 - (Образец БАБХ - № 28), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.

29.Образец на Удостоверение за вписване в списъка на производителите, които извършват директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, на основание чл.39,ал.4 от Наредба № 26/14.10.2010г. - Приложение №2 - (Образец БАБХ №29) към Заповед РД 11-222/29.02.2012г.

30.Образец на Удостоверение за регистрация на обект за обработка и/или преработка и търговия на дребно с храни от животински произход - Приложение №25 – (Образец БАБХ № 30), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.

32. Образец на Удостоверение за регистрация на риболовен кораб (физическо лице)- Приложение № 32– (Образец БАБХ № 32) , утвърден със Заповед № РД 11-21/01.03.2011г.

33. Образец на Удостоверение за регистрация на риболовен кораб (юридическо лице) - Приложение № 27– (Образец БАБХ № 33), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.

34. Образец на Удостоверение за регистрация на  кораб-фризер/кораб-фабрика -  Приложение № 28 – (Образец БАБХ № 34), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.

35. Образец на Здравен сертификат за предназначени за износ храни от неживотински произход и/или материали и предмети, предназначени за контакт с храни, произведени, приети при вътреобщностна търговия или внесени от трети страни на територията на Република България. (с включен текст на англ.език) - Приложение №3 - (Образец БАБХ № 35), утвърден със Заповед №РД 11-723/09.07.13 г.

36. Образец на Заявление за издаване на Здравен сертификат за износ на суровини и храни от неживотински произход, материали и предмети за контакт с храни - Приложение №1- (Образец БАБХ № 36), утвърден със Заповед №РД 11-723/09.07.2013г., изменен с Приложение № 1 към Заповед № РД 11-1685/ 11.11.2015 г., допълнен със Заповед РД 11-1925/14.10.2016 г., изменен със Заповед № РД 11-2627/17.12.2018 г.;

37. Образец на Протокол от проверка на храни и/или материали и предмети в контакт с храни, предназначени за износ - Приложение № 2-(Образец БАБХ № 37), утвърден със Заповед №РД 11-723/09.07.13 г.

38. Образец на Заявление за издаване на становище за проект – Приложение №1 – (Образец БАБХ - № 38), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.2011г., изменен с Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1685/ 11.11.2015 г., изменен със Заповед № РД 11-2627/17.12.2018 г.;

39.Образец на Становище относно съгласуване на проектната документация, на основание чл.226 от ЗВД - Приложение №29 - (Образец БАБХ - № 39), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.

40.Заявление за издаване на становище, относно въвеждане в експлоатация на обект, на основание на чл. 227, ал.3 от ЗВД - Приложение №1– (Образец БАБХ - № 40), утвърден със Заповед № РД 11-627/25.03.2019 г., изменен със Заповед № РД 11-780/18.04.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ;

41.Становище относно въвеждане в експлоатация на обект, на основание на чл.227, ал.3 от ЗВД- Приложение №31– (Образец БАБХ № 41), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г., изменен със Заповед № РД 11-627/25.03.2019 г.

42.Образец на Уведомително писмо за непълноти в подадени документи  за регистрация на обект - Приложение №5 – (Образец БАБХ - № 42), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

43.Образец на Протокол  във връзка с подадените документи за регистрация на обект - Приложение №6 – (Образец БАБХ - № 43), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

44.Образец на Предписание във връзка с подадените документи за регистрация на обект - Приложение №7 – (Образец БАБХ - № 44), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

45. Образец на Уведомление за отказ на регистрация на обект - Приложение №8 – (Образец БАБХ - № 45), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

46. Образец на Декларация за ГМО – по чл.12, ал.5 от ЗХ - Приложение №9 – (Образец БАБХ - № 46 ), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

48. Образец на Становище към заявление за регистрация на транспортно средство - Приложение №11 – (Образец БАБХ - № 48), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

49.Образец на Удостоверение за регистрация на транспортно средство - Приложение №12 – (Образец БАБХ - №49), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

52. Образец на Протокол за извършване на проверка в обектите по чл.229 от ЗВД- Приложение №15 – (Образец БАБХ - № 52), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

53. Образец на Удостоверение  за регистрация  на обект за производство на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора  и на продукти, получени от странични животински продукти - Приложение №32 – (Образец БАБХ - № 53), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.        

54. Образец на Удостоверение  за регистрация  на обект за търговия на дребно с храни от животински произход, непредазначени за консумация от хора и на продукти, получени от странични животински продукти - Приложение №33 – (Образец БАБХ - № 54), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.

55. Образец на Заповед за заличаване на регистрацията на обектите по чл.229 от ЗВД - на основание на чл.236, ал.1, т.1 и т.2 от ЗВД - Приложение №34 – (Образец БАБХ - № 55), утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.

