Директиви


Храни

 ДИРЕКТИВА 97/78/ЕО НА СЪВЕТА от 18 декември 1997 година за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни

 ДИРЕКТИВА 2000/13/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 март 2000 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните

 ДИРЕКТИВА 2001/110/ЕО НА СЪВЕТА от 20 декември 2001 година относно меда

 ДИРЕКТИВА 2002/99/ЕО НА СЪВЕТА от 16 декември 2002 година за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека

 ДИРЕКТИВА 2008/5/ЕО НА КОМИСИЯТА от 30 януари 2008 година относно задължителното обозначаване върху етикета на някои храни на сведения, освен тези, предвидени в Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

 

Фуражи и хранeне на животните

 

 ДИРЕКТИВА 2008/38/ЕО НА КОМИСИЯТА от 5 март 2008 година за съставяне на списък на предназначенията на фуражите със специфични хранителни цели - въведена в Наредба № 10 за фуражите със специално предназначение

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1070/2010 на Комисията от 22 ноември 2010 година за изменение на Директива 2008/38/ЕО за добавяне в списъка на предназначенията подпомагането на метаболизма на ставите при остеоартроза при кучета и котки като специфична хранителна цел

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 5/2014 НА КОМИСИЯТА от 6 януари 2014 година за изменение на Директива 2008/38/ЕО на Комисията от 5 март 2008 г. за съставяне на списък на предназначенията на фуражите със специфични хранителни цели.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1123/2014 НА КОМИСИЯТА от 22 октомври 2014 г. за изменение на Директива 2008/38/ЕО за съставяне на списък на предназначенията на фуражите със специфични хранителни цели

 ДИРЕКТИВА 2002/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 май 2002 година относно нежеланите вещества в храните за животни – въведена в Наредба № 10 за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

 ДИРЕКТИВА 2003/57/ЕО НА КОМИСИЯТА от 17 юни 2003 година за изменение на Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежеланите вещества в храните за животни - въведена в Наредба № 10 за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

 ДИРЕКТИВА 2003/100/ЕО НА КОМИСИЯТА от 31 октомври 2003 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежеланите вещества в храните за животни - въведена в Наредба № 10 за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

 ДИРЕКТИВА 2005/8/ЕО НА КОМИСИЯТА от 27 януари 2005 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за нежеланите вещества в храни за животни

 ДИРЕКТИВА 2005/86/ЕО НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2005 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежелани вещества в храните за животни по отношение на камфехлор - въведена в Наредба № 10 за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

 ДИРЕКТИВА 2005/87/ЕО НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2005 година за изменение на Приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежеланите вещества в храните за животни по отношение на олово, флуор и кадмий – въведена в Наредба № 10 за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

 ДИРЕКТИВА 2006/13/ЕО НА КОМИСИЯТА от 3 февруари 2006 година за изменение на приложения I и II от Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежелани вещества в храните на животните, като диоксини и диоксиноподобни PCBs – въведена в Наредба № 10 за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

 ДИРЕКТИВА 2008/76/ЕО НА КОМИСИЯТА от 25 юли 2008 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежеланите вещества в храните за животни – въведена в Наредба № 10 за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

 ДИРЕКТИВА 2006/77/ЕО НА КОМИСИЯТА от 29 септември 2006 година за изменение на приложение I на Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните равнища на органични хлорни съединения в храните за животни - въведена в Наредба № 10 за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

 ДИРЕКТИВА 2009/8/ЕО НА КОМИСИЯТА от 10 февруари 2009 за изменение на приложение I от Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници за неизбежното преминаване на кокцидиостатици или хистомоностатици в нецелеви фуражи – въведена в Наредба № 10 за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

 ДИРЕКТИВА 2009/141/ЕО НА КОМИСИЯТА от 23 ноември 2009 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните равнища на арсен, теобромин, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. и Abrus precatorius L. във фуражите

 ДИРЕКТИВА 2010/6/ЕС НА КОМИСИЯТА от 9 февруари 2010 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно живак, свободен госипол, нитрити и Mowrah, Bassia, Madhuca – въведена в Наредба № 10 за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 574/2011 НА КОМИСИЯТА от 16 юни 2011 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за нитрити, меламин, Ambrosia spp и при преминаването на някои кокцидиостатици и хистомоностатици, и за консолидиране на приложения I и II към директивата - въведен в Наредба № 10 за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 277/2012 НА КОМИСИЯТА от 28 март 2012 година за изменение на приложения I и II към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните граници и праговете за диоксини и полихлорирани бифенили

 ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА № 711/2013 от 3 декември 2013 г. за намаляване на наличието на диоксини, фурани и ПХБ във фуражите и храните

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 744/2012 НА КОМИСИЯТА от 16 август 2012 г. за изменение на приложения I и II към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните граници за арсен, флуор, олово, живак, ендосулфан, диоксини, Ambrosia spp., диклазурил и лазалоцид А натрий и по отношение на праговете за диоксини.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 107/2013 НА КОМИСИЯТА от 5 февруари 2013 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за меламина в консервираната храна за домашни любимци

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1275/2013 НА КОМИСИЯТА от 6 декември 2013 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за арсен, кадмий, олово, нитрити, етерично синапено масло и вредни ботанически примеси

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2015/186 НА КОМИСИЯТА от 6 февруари 2015 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за арсен, флуор, олово, живак, ендосулфан и семена от Ambrosia.

Регламент (ЕС) 2017/2229 на Комисията от 4 декември 2017 година за изменение на приложения I към Директива 2002/32 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на олово, живак, меламин и декохинат

Поправка на Регламент (ЕС) 2017/2229 на Комисията от 4 декември 2017 година за изменение на приложения I към Директива 2002/32 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на олово, живак, меламин и декохинат

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1869 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2019 година за изменение и поправка на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на някои нежелани вещества в храните за животни.

