Шарка по овцете и козите


 

Шарката по овцете и козите (Sheep and Goat Pox) е силно заразно вирусно заболяване по дребните преживни, характеризиращо се с треска, генерализиран изрив от папули по кожата и кутанните мукози, мултифокални пневмонични огнища в белите дробове и висока смъртност. Инфекцията протича леко при местните породи овце и кози, живеещи в ендемичните райони, но е фатална за животни от незасягани от болестта стада. Нанася големи икономически загуби следствие намален или изгубен млеконадой, вреди на качеството на кожата и вълната, както и други производствени загуби, вследствие ограничаване на търговията и невъзможност за интензивно отглеждане на дребни преживни.

Практическо ръководство за борба с болестта шарка по овцете и козите

Шарка по овцете и козите и чума по дребни преживни животни

Шарка по овцете и козите с. Стоилово, общ. Малко Търново септември 2013 г.

История на болестта шарка по овцете и козите в България

 

Видео: