Начало Документи Законодателство Заповеди Дирекция "Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци"

Дирекция "Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци"


 Заповед № РД 11-152 от 02.02.2022 г.

 Заповед № РД 11-96 от 24.01.2022 г., относно издаване на Разрешение под формата на писмо за въвеждане в рамките на Съюза

 Заповед на зам. изпълнителния директор на БАБХ с № РД 11- 3164 от 30.12.2021 г за издаване на Разрешение под формата на писмо за въвеждане в рамките на Съюза  на почва от Украйна

 Заповед на зам. изпълнителния директор на БАБХ с № РД 11-3127 от 17.12.2021 г. за издаване на Разрешение

 Заповед на зам. изпълнителния директор на БАБХ с № РД 11-2991 от 10.10.2021 г за издаване на Разрешение

 Заповед № РД 11-2216 от 27.09.2021 г., относно издаване на Разрешение под формата на писмо за въвеждане в рамките на Съюза на 5 (пет) килограма образци семена от обикновена пшеница Triticum aestivum L. с произход Мексико

 Заповед № РД-11-2152/17.09.2021 г за отменяне на т. 1 и Приложение 1 към Заповед с номер: № РД-11-2663/26.11.2020 г на изпълнителния директор на БАБХ и утвърждаване на СОП-УИН 3201, версия 02

 Заповед № РД-11-1445/25.06.2021, относно отмяна на следните заповеди: 1. Заповед № РД-11-296/07.02.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ. 2. Заповед № РД-11-527/13.03.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ

 Заповед №РД11-1850/11.08.2021г. относно временно разрешаване на Института по полски култури - гр. Чирпан

 Заповед №РД 11-1688 от 21.07.2021 г., относно издаване на Разрешение

 Заповед №РД 11-1695 от 22.07.2021 г., относно издаване на Разрешение

 Заповед № РД11-1132/04.06.2021 за отмяна на карантина на площи в ОДБХ Бургас, заразени с Ralstonia Solanacearum, причинител на кафяво гниене по картофите

 Заповед № РД 11-1132 от 01.06.2021 г., относно отмяна на наложена карантина на площи на територията на ОДБХ Бургас, заразени с карантинния вредител Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., (причинител на бактериално кафяво гниене по картофите)

Заповед № РД 11-1601/09.07.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ, за отмяна на образци на официални документи, утвърдени със Заповед № РД 93/21.03.2011 г., Заповед № РД 11-1393/24.08.2015 г., Заповед № РД 11-1782/30.11.2015 г. и Заповед № РД 11-487/11.03.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ и утвърждаване на образци на документи.

Заповед № РД 11-1923/20.08.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ, за изменение на Заповед № РД 11-1601/09.07.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Заповед № РД 11-1936/21.08.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ, за изменение на Заповед № РД 11-1923/20.08.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Заповед № РД 11-2575 от 13.12.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ, на основание чл. 5, ал. 2, т. 1, чл. 2, ал.2, т. 1 и ал. 3, т. 2 от Устройствения првилник на Българската агенция по безопасност на храните във връзка с чл. 4 от Закон за защита на растенията
 

Заповед за частична отменя на карантина на площи в района на ОДБХ Смолян, поставени под карантина през 2012 г. с причинител Synchytrium endobioticum ( Schilb ) Pers,.
 

Заповед № РД 11-485 от 16.03.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ за прилагане на строги мерки за борба с новоустановен за страната карантинен вредител по Приложение № 2, Част А, Глава 1, буква „в”, т. 14 на Наредба № 8 от 27 февруари 2015 година за фитосанитарния контрол - кафяви петна по иглиците на иглолