Решения на Европейската комисия


Фитосанитарен контрол 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/869 НА КОМИСИЯТА от 27 май 2021 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/638

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/682 НА КОМИСИЯТА от 26 април 2021 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/715 по отношение на посочените плодове с произход от Аржентина.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1549 НА КОМИСИЯТА от 22 октомври 2020 година за отмяна на Решение 2004/200/ЕО относно мерките за предотвратяване въвеждането и разпространението в Общността на Pepino mosiac virus

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/758 НА КОМИСИЯТА от 04 юни 2020 г. относно мерките, които Обединеното кралство трябва да предприеме във връзка с Xylella fastidiosa и Ceratocystis platani

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019 /1739 НА КОМИСИЯТА от 16 октомври 2019 г. за установяване на спешни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на вируса на розовата розетка.

Нотифицирано под номер С (2019) 7328

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1598 НА КОМИСИЯТА от 26 септември 2019 г. за изменение на Решрние за изпълнение (ЕС) 2018/638 за установяване на спешни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението и разпространението в Съюза на вредителя Spodoptera frugiperda (Smitjh).

Нотифицирано под номер С(2019) 6818

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1614 НА КОМИСИЯТА от 26 септември 2019 г. с което се разрешава да предвиждат дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на картофи, с изключение на картофи, предназначени за засаждане, с произход от регионите на Akkar и Bekaa в Ливан

Нотифицирано под номер С(2019) 6819.

Решение за изпълнение - 2019 _119

Решение за изпълнение - 2019_120

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/2108 на КОМИСИЯТА ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2108

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/2108 на КОМИСИЯТА ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2108

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1970 НА КОМИСИЯТА ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1511 НА КОМИСИЯТА от 09 октомври 2018 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/789

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1503 НА КОМИСИЯТА от 08 октомври 2018 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/927 НА КОМИСИЯТА от 27 юни 2018 г. за изменение на Решение за изпълнение 2015/789 на КОМИСИЯТА относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението на Xylella fastidiosa (Wells et al.) в Съюза

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/638 на КОМИСИЯТА от 23 април 2018 г.  за установяване на спешни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на вредителя Spodoptera frugiperda (Smith).

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/618 на КОМИСИЯТА от 19 април 2018 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2012/535 по отношение на мерките за предотвратяване разпространението в рамките на Съюза на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1887 НА КОМИСИЯТА от 24 октомври 2016 година за установяване на стандартни изисквания за представяне от държавите членки на заявления, доклади и заявки за плащане по програми за наблюдение в областта на здравето на растенията.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/925 НА КОМИСИЯТА от 29 май 2017 година за временно разрешаване на някои държави членки да сертифицират предбазов материал от някои видове овощни растения, произведен на полето при необезопасеност от насекоми, и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/167.(нотифицирано под номер С(2017) 2800).

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2180 НА КОМИСИЯТА от 19 ноември 2017 година за удължаване на срока на действие на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/412 за разрешаване на възможността държавите членки да предоставят временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на дървен материал от ясен с произход от или преработен в Канада.(нотифицирано под номер С(2017) 7488)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/715 НА КОМИСИЯТА от 11 май 2016 година за определяне на мерки по отношение на някои плодове с произход от някои трети държави за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на вредителя Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (нотифицирано под номер С(2016) 2684)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/801 НА КОМИСИЯТА от 8 май 2017 година за изменение на Решение за изпълнение 2016/715 /ЕС за определяне на мерки по отношение на някои плодове с произход от някои трети държави за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Съюза на вредителя Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa. (нотифицирано под номер С(2017) 2894)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/85 НА КОМИСИЯТА от 18 януари 2018 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/715 за определяне на мерки по отношение на някои плодове с произход от някои трети държави за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на вредителя Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2374 НА КОМИСИЯТА от 15 декември 2017 година за определяне на условията за движението, съхранението и преработката на някои плодове и техните хибриди с произход от трети държави с цел предотвратяване на въвеждането в Съюза на някои вредители

