Българска Агенция по Безопасност на Храните

Българска Агенция
по Безопасност на Храните

Сигурност всеки ден

Документи

Тук може да намерите информация относно Българското и Европейско законодателство, съществуващи наредби и проекти на нормативни актове.

На разположение са и документи, имащи отношение към контрола на храните, здравеопазването и хуманното отношение към животните, фитосанитарния контрол, контрола на качеството на пресните плодове и зеленчуци, на продуктите за растителна защита и торове, на ветеринарномедицинските продукти, фуражите и граничния контрол.

Законодателство

Образци на документи

 Eтичен кодекс 

Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България

Подай сигнал онлайн
Проекти
Проекти по ОПАК
Земеделски производители
Добри практики и ръководства

Система за бързо съобщаване RASFF