Българска Агенция по Безопасност на Храните

Българска Агенция
по Безопасност на Храните

Сигурност всеки ден

Регламенти

Храни

 РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 315/93 НА СЪВЕТА от 8 февруари 1993 година за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1825/2000 НА КОМИСИЯТА от 25 август 2000 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо

 РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (ЕО) № 178/202 от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определянее на процедури относно безопасността на храните

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2065/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 ноември 2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в или върху храни

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2160/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 ноември 2003 година относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 852/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно хигиената на храните

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 853/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТИ НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 854/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТИ НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно определянето на специфични правила за организирането на официалния контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТИ НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съотвествието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1935/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 396/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 февруари 2005 година относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2073/2005 НА КОМИСИЯТА от 15 ноември 2005 година относно микробиологичните критерии за храните

РЕГЛАМЕНТ (Еео) № 2075/2005 НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2005 година относно установяване на специфични правила за официалните проверки за трихинела (Triсhinella) в месото

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 401/2006 НА КОМИСИЯТА от 23 февруари 2006 година за установяване на методи за вземане на проби и за анализ за целите на официалния контрол на нивата за микотоксини в храни

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1662/2006 НА КОМИСИЯТА от 6 ноември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1663/2006 НА КОМИСИЯТА от 6 ноември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1664/2006 НА КОМИСИЯТА от 6 ноември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на мерки за прилагане на някои продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека , и за отмяна на някои мерки за прилагане

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1665/2006 НА КОМИСИЯТА от 6 ноември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2075/2005 относно установяване на специфични правила за официални проверки за трихинела (Тrichinella) в месото

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1666/2006 НА КОМИСИЯТА от 6 ноември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 относно определяне на преходни разпоредби за прилагането на Регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1881/2006 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2006 година за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1882/2006 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2006 година относно методи за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на храни за съдържание на нитрати

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2023/2006 НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2006 година относно добра производствена практика за материали и предмети, предназначени за контакт с храни

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 275/2007 НА КОМИСИЯТА от 15 март 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1825/2000 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 333/2007 НА КОМИСИЯТА от 28 март 2007 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак, неорганичен калай, 3-MCPD и бензо[a]пирен в храни

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 479/2007 НА КОМИСИЯТА от 27 април 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2076/2005 за определяне на преходни разпоредби за прилагане на регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 700/2007 НА СЪВЕТА от 11 юни 2007 година относно търговията с месо от едър рогат добитък на възраст дванадесет месеца или по-малко

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1216/2007 НА КОМИСИЯТА от 18 октомври 2007 година за приемане на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1234/2007 НА СЪВЕТА от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1237/2007 НА КОМИСИЯТА от 23 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2006/696/ЕО по отношение на пускането на пазара на яйца, произхождащи от стада от кокошки носачки, заразени със Salmonella

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1243/2007 НА КОМИСИЯТА от 24 октомври 2007 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1244/2007 НА КОМИСИЯТА от 24 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 относно мерки за прилагане по отношение на някои продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека и установяване на специфични правила за официален контрол при инспекция на месо

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1245/2007 НА КОМИСИЯТА от 24 октомври 2007 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 2075/2005 по отношение на употребата на течен пепсин за откриване наличието на Trichinella в месото

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1246/2007 НА КОМИСИЯТА от 24 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2076/2005 по отношение на удължаването на преходния период, предоставен на операторите от сектора на храните, внасящи рибно масло, предназначено за консумация от човека

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1441/2007 НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 относно микробиологичните критерии за храните

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 543/2008 НА КОМИСИЯТА от 16 юни 2008 година относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 566/2008 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на предлагане на пазара на месо от животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 12 месеца или по-малко

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 589/2008 НА КОМИСИЯТА от 23 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 798/2008 НА КОМИСИЯТА от 8 август 2008 година за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1019/2008 НА КОМИСИЯТА от 17 октомври 2008 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно хигиената на храните

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1020/2008 НА КОМИСИЯТА от 17 октомври 2008 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход и на Регламент (ЕО) № 2076/2005 по отношение на идентификационната маркировка, суровото мляко и млечните продукти, яйцата и яйчените продукти и някои рибни продукти

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1021/2008 НА КОМИСИЯТА от 17 октомври 2008 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация и на Регламент (ЕО) № 2076/2005 на Комисията по отношение на двучерупчести мекотели, някои рибни продукти и персонала, помагащ при официалния контрол в кланиците

