Начало Кръстосано съответствие

Кръстосано съответствие


 Писмо с изх. № 13-2204/24.08.2018 г. на МЗХГ и Заповед на министъра № РД 09-592/27.06.2018 г. за целите на информиране на земеделските стопани, актуалните документи за прилагане на кръстосаното съответствие в България

 ЗХОЖ-192Г Доклад от проверка на място на идентификацията и регистрацията на животните (ИРЖ) /Секторно законодателство и Кръстосано съответствие

 Стандартна оперативна процедура  за реда и начина на извършване на официален контрол във връзка с идентификацията и регистрацията на животните, и за определяне на степента на спазване на ЗИУ 6, 7 и 8 относно кръстосаното съответствие

 Заповед № РД11-1513/30.07.2018 г. за утвърждаване образец на документ - Доклад от проверка на място Кръстосано съответствие, версия 02

  Приложение (Excel) към Заповед № РД11-1513/30.07.2018 г. 

Заповед РД 11-1517/16.08.2016г.

Стандартна оперативна процедура (СОП) за контрол на земеделските стопанства за спазване на законоустановени изисквания за управление (ЗИУ)

Инструкция за прилагане на СОП

- Инструкция за спазването на законоустановените изисквания в сектор „Фуражи“ – ЗИУ 4 – Законодателство за храните и фуражите и ЗИУ 9 – Профилактика и контрол на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии.

- в сектор "Здравеопазване и хуманно отношение към животните

Доклад (чек лист)

Методика за прилагане на кръстосаното съответствие

Ръководство за прилагане на кръстосаното съответствие

Декларация

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КРЪСТОСАНО СЪОТВЕТСТВИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯ И РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (ЗИУ 1, ЗИУ 10)

Заповед № РД 11-64/10.01.2018 г.

Процедура за контрол на земеделски стопанства за спазване на законоустановените изисквания за управление (ЗИУ 1, ЗИУ 10) при проверките за кръстосано съответствие – СОП – ПРЗТК, версия 05, Приложение № 1 към Заповед № РД 11-64/10.01.2018 г

Доклад за проверка на място Кръстосано съответствие Приложение № 2 към Заповед № РД 11-64/10.01.2018 г.

Заповед № РД 11-1664/12.09.2016 г.

Процедура за контрол на земеделски стопанства за спазване законоустановените изисквания за управление (ЗИУ 1, ЗИУ 10) при проверките за кръстосано съответствие - СОП РЗК-04. Приложение № 1 към Заповед № РД 11-1664/12.09.2016 г.

Доклад от проверка на място Кръстосано съответствие Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1664/12.09.2016 г.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КРЪСТОСАНО СЪОТВЕТСТВИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ - 2015 г.

Инструкция за прилагане на стандартна оперативна процедура, утвърдена със заповед N РД 11-1405 от 27.08.2105 г. на изпълнителния директор на БАБХ, относно контрола на земеделски стопанства за спазване на законоустановените изисквания  за управление (ЗИУ 4, ЗИУ 6, ЗИУ 7, ЗИУ 8,ЗИУ 9 и  ЗИУ5) при проверките за кръстосано съответствие.

Заповед РД 11-1405 от 27,08,2015 г.

СОП за контрол на земеделски стопанства за спазване на законоустановените изисквания  за управление(ЗИУ 4, ЗИУ 6, ЗИУ 7, ЗИУ 8,ЗИУ 9 и  ЗИУ5) при проверките за кръстосано съответствие - СОП - ЗХОЖКФ и КХ 14, Ревизия 03

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КРЪСТОСАНО СЪОТВЕТСТВИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ - 2013 г.

Заповед РД 09-434 от 2 юли 2013 г.

Ръководство за прилагане на законоустановените изисквания за управление, посочени в чл. 4 и 5 и изброени в приложение II буква А от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. - Приложение 1 към Заповед РД 09-434/02.07.2013

Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България - Приложение 2 към Заповед РД 09-434/ 02.07.2013 г.

Заповед РД 11-710 от 8 юли 2013 г.

Доклад за кръстосано съответствие за 2013 г.
 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КРЪСТОСАНО СЪОТВЕТСТВИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ - 2012 г.

  Заповед РД 09-114 от 7 февруари 2012 г. за утвърждаване на Ръководство за прилагане на Законоустановени изисквания за управление, посочени в чл.4 и 5 и изброени в Приложение ІІ, буква А от Регламент (ЕО) №73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г.  за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установавяне на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) №1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на регламент (ЕО) № 1782/2003 (OB L 30, 31.1.2009), съгласно Приложението

 Ръководство за прилагане на Законоустановени изисквания за управление, посочени в чл.4 и 5 и изброени в Приложение ІІ, буква А от Регламент (ЕО) №73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г.

 Заповед № РД 09-1090 от 06.08.2012 г. на Министъра на земеделието и храните за реда и начина за извършване на съвместни проверки

 Заповед № РД 09-1102 от 08.08.2012 г. за утвърждаване на Методика за кръстосаното съответствие в България

 Методика за кръстосаното съответствие в България