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/159 НА КОМИСИЯТА от 4 февруари 2016 година за определяне на процедурите за подаване на заявления за безвъзмездни средства и искания за плащане, както и на свързаната с тях информация, по отношение на спешните мерки срещу вредителите по растенията, посочени в Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 524)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2316 НА КОМИСИЯТА от 16 декември 2016 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1849 относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на вредители по отношение на някои зеленчуци с произход от Гана

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/893 НА КОМИСИЯТА от 9 юни 2015 година относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на Anoplophora glabripennis (Motschulsky) (нотифицирано под номер С(2015) 3772)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2352 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2017 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/789 относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението на Xylella fastidiosa (Wells et al.) в Съюза

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/749 на комисията от 7 май 2015 година за отмяна на решение 2007/410/ЕО относно мерки за преодтвратяване на въвеждането и разпространението в Общността на Potato spindle tuber viroid (нотифицирано под номер С(2015) 3023

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2187 НА КОМИСИЯТА от 24 ноември 2017 година за удължаване на срока на действие на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/179 за разрешаване на държавите членки да предвидят дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на дървен опаковъчен материал от иглолистни дървета ( Coniferales ) под формата на сандъци за боеприпаси с произход Съeдинените американски щати, под контрола на Министерството на отбраната на Съeдинените щати.(нотифицирано под номер С(2017) 7489).

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (2014/62/ЕС)  от 6 февруари 2014 година за отмяна на Решение 2003/766/ЕО относно някои спешни мерки за предотвратяване разпространението в Общността на Diabrotica virgifera Le Conte (нотифицирано под номер C(2014) 467)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА  (2014/690/ЕС) от 30 септември 2014 година за отмяна на Решение 2006/464/ЕО за спешните временни мерки, чиято цел е да се избегне внасянето и разпространението в Общността на организма Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (нотифицирано под номер С(2014) 6566)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (2013/780/ЕС) от 18 декември 2013 година  за предоставяне на дерогация от разпоредбите на член 13, параграф 1, подточка ii) от Директива 2000/29/ЕО на Съвета за обелен нарязан дървен материал от Quercus L., Platanus L. и Acer saccharum Marsh. с произход от Съединените американски щати  (нотифицирано под номер C(2013) 9166)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (2012/697/ЕС) от 8 ноември 2012 година по отношение на мерките за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на рода Pomacea (Perry) (нотифицирано под номер C(2012) 7803)  

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (2012/535/ЕС) от 26 септември 2012 година относно спешни мерки за предотвратяване на разпространението в рамките на Съюза на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина) (нотифицирано под номер C(2012) 6543)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/427 НА КОМИСИЯТА от 8 март 2017 година за изменение на Решение за изпълнение 2012/535 /ЕС по отношение на мерките за предотвратяване на разпространението в рамките на Съюза на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickel et al. (нематод по боровата дървесина) (нотифицирано под номер С(2017) 1482)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/226 НА КОМИСИЯТА от 11 февруари 2015 година за изменение на Решение за изпълнение 2012/535/ЕС по отношение на определението на податлива на зараза дървесина и мерките, които следва да се предприемат в демаркационните зони (нотифицирано под номер С(2015) 645)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (2012/270/ЕС) от 16 май 2012 година относно неотложни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Съюза на Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner) (нотифицирано под номер C(2012) 3137)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/5 НА КОМИСИЯТА от 3 януари 2018 година за изменение на Решение за изпълнение 2012/270/ЕС по отношение на симптомите на Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner) и определянето на съответните демаркационни зони