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1022/2008 НА КОМИСИЯТА от 17 октомври 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на максимално допустимите граници на летлив основен азот (TVB-N)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1023/2008 НА КОМИСИЯТА от 17 октомври 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2076/2005 с цел удължаване на преходния период, предоставен на операторите от сектора на храните, внасящи рибно масло, предназначено за консумация от човека

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1331/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1332/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година относно ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1333/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година относно добавките в храните РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1334/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО

Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 206/2009 НА КОМИСИЯТА от 5 март 2009 година относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и за изменение на Регламент (ЕО) № 136/2004

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 450/2009 НА КОМИСИЯТА от 29 май 2009 година относно активните и интелигентните материали и предмети, предназначени за контакт с храни

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 470/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 май 2009 година относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 669/2009 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 975/2009 НА КОМИСИЯТА от 19 октомври 2009 година за изменение на Директива 2002/72/ЕО относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1161/2009 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2009 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно информацията за хранителната верига, която се предоставя от предприятията за хранителни продукти, които управляват кланици

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1162/2009 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2009 година за определяне на преходни разпоредби за прилагането на регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 37/2010 НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2009 година относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 212/2010 НА КОМИСИЯТА от 12 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход

Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията

 Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

 Регламент (ЕС) № 252/2012 на Комисията от 21 март 2012 г. за определяне на методи за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на съдържанието на диоксини, диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCB) и недиоксиноподобни PCB в определени храни, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1883/2006
Странични животински продукти

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 749/2011 НА КОМИСИЯТА от 29 юли 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 142/2011 НА КОМИСИЯТА от 25 февруари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива


Фуражи и хранене на животните

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 183/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 януари 2005 година относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите

  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 141/2007 на Комисията от 14 февруари 2007 година относно изискванията за одобрение в съответствие с Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета на предприятия за фураж, произвеждащи или пускащи на пазара фуражни добавки от категорията „кокцидиостати и хистомоностати“

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 225/2012 на Комисията от 15 март 2012 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на одобряването на предприятия, които пускат на пазара за употреба като фуражи продукти, получени от растителни масла и смесени мазнини, и по отношение на специфичните изисквания във връзка с производството, складирането, транспорта и проверката за диоксини на масла, мазнини и продукти, получени от тях

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 767/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 юли 2009 година относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 454/2010 на Комисията от 26 май 2010 година относно преходни мерки съгласно Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разпоредбите за етикетиране на фураж

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 568/2010 на Комисията от 29 юни 2010 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на забраната за пускането на пазара или употребата за целите на храненето на животни на протеинови продукти, получени от дрожди от вида Candida, култивирани върху n- алкани

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 892/2010 на Комисията от 8 октомври 2010 година относно статуса на някои продукти по отношение на фуражните добавки, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 939/2010 на Комисията от 20 октомври 2010 година за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 767/2009 относно допустими отклонения при етикетиране на съдържанието на фуражни суровини или комбиниран фураж, посочени в член 11, параграф 5

ПРЕПОРЪКА 2011/25/EC на Комисията от 14 януари 2011 година за установяване на насоки за разграничаването между фуражни суровини, фуражни добавки, биоциди и ветеринарни лекарствени продукти 

ПРЕПОРЪКА 2006/576/EC на Комисията от 17 август 2006 година за наличието на деоксилеваленол, зеараленон, охратоксин А, Т-2 и НТ-2 и фумозини в продукти предназначени за хранене на животните

 ПРЕПОРЪКА 2013/165/EC на Комисията от 27 март 2013 година относно наличието на Т-2 и НТ-2 в зърнено.житните култури и зърнените продукти

Препоръка на Комисията № 637/2013 от 4 ноември 2013 г. за изменение на Препоръка 2006/576/ЕО по отношение на Т-2 токсин и HT-2 токсин в комбинирани фуражи за котки.

Препоръка на Комисията от 15 март 2012 година за наблюдение на наличието на алкалоиди от мораво рогче във фуражите и храните

Регламент (ЕС) № 68/2013 на Комисията от 16 януари 2013 година  относно Каталога на фуражните суровини

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1831/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно добавки за използване при храненето на животните

Регистър на Европейската комисия към Регламент (ЕО) № 1831/2003, относно разрешените за употреба фуражни добавки

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 386/2009 НА КОМИСИЯТА от 12 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета във връзка със създаване на нова функционална група фуражни добавки

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 230/2013 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2013 година относно изтеглянето от пазара на някои фуражни добавки, спадащи към групата на ароматизиращите и овкусяващите вещества

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 429/2008 НА КОМИСИЯТА от 25 април 2008 година относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 378/2005 на Комисията от 4 март 2005 година относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно задълженията и задачите на Референтната лаборатория на Общността във връзка със заявленията за издаване на разрешителни за фуражни добавки