56. Образец на Акт за забрана на пратка от внос - Приложение №19 – (Образец БАБХ - № 56), утвърден със Заповед № РД 11-200/04.04.2011г.

57. Образец на Протокол за отговорно пазене - Приложение №20 – (Образец БАБХ - №57), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

58.Образец на Акт за експертиза на суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти получени от тях - Приложение №21 (Образец БАБХ - № 58), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

59.Образец на Акт за експертиза на внесени суровини и храни от животински произход,СЖП  и продукти получени от тях - Приложение №22 – (Образец БАБХ - №59 ), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

60. Образец на Протокол за подлежащи на унищожаване суровини и храни от животински произход - Приложение №23 – (Образец БАБХ - №60), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

61.Образец на Протокол за унищожаване на суровини и храни от животински произход (по чл.240, ал.6 от ЗВД) - Приложение №24 – (Образец БАБХ - №61), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

62.Образец на Разпореждане за насочване за преработване или унищожаване на суровини и храни от животински произход - Приложение №25 – (Образец БАБХ - № 62), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

63.Образец на Разпореждане за насочване за унищожаване на суровини и храни от животински произход - Приложение №26 – (Образец БАБХ - №63), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

64.Образец на Акт за забрана - Приложение №27 – (Образец БАБХ - №64), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

65.Образец на Заявление за  издаване на ветеринарен сертификат за износ- Приложение №28– (Образец БАБХ - № 65), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.2011г., изменен с Приложение № 4 към Заповед № РД 11-1685/ 11.11.2015 г., изменен със Заповед № РД 11-2627/17.12.2018 г.;

69. Образец на Удостоверение за регистрация на обект със странична, локална и ограничена дейност, с преобладаваща търговия на дребно с храни - Приложение №36– (Образец БАБХ - № 69) , утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.

71. Образец на Удостоверение за вписване в списъка на наемателите-търговци на храни - Приложение №5 – (Образец БАБХ - № 71), утвърден със Заповед №РД 11-919/05.08.11г.

72. Образец на Заявление за включване в списъка на търговци, получаващи пратки суровини и храни от животински произход от държави-членки на Европейския съюз - Приложение №35– (Образец БАБХ - № 72), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.2011г., изменен с Приложение № 5 към Заповед № РД 11-1685/11.11.2015 г., изменен със Заповед № РД 11-2627/17.12.2018 г.;

74. Образец на Удостоверение за регистрация на временен обект за обществено хранене/ за търговия  с храни - Приложение №37 – (Образец БАБХ - №74)

75. Образец на Удостоверение за регистрация на сезонен обект за търговия с храни - Приложение №38 – (Образец БАБХ - № 75), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

76. Образец на Уведомление от митница - Приложение №39 – (Образец БАБХ - № 76), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

77. Образец на Уведомление за внос на храни с произход от определени трети страни - Приложение №40 – (Образец БАБХ - № 77), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

78. Образец на Уведомление за пускане на пазара на хранителна добавка - Приложение №41 – (Образец БАБХ - №78), утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г.

79. Образец на Заповед за заличаване от базата данни на подадени уведомления за хранителни добавки, пуснати на пазара - Приложение №42утвърден със Заповед №РД 11-200/04.04.11г. (Образец БАБХ - №79)

80. Образец на Заповед за спиране реализацията на храни, издадена от Директор на ОДБХ - Приложение №37 – (Образец БАБХ - №80А), утвърден със Заповед № РД 11-1798 /03.12.2015 г.

81. Образец на Акт за вземане на проби по НМПКО - Приложение № 38 – (Образец БАБХ № 81) , утвърден със Заповед № РД 11-470 /20.05.2011г.

83. Образец на Удостоверение за регистрация на обект за събиране, съхранение и/или обезвреждане на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора, съдържащи материали от категория 1- Приложение №2– (Образец БАБХ №83), утвърден със Заповед № РД 11-805/18.07.2011г.

84. Списък на групите храни, неразделна част от Заявление за регистрация обект за производство на храни, обект за търговия на едро с храни, обект за търговия на дребно с храни и обект за търговия на дребно с храни с производство на място - Приложение № 1– (Образец БАБХ № 84), утвърден със Заповед № РД 11-919/05.08.2011г., изменен с Приложение № 5 към Заповед № РД 11-136/28.01.2015 г., Заповед № РД 11-421/ 16.03.2016 г., с Приложение № 1 към Заповед № РД 11-85/15.01.2019 г. и Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1180/24.06.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ;

85. Списък на групите храни, неразделна част от Заявление за регистрация на заведение за обществено и организирано хранене - Приложение № 2 – (Образец БАБХ № 85), утвърден със Заповед № РД 11-919/05.08.2011г., изменен с Приложение №2 към Заповед № РД 11-919/05.08.2011г., Приложение № 6 към Заповед № РД 11-136/28.01.2016 г. , Приложение № 2 към Заповед № РД 11-85/15.01.2019 г. и Приложение № 3 към Заповед № РД 11-1180/24.06.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ;

87. Образец на Акт за вземане на проби по НПМОП - Приложение № 1 - (Образец БАБХ № 87) , утвърден със Заповед № РД 11-1016/25.08.2011г.