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (2012/138/ЕС)  от 1 март 2012 година относно неотложни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Съюза на Anoplophora chinensis (Forster)  (нотифицирано под номер C(2012) 1310)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (2011/787/ЕС)  от 29 ноември 2011 година за разрешаване на държавите-членки временно да вземат спешни мерки срещу разпространението на Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. по отношение на Египет (нотифицирано под номер C(2011) 8618)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (2011/778/ЕС) от 28 ноември 2011 година за разрешаване на някои държави-членки да предоставят временни дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на картофи за посев с произход от определени провинции на Канада (нотифицирано под номер C(2011) 8633)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (2007/847/ЕО) от 6 декември 2007 година относно разрешаване на дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на растения от Vitis L., различни от плодове, с произход от Хърватия или Бившата югославска република Македония (нотифицирано под номер C(2007) 5897)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2007 година относно временни спешни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в границите на Общността на Gibberella circinata Nirenberg & ODonnell (нотифицирано под номер C(2007) 2496) (2007/433/ЕО)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА  (2005/51/ЕО) от 21 януари 2005 година  за разрешение на държавите-членки временно да предоставят дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета във връзка с вноса на почва, заразена с пестициди или устойчиви органични замърсители, с цел обеззаразяване  (нотифицирано под номер С(2005) 92)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/487 НА КОМИСИЯТА от 17 март 2017 година за изменение на Решение 2005/51/ЕО по отношение на периода, през който в Съюза може да бъде внасяна почва, заразена с пестициди или устойчиви органични замърсители, с цел обеззаразяване.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (2003/250/ЕО) от 9 април 2003 година за разрешаване на държавите-членки да предвидят временни дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на ягодови растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена с произход от Република Южна Африка (нотифицирано под номер С(2003) 1185)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (2002/757/ЕО) от 19 септември 2002 година относно временни извънредни фитосанитарни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Общността на Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (нотифицирано под номер С(2002) 3380)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1967 НА КОМИСИЯТА от 8 ноември 2016 година за изменение на член 3 от Решение 2002/757/ЕО относно временни извънредни фитосанитарни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Общността на Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (нотифицирано под номер С(2016) 7075)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (2002/499/ЕО)   от 26 юни 2002 година  относно разрешаване на дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета за растенията от Chamaecyparis Spach, Juniperus L. и Pinus L., произхождащи от Република Корея и чийто растеж е естествено или изкуствено потиснат  (нотифицирано под номер С(2002) 2251)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (98/109/ЕО) от 2 февруари 1998 година относно разрешаване на държавите-членки временно да предприемат спешни мерки срещу разпространяването на Thrips palmi Karny по отношение на Тайланд

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (93/423/ЕИО) от 22 юни 1993 година за разрешаване на държавите-членки да предвидят дерогации от някои разпоредби на Директива 77/93/ЕИО на Съвета относно изсушения в сушилни камери дървен материал от иглолистни дървесни видове с произход от Съединените американски щати, и за определяне на подробностите за системата за маркиране, която следва да се прилага за изсушения в сушилни камери дървен материал

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 22 юни 1993 година относно разрешаване на държавите-членки да предвидят дерогации от някои разпоредби на Директива 77/93/ЕИО на Съвета по отношение на изсушен в камери дървен материал от иглолистни дървесни видове с произход от Канада и за определяне на подробностите за системата за маркиране, която следва да се прилага за изсушен в камери дървен материал (93/422/ЕИО)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (93/365/ЕИО) от 2 юни 1993 година за разрешаване на държавите-членки да предвидят дерогации от някои разпоредби на Директива 77/93/ЕИО на Съвета относно термично обработен дървен материал от иглолистни дървесни видове с произход от Канада и за определяне на специфичните мерки, отнасящи се до системата за маркиране, която следва да се прилага за термично обработен дървен материал

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (93/360/EИО) от 28 май 1993 година относно разрешаване на държавите-членки да предвидят дерогации от някои разпоредби на Директива 77/93/ЕИО на Съвета относно дървен материал от Thuja L. с произход от Канада

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА  (93/359/ЕИО) от 28 май 1993 година относно разрешаване на държавите-членки да предвиждат дерогации от някои разпоредби на Директива 77/93/ЕИО на Съвета относно дървения материал от Thuja L. с произход от Съединените американски щати

СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стp. 132)

 
 
 

Контрол на ветеринарномедицински продукти

Oнлайн-връзка към страницата на Европейската Комисия, в която своевременно се публикуват и актуализират всички решения за изпълнение.