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 850/2007 на Комисията от 19 юли 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 378/2005 относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно задълженията и задачите на Референтната лаборатория на Общността във връзка със заявленията за издаване на разрешителни за фуражни добавки

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 885/2009 на Комисията от 25 септември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 378/2005 по отношение на референтните проби, таксите и лабораториите, посочени в приложение II (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 278/2012 на Комисията от 28 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 152/2009 по отношение определянето на нивата на диоксини и полихлорирани бифенили

 Регламент (ЕС) № 51/2013 на Комисията от 16 януари 2013 година  за изменение на Регламент (ЕО) № 152/2009 по отношение на методите за анализ за определянето на съставки от животински произход за целите на официалния контрол на фуражи

 Регламент (ЕС) № 691/2013 на Комисията от 19 юли 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 152/2009 по отношение на методите за вземане на проби и анализ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТИ НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съотвествието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните – В ХРАНИ

Здравеопазване, идентификация и хуманно отношение към животните

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 НА СЪВЕТА от 20 декември 1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1255/97 НА СЪВЕТА от 25 юни 1997 година относно критериите на Общността за пунктовете за спиране и относно изменение на маршрутния план, посочен в приложението към Директива 91/628/EИО

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 999/2001 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2001 година относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

 Регламент (ЕС) № 56/2013 на Комисията от 16 януари  2013 г. за изменение на приложения I и IVкъм Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейският парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1774/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 3 октомври 2002 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 998/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 май 2003 година относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, и за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 21/2004 НА СЪВЕТА от 17 декември 2003 година за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (EO) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТИ НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съотвествието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните – В ХРАНИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 911/2004 НА КОМИСИЯТА от 29 април 2004 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно ушните марки, паспортите и регистрите на стопанствата

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1/2005 НА СЪВЕТА от 22 декември 2004 година относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1003/2005 НА КОМИСИЯТА от 30 юни 2005 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 2160/2003 по отношение на целта на общността за намаляване на разпространението на някои салмонелни серотипове сред птичите стада от вида Gallus gallus и за изменение на Регламент (ЕО) № 2160/2003

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1266/2007 НА КОМИСИЯТА от 26 октомври 2007 година относно правилата за прилагане на Директива 2000/75/ЕО на Съвета по отношение на контрола, наблюдението, надзора и ограниченията за движението на някои животни от видовете, възприемчиви към болестта син език

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 504/2008 НА КОМИСИЯТА от 6 юни 2008 г. за прилагане на Директива 90/426/ЕИО и Директива 90/427/ЕИО на Съвета относно методите за идентификация на еднокопитни животни

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 798/2008 НА КОМИСИЯТА от 8 август 2008 година за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране – В ХРАНИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 759/2009 НА КОМИСИЯТА от 19 август 2009 година за изменение на приложението към Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1099/2009 НА СЪВЕТА от 24 септември 2009 година относно защитата на животните по време на умъртвяване

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1760/2000 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 юли 2000 година за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета


Граничен контрол

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 136/2004 НА КОМИСИЯТА от 22 януари 2004 година за определяне на процедурите за ветеринарни проверки на граничните инспекционни пунктове на Общността на продукти, внасяни от трети страни

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 282/2004 НА КОМИСИЯТА от 18 февруари 2004 година за установяване на документ за декларирането и за ветеринарните проверки на животните, илващи от трети страни и въведени в Общността

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 745/2004 НА КОМИСИЯТА от 16 април 2004 година за определяне на мерки по отношение на внос на продукти от животински произход, предназначени за лична консумация

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 669/2009 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 294/2012 НА КОМИСИЯТА от 3 април 2012 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1135/2009 НА КОМИСИЯТА от 25 ноември 2009 година за налагане на специални условия по отношение на вноса на някои продукти с произход или изпратени от Китай и за отмяна на Решение 2008/798/ЕО на Комисията

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1152/2009 НА КОМИСИЯТА от 27 ноември 2009 година за налагане на специални условия за вноса на определени храни, внасяни от някои трети страни, във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини и за отмяна на Решение 2006/504/ЕО

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 274/2012 НА КОМИСИЯТА от 27 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1152/2009 за налагане на специални условия за вноса на определени храни, внасяни от някои трети страни, във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 258/2010 НА КОМИСИЯТА от 25 март 2010 година за налагане на специални условия върху вноса на гума гуар, която е с произход от Индия или е изпратена от същата държава, поради риска от замърсяване с пентахлорфенол и диоксини и за отмяна на Решение 2008/352/ЕО

