Други


  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА относно установяване, отказ за поправка или поправка на очевидна фактическа грешка; издаване на дубликат на удостоверение или лиценз; обезсилване на удостоверение или лиценз в ЦУ на БАБХ

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2006 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕТА

ТАБЛИЦА на съответствието на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета с правото на Европейския съюз

Програма за контрол върху качесството на предлаганите в търговската мрежа ВМП и заповед за утвърждаване на програмата

Информация във връзка с уведомяването за отклонение в качестмото на ветеринарномедицинските продукти

 

Уведомление за отклонение в качестмото на ветеринарномедицински продукт