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ от 13.7.2011 година относно разрешителните за пускане на пазара на „Doxycycline 50% WSP и свързани с него имена“, ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи активното вещество „Doxycycline hyclate“, в рамките на член 34 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

  Приложение I към РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ от 13.7.2011 година относно разрешителните за пускане на пазара на „Doxycycline 50% WSP и свързани с него имена“, ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи активното вещество „Doxycycline hyclate“, в рамките на член 34 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

  РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ от 25.5.2012 година относно разрешителното за пускане на пазара на „Prontax 10 mg/ml, инжекционен разтвор за едър рогат добитък, овце и свине, и свързани с него имена“, ветеринарен лекарствен продукт, съдържащ активното вещество „дорамектин“, в рамките на член 33 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и наСъвета.

  Приложение I към РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ от 25.5.2012 година относно разрешителното за пускане на пазара на „Prontax 10 mg/ml, инжекционен разтвор за едър рогат добитък, овце и свине, и свързани с него имена“, ветеринарен лекарствен продукт, съдържащ активното вещество „дорамектин“, в рамките на член 33 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и наСъвета.

  РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ от 20.10.2011 година относно разрешителните за пускане на пазара на „Synulox лактиращи крави и свързани с него имена“, ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи активните вещества „амоксицилин трихидрат, калиев клавуланат, преднизолон“, в рамките на член 34 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

  Приложение II към РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ от 20.10.2011 година относно разрешителните за пускане на пазара на „Synulox лактиращи крави и свързани с него имена“, ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи активните вещества „амоксицилин трихидрат, калиев клавуланат, преднизолон“, в рамките на член 34 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

  РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ от 8.10.2012 година относно разрешенията за пускане на пазара на „Байтрил 10 % перорален разтвор и сродни наименования“, ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи активното вещество „енрофлоксацин“, в рамките на член 34 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

  Приложение I към РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ от 8.10.2012 година относно разрешенията за пускане на пазара на „Байтрил 10 % перорален разтвор и сродни наименования“, ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи активното вещество „енрофлоксацин“, в рамките на член 34 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ от 16.5.2013 година относно разрешенията за пускане на пазара на „Nuflor Swine Once 450 mg/ml инжекционен разтвор и свързани с него имена“, ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи активното вещество „флорфеникол“, в рамките на член 33 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

  Приложение I към РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ от 16.5.2013 година относно разрешенията за пускане на пазара на „Nuflor Swine Once 450 mg/ml инжекционен разтвор и свързани с него имена“, ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи активното вещество „флорфеникол“, в рамките на член 33 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

  РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ от 23.5.2013 година относно разрешението за пускане на пазара на „Florgane 300 mg/ml инжекционна суспензия за говеда и прасета“, ветеринарен лекарствен продукт, съдържащ активното вещество „флорфеникол“, в рамките на член 33 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

  Приложение I към РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ от 23.5.2013 година относно разрешението за пускане на пазара на „Florgane 300 mg/ml инжекционна суспензия за говеда и прасета“, ветеринарен лекарствен продукт, съдържащ активното вещество „флорфеникол“, в рамките на член 33 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

  РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ от 23.5.2012 година относно разрешението за пускане на пазара на „Prontax 5 mg/ml разствор за едър рогад добитък и свързаните с него имена“, ветеринарен лекарствен продукт, съдържащ активното вещество „дорамектин“, в рамките на член 33 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

  РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ от 13.1.2013 година относно разрешението за пускане на пазара на ветеринарните продукти, съдържащи активните вещества „цефквином и цефтиофур“, в рамките на член 35 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.