 ДИРЕКТИВА 98/68/ЕО НА КОМИСИЯТА от 10.09.1998 г. относно определянето на стандартния документ, посочен в чл. 9, параграф 1 от Директива 95/53/ЕО на Съвета и определени правила за проверки при въвеждането в Общността на фуражи от трети страни – въведена като изменение и допълнение на Наредба № 109 за официалния контрол върху фуражите

ДИРЕКТИВА  90/167/ЕИО НА СЪВЕТА от 26 март 1990 година относно определяне на условията, регулиращи подготовката, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи в Общността

 

 


Здравеопазване, идентификация и хуманно отношение към животните

 ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 26 юни 1964 година относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине

 ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 декември 1982 година относно обявяване на болестите по животните в рамките на Общността

 ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 15 октомври 1990 година относно ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене

 ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 28 януари 1991 година относно ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността

 ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 19 ноември 1991 година относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете

 ДИРЕКТИВА 92/65/ЕИО НА СЪВЕТА от 13 юли 1992 година за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО

 ДИРЕКТИВА 92/66/ЕИО НА СЪВЕТА от 14 юли 1992 година за въвеждането на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест

 ДИРЕКТИВА 93/119/ЕО НА СЪВЕТА от 22 декември 1993 година относно защитата на животните по време на клане или умъртвяване

 ДИРЕКТИВА 1999/74/ЕО НА СЪВЕТА от 19 юли 1999 година за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки

 ДИРЕКТИВА 2000/75/ЕО НА СЪВЕТА от 20 ноември 2000 година за определяне на условията за борба и ликвидиране на болестта син език

 ДИРЕКТИВА 2001/89/EO НА СЪВЕТА от 23 октомври 2001 година относно мерки на Общността за борба с класическата чума по свинете

 ДИРЕКТИВА 2003/85/ЕО НА СЪВЕТА от 29 септември 2003 година относно мерки на Общността за борба с болестта шап и за отмяна на Директива 85/511/ЕИО и Решения
89/531/ЕИО и 91/665/ЕИО, и за изменение на Директива 92/46/ЕИО

 ДИРЕКТИВА 2005/94/EО НА СЪВЕТА от 20 декември 2005 година относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО

 ДИРЕКТИВА 2007/43/ЕО НА СЪВЕТА от 28 юни 2007 година за определяне на минимални правила за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо

 ДИРЕКТИВА 2008/71/ЕО НА СЪВЕТА от 15 юли 2008 година относно идентификацията и регистрацията на прасета

 ДИРЕКТИВА 2008/119/ЕО НА СЪВЕТА от 18 декември 2008 година за определяне на минимални стандарти за защита на телетата

 ДИРЕКТИВА 2008/120/ЕО НА СЪВЕТА от 18 декември 2008 година относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете

 ДИРЕКТИВА 2010/63/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 септември 2010 година относно защитата на животните, използвани за научни цели
 


Генетично модифицирани организми

 ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 23 април 1990 година относно работа с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия

 ДИРЕКТИВА 2001/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 март 2001 година относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета

 

Контрол на ветеринарномедицински продукти

Директива 2004/28/ЕО на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 2001/82/ЕО относно Кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти

ДИРЕКТИВА 2009/9/ЕО НА КОМИСИЯТА от 10 февруари 2009 година за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти

 ДИРЕКТИВА 2001 82 ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 ноември 2001 година относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти

 

Продукти за растителна защита и торове

 ДИРЕКТИВА 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди

 

Фитосанитарен контрол

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1279 НА КОМИСИЯТА от 14 юли 2017 година за изменение на приложения I—V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1920 НА КОМИСИЯТА от 19 октомври 2017 година за изменение на приложение IV към Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на движението на семена от Solanum tuberosum L. с произход от Съюза

ДИРЕКТИВА 2008/61/ЕО НА КОМИСИЯТА от 17 юни 2008 година за определяне на условията, при които някои вредители, растения, растителни продукти и други предмети, посочени в приложения IV към Директива 2000/29/ЕО на Съвета, могат да бъдат въвеждани или придвижвани в рамките на Общността или в някои нейни защитени зони за опити или научни цели, както и за работа по сортови селекции

ДИРЕКТИВА 93/51/ЕИО НА КОМИСИЯТА от 24 юни 1993 година за установяване на правила за движението на определени растения, продукти от растителен произход или други предмети през защитена зона и за движението на тези растения, продукти от растителен произход или други предмети, произхождащи от такава защитена зона и движещи се в нея

ДИРЕКТИВА 93/50/ЕИО НА КОМИСИЯТА oт 24 юни 1993 година за определяне на някои растения, невключени в списъка на приложение V, част А към Директива 77/93/ЕИО на Съвета, чиито производители или складове или спедиторски центрове, разположени в зоните на производство на тези растения, трябва да бъдат вписани в официален регистър

ДИРЕКТИВА 92/90/ЕИО НА КОМИСИЯТА от 3 ноември 1992 година за установяване на някои задължения, на които се подчиняват производителите и вносителите на растения, растителни продукти или други изделия, както и условията и реда за тяхната регистрация

 

Растителна защита и контрол на качеството на плодове и зеленчуци

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/177 НА КОМИСИЯТА от 11 февруари 2020 година


Други

 ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 11 декември 1989 година относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешнияпазар

 ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 26 юни 1990 година относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар

 ДИРЕКТИВА 96/93/ЕО НА СЪВЕТА от 17 декември 1996 година относно сертифицирането на животни и животински продукти

 ДИРЕКТИВА 2006/88/ЕО НА СЪВЕТА от 24 октомври 2006 година относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни