Начало Регистри Здравеопаване и хуманно отношение към животните

Здравеопаване и хуманно отношение към животните


Списък на одобрените места за почивка на животни (пунктове за почивка) на територията на България / List of approved control posts for live animals on the territory of Bulgaria

Регистър на издадените лицензи за превоз на животни за кратки пътувания по чл. 165 от ЗВД / Register of transporter authorisations for transport of animals during short journeys under article 165 of LVA

Регистър на издадените лицензи за превоз на животни за продължителни пътувания по чл. 165 от ЗВД / Register of transporter authorizations for transport of animals during long journeys under article 165 of LVA

Регистър на издадените лицензи за превоз на кокошеви птици за кратки пътувания по чл. 165 от ЗВД 

Регистър на издадените лицензи за превоз на водоплаващи птици за кратки пътувания по чл. 165 от ЗВД

Регистър на издадените лицензи за превоз на кокошеви птици за продължителни пътувания по чл. 165 от ЗВД 

Регистър на издадените лицензи за превоз на водоплаващи птици за продължителни пътувания по чл. 165 от ЗВД

 

 Регистри на птицевъдни обекти:


Регистър на ферми за аквакултури

Регистър на пчелините в България

Списък на регистрираните производители на пчелни майки и рояци/отводки

Регистър на обектите за ЕПЖ към 01.06.2021

Регистър на обектите за ДПЖ към 01.06.2021

Регистър на обектите за еднокопитни към 01.06.2021

Регистър на обектите за свине

Регистър на развъдниците за кучета

Регистър на приютите

Регистър на пазари за живи животни

Регистър за космат и пернат дивеч

ЖО за ЕПЖ по чл. 137 ОТ ЗВД

ЖО за ДПЖ по чл. 137 от ЗВД

ЖО за ЕКЖ по чл. 137 от ЗВД

ЖО лични стопанства по чл. 137 от ЗВД

Списък на национални референтни лаборатории съгласно Приложение ІІ, Глава 3 на Решение на Комисията 2009/712/ЕО

Регистър на издадените разрешителни за използването на животни в опити

Регистър на Министерство на здравеопазването за одобрените биоциди

Регистър на фирмите и центровете, предоставящи обучение за защита и хуманно отношение към животните

Списък на лицата преминали обучение ХОЖ

Хотели и пансиони за домашни любимци

Регистър на здравните заведения за животни, в съответствие с ветеринарното законодателство на Общността, съгласно Решение на комисията 2009/712ЕЕС от 18 септември 2009 г. за прилагане на Директива 2008/73/ЕО по отношение информационни интернет страници на страните членки.

Национален регистър на ветеринарните лечебни заведения и ветеринарните лекари работещи в тях, съгласно чл. 33 от ЗВД

Регистър на производителите и търговците на средства за идентификация на животните по чл. 7, ал. 3, т. 21 от Закона за ветеринарномедицинската дейност