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 284/2011 НА КОМИСИЯТА от 22 март 2011 година за определяне на специфични условия и подробни процедури за вноса на пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китайската народна република и специалния административен район Хонконг, Китай

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 433/2011 НА КОМИСИЯТА от 4 май 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход

Решение та комисията от 20 декември 2007 година за одобряване на предекспортните проверки, извършвани от Съединените американски щати, на фъстъци и продукти, получени от тях, за наличие на афлатоксини

Решение на комисията от 8 юни 2010 година за отмяна на Решение 2006/601/ЕО относно спешните мерки по отношение на наличие на неразрешен генетично модифициран организъм „LL RICE 601“ в продукти от ориз и за предвиждане на разпоредби за тестване на случаен принцип за отсъствието на посочения организъм в продукти от ориз

Решение за изпълнение на комисията от 22 декември 2011 година относно спешни мерки във връзка с неразрешен генетично модифициран ориз в оризови продукти с произход от Китай и за отмяна на Решение 2008/289/ЕО

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1151/2009 НА КОМИСИЯТА от 27 ноември 2009 година за налагане на специални условия по отношение на вноса на слънчогледово масло с произход или в пратки от Украйна поради риск от замърсяване с минерално масло и за отмяна на Решение 2008/433/ЕО

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1277/2011 НА КОМИСИЯТА от 8 декември 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1371/2011 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2011 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“

Решение за изпълнение на комисията от 21 декември 2011 година за изменение на приложение I към Решение за изпълнение 2011/402/ЕС относно спешни мерки, приложими към семената от сминдух и определени семена и бобови растения, внасяни от Египет


Генетично модифицирани организми

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1829/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно генетично модифицираните храни и фуражи

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1830/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно проследяването и етикирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1946/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2003 година относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 65/2004 НА КОМИСИЯТА за създаване на система за разработване и оценка на единните идентификатори за генетично модифицирани организми

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 641/2004 НА КОМИСИЯТА от 6 април 2004 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно заявлението за разрешение за нови генетично модифицирани храни и фуражи, нотификацията на съществуващи продукти, инцидентното или технически неизбежното наличие на генетично модифициран материал, който е бил предмет на оценяване на съществуващия риск и е получил благоприятно становище

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 619/2011 НА КОМИСИЯТА от 24 юни 2011 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите по отношение на наличието на генетично модифициран материал, за който е в ход процедура за даване на разрешение или за който разрешението е изтекло

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 298/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично модифицираните храни и фуражи по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

Контрол на ветеринарномедицински продукти

Приложение-Регламент-1950-2006

  Регламент 37-2010-Таблица 2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1234/2008 НА КОМИСИЯТА от 24 ноември 2008 година относно разглеждането на промените в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти


Други

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2074/2005 НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2005 година за установяване на мерки за прилагане по отношение на някои продукти съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета и по отношение на организацията на официалния контрол съгласно Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, за дерогиране от Регламент № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2076/2005 НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2005 година относно определяне на преходни разпоредби за прилагането на Регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004

Растителна защита и контрол на качеството на плодове и зеленчуци

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 997/2002 НА КОМИСИЯТА от 11 юни 2002 година за установяване на подробни правила за прилагане на разпоредбите относно разпределението на финансовата помощ на Общността между държавите-членки с цел укрепване на инспекционните инфраструктури за фитосанитарни проверки на растения и растителни продукти, идващи от трети страни

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1040/2002 НА КОМИСИЯТА от 14 юни 2002 година относно създаване на подробни правила за прилагане на разпоредбите във връзка с отпускане на финансова подкрепа от Общността за фитосанитарен контрол и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2051/97

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1756/2004 НА КОМИСИЯТА от 11 октомври 2004 година за определяне на подробните условия за необходимите доказателства и критерии за типа и равнището на намаляването на фитосанитарните проверки на някои растения, растителни продукти или други предмети, изброени в част Б на приложение V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 690/2008 НА КОМИСИЯТА от 4 юли 2008 година относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични
фитосанитарни рискове

Регламент 355/2012 от 24.04.2012г на Комисията за изменение на Регламент 690/2008 за признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 436/2011 НА КОМИСИЯТА от 5 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 690/2008 относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове

Регламент за изпълнение (ЕС) № 543 /2011 на Комисията от 07 юни 2011 год.за определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО)№ 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци

Продукти за растителна защита и торове

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета

Регламент (EО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година относно торовете

Подай сигнал онлайн
Проекти
Проекти по ОПАК
Земеделски производители
Добри практики и ръководства

Система за бързо съобщаване RASFF