89. Образец на Становище за регистрация на транспортно средство (цистерна, контейнер) - Приложение №2 - (Образец БАБХ №89), утвърден със Заповед № РД 11-1237/12.10.2011г.

90.Образец на Удостоверение за регистрация на транспортно средство (цистерна, контейнер) - Приложение №3 - (Образец БАБХ №90), утвърден със Заповед № РД 11-1237/12.10.2011г.

92. Образец на Удостоверение за вписване в списъка на наемателите търговци с храни-непредназначени за човешка консумация - Приложение №5 - (Образец БАБХ №92), утвърден със Заповед № РД 11-1237/12.10.2011г.

93. Образец на Разпореждане за спиране на част или цялата дейност в обект - на основание чл.224, ал.2, т.5 от ЗВД- Приложение №1- (Образец БАБХ № 93), утвърден със Заповед № РД 11-364 /27.03.2012г

95. Образец на Удостоверение за вписване в списъка на обекти за изкупуване на диворастящи гъби и/или горски плодове - Приложение №2 - (Образец БАБХ № 95), утвърден със Заповед № РД 11-309 /30.03.2012г.

97. Образец на Удостоверение за вписване в списъка на обекти за първично производство на култивирани гъби - Приложение №4 - (Образец БАБХ № 97), утвърден със Заповед № РД 11-309 /30.03.2012г.

101. Образец на Предписание за ограничаване или забраняване пускането на пазара на храни (по ЗХ) - Приложение №1 - (Образец БАБХ №101), утвърден със Заповед № РД 11-636/19.05.2012г.

102. Образец на Регистрационен документ за живи двучерупчести мекотели - Приложение №2, глава ІІ, Регламент 854/2004г. и глава І, раздел VІІ,  Регламент 853

103. Образец на Здравен сертификат за предназначени за износ суровини и храни от неживотински произход и материали и предмети, предназначени за контакт с храни, произведени на територията на Р. България (с включен текст на руски език)
         Приложение №4 към Заповед №РД 11-35/09.03.2011г. - (Образец БАБХ № 35-R), утвърден със Заповед №РД 11-19/14.01.2013г.)

104. Образец на Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни
       Приложение №1 – (Образец БАБХ №104), утвърден със Заповед № РД 11-34/14.01.2014 г.

105.Образец на Контролна карта „Приемане, разтоварване, зашеметяване и предкланичен преглед на птици“  - Приложение № 1 – (Образец БАБХ № 137), утвърден със Заповед РД 11- 988/08.06.2018 г.


107. Образец на Удостоверение за регистрация на транспортно средство за странични животински продукти и продукти получени от тях
       Приложение №3 - (Образец БАБХ - №107), утвърден със Заповед № РД 11-363 /13.03.2014г.
 


 
 
 
 
 
 
121. Образец на Справка за пратки странични животински продукти и/или продукти, получени от тях, с произход от държава членка, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или от трети страни, предоставена от оператор регистриран по чл.23 от Регламент (ЕО) № 1069/2009/ЕС и чл.229а, ал.6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност по местонахождение на регистрацията – Приложение № 4 – (Образец БАБХ - № 121), утвърден със Заповед № РД 11-1279/15.07.2016 г.
 
122. Образец на Справка за пратки странични животински продукти и/или продукти, получени от тях, с произход от държава членка, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или от трети страни, от оператор-търговец на СЖП вписан в регистъра на ОДБХ по чл. 232, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност – Приложение № 5 – (Образец БАБХ - № 122), утвърден със Заповед № РД 11-1279/15.07.2016 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

138. Образец на Заявление за издаване на разрешение на оператор за хранителна банка - Приложение № 2 – (Образец БАБХ № 138), утвърден със Заповед РД 11- 414/25.02.2019 г.

139. Образец на Заявление за промяна в обстоятелствата на издадено разрешение за оператор на хранителна банка - Приложение № 3 – (Образец БАБХ № 139), утвърден със Заповед РД 11- 414/25.02.2019 г.

140. Образец на Разрешение за оператор на хранителна банка - Приложение № 4 – (Образец БАБХ № 140), утвърден със Заповед РД 11- 414/25.02.2019 г.

141. Образец на Заявление за прекратяване на действието на издадено разрешение за оператор на хранителна банка - Приложение № 5 – (Образец БАБХ № 141), утвърден със Заповед РД 11- 414/25.02.2019 г.

