Начало Пресцентър Предстоящи събития Интегрирано управление на вредителите при земеделските култури.

Интегрирано управление на вредителите при земеделските култури.

12.05.2015На 12.05.2015 г. се проведе организационна среща на Областните дирекции на БАБХ на тема: "Интегрирано управление на вредителите при земеделските култури" по Мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)  "ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ".

Проектът е в изпълнение на договор №29/111/00266 от 06.02.2015г., сключен между Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Държавен фонд „Земеделие“.

Основната дейност на този проект е разпределена в два модула.
Първият е Законодателство, а вторият - Общи и специфични принципи на интегрирано управление на вредителите, като към всеки модул са предвидени и подтеми:

Законодателство (подтеми):
1.Съответствие на Закона за защита на растенията с Директива 2009/128/ЕО за устойчива употреба на пестициди. Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди;
2. Интегрирано управление на вредителите съгласно изискванията на Закона за защита на растенията. Възможности за използване на консултантски услуги.

Земеделски производители, взели участие в проекта, ще придобият знания относно законодателството, касаещо интегрираното управление на вредителите.

Общи и специфични принципи на интегрирано управление на вредителите (подтеми):
1. Общи принципи за интегрираното управление на вредителите по Закона за защита на растенията;
2. Специфични принципи за интегрираното управление на вредителите по Наредба      № 15 от 3 август 2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване;
3. Условия и ред за интегрирано производство, ред за регистриране на земеделските производители съгласно Наредба № 15 от 3 август 2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване;
4. Означаване на интегрираното производство, проследяване пътя на продукцията и контрол съгласно Наредба № 15 от 3 август 2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване.

Земеделските производители ще придобият знания относно интегрираното управление на вредителите и общите и специфични принципи за интегрирано управление на вредителите.

Видът на обученията, заложени в проекта, е информационна сесия. В 28 области на страната ще се проведат 40 семинара. След реализацията на проекта земеделските производители, участвали в семинарите, трябва да са наясно какви са основните изисквания за работа и на какви условия трябва да отговарят, така че те да могат да произвеждат по интегриран начин земеделска продукция,  да я етикетират, да я маркират, така че тя да бъде предложена на пазара по всички изисквания на Закона за защита на растенията.

В програмата, по която се обучават земеделските производители, е заложено, всеки един земеделски производител, присъствал на тях и издържал съответния краен тест по преподадения материал, да получи удостоверение за успешно проведено обучение по Интегрирано  управление на вредителите при земеделските култури. Със съответното удостоверение земеделеските производители могат да кандидастват за получаване на сертификат за използване на продукти за растителна защита от професионална категория за употреба. 

Пресцентър БАБХ