Българска Агенция по Безопасност на Храните

Българска Агенция
по Безопасност на Храните

Сигурност всеки ден

Новини

Инспектори към отделите „Растителна защита“ към Областните дирекции по безопасност на храните в страната са извършили над 5300 проверки

Инспектори към отделите „Растителна защита“ към Областните дирекции по безопасност на храните в страната са извършили над 5300 проверки

(19 октомври 2012 г.) В изпълнение на годишните Национални планове за контрол на пазара и контрол върху употребата на продукти за растителна защита, за периода януари – септември 2012 година, инспекторите към отделите „Растителна защита” към ОДБХ, осъществяващи контрол върху продуктите за растителна защита и торовете, извършиха над 5300 проверки на селскостопански аптеки, складове за съхранение и търговия с препарати за растителна защита и торове, цехове за преопаковане и други.

Спрени са от продажба, запечатани, иззети или оставени на отговорно пазене 250 литра течни и 1434 килограма гранулирани и прахообразни препарати за растителна защита. Издадени са 291 предписания, съставени са 35 Акта за установяване на административно нарушение, взети са 182 проби за анализ за съответствие с показателите одобрени при разрешаването на продукта. При извършените проверки са установени 109 нерегламентирани обекта.

На контрол подлежи и употребата на продукти за растителна защита. При извършени 3317 инспекции са издадени 719 предписания и са съставени 7 Акта за установяване на административно нарушение. Взети са 18 листни проби за идентификация на препарати за раст

ителна защита и 75 растителни проби в изпълнение на Национална програма за контрол на остатъци от пестициди в и върху храни от растителен произход.
При извършени 339 инспекции, са взети 135 проби от торове за оценка за съответствие. Направени са 28 предписания и са съставени 4 Акта за установяване на административно нарушение. Извършени са 450 инспекции за спазване на Правилата за добра земеделска практика, за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" по програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Подай сигнал онлайн
Проекти
Проекти по ОПАК
Земеделски производители
Добри практики и ръководства

Система за бързо съобщаване RASFF