142.Образец на Заявление за за съгласуване на технологична схема за изграждане, реконструкция, модернизация на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко – Приложение № 1 – (Образец БАБХ № 142), утвърден със Заповед РД 11- 525/13.03.2019 г.

143.Становище за съответствие на технологична схема за изграждане, реконструкция, модернизация на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко – Приложение № 2 – (Образец БАБХ № 143), утвърден със Заповед РД 11- 525/13.03.2019 г.

144.Образец на Заявление за издаване на разрешение за използване на странични животински продукти за диагностични, образователни и научно-изследователски цели – Приложение № 1 – (Образец БАБХ № 144), утвърден със Заповед РД 11- 539/15.03.2019 г.

145.Образец на Разрешение за използване на странични животински продукти за диагностични, образователни и научно-изследователски цели – Приложение № 2 – (Образец БАБХ № 145), утвърден със Заповед РД 11- 539/15.03.2019 г.

146. Образец на Предписание – (Образец БАБХ № 146)  – Приложение № 1, утвърден със Заповед РД 11-579/19.03.2019 г.

147. Образец на Предписание – (Образец БАБХ № 147)  – Приложение № 2, утвърден със Заповед РД 11-579/19.03.2019 г.

148. Образец на Предписание – (Образец БАБХ № 148)  – Приложение № 3, утвърден със Заповед РД 11-579/19.03.2019 г.

149. Образец на Предписание – (Образец БАБХ № 149)  – Приложение № 4, утвърден със Заповед РД 11-579/19.03.2019 г.

150. Удостоверение за съответствие на продукт с условията за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ – Приложение № 1 – (Образец БАБХ № 150), утвърден със Заповед РД 11-1180/24.06.2019 г.
 

151. Удостоверение за регистрация на обектза обезвреждане, съхранение и унищожаване на странични животински продукти - Приложение 1 - (Образец БАБХ №151), утвърден със заповед РД 11-1569/01.08.2019г. на изпълнителния директор на БАБХ

152. Заявление за промяна на технологията на производство, на обордването и/или при основно преустройсвто на сградния фонд с обект за странични животински продукти - Приложение 2 - (Образец БАБХ №152), утвърден със заповед РД 11-1569/01.08.2019г. на изпълнителния директор на БАБХ

153. Протокол за извършване на проверка в обектите по чл. 259, ал. 1 и 2 и чл. 259 а, ал. 1 от Зкона за ветеринаромедицинската дейност - Приложение 3 - (Образец БАБХ №153), утвърден със заповед РД 11-1569/01.08.2019г. на изпълнителния директор на БАБХ

154.Заявление за издаване на сертификат за добра производствена практика - Приложение № 1 – (Образец БАБХ №154), утвърден със Заповед РД 11-75/08.01.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ

155. Сертификат за добра производствена практика - Приложение 2 - (Образец БАБХ № 155), утвърден със Заповед РД 11-75/08.01.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ, изменен със Заповед № РД 11-976/13.05.2020 г.;


  Указания за процедури по прилагане на законодателството при спиране реализацията на храни и спиране на дейността на обекти за производство и търговия с храни

  Заповед № РД 11-35/09.03.2012г. на Изп. Директор на БАБХ - за утвърждаване на процедура и приложимите към нея документи при издаване на Здравен сертификат за износ на суровини, храни от неживотински произход, материали и предмети, предназначени за контакт с храни, произведени на територията на Р. България

Заповед № РД 11-538/03.05.2012г. на Изп. Директор на БАБХ - за изменение на Приложение №1 от Заповед №РД 11-35/09.03.2011г. – Образец на “Здравен сертификат за предназначени за износ суровини и храни от неживотински произход и материали и предмети, предназначени за контакт с храни, произведени на територията на Р. България"

Заповед № РД 11-614/15.05.2012г. на Изп. Директор на БАБХ - за утвърждаване на процедура и приложимите към нея документи при издаване на Декларация за свободно разпространение на търговски мостри на хранителни продукти, произведени на територията на Р. България

Заповед № РД 11-723/09.07.2013 г. на Изп. Директор на БАБХ - за утвърждаване на процедура и приложимите към нея документи при издаване на Здравен сертификат за износ на  храни от неживотински произход и/или материали и предмети, предназначени за контакт с храни, произведени, приети при вътреобщностна търговия или внесени от трети страни на територията на Р. България

Образец 35 - Здравен сертификат за предназначени за износ храни от неживотински произход и/или материали и предмети, предназначени за контакт с храни, произведени, приети при вътреобщностна търговия или внесени от трети страни на територията на Република България (с включен текст на руски език) - Приложение №4 - (Образец БАБХ №35R) утвърден със Заповед №РД 11-785/26.07.13 г.

Заповед 11-785 - Заповед № РД 11-785/26.07.2013 г. на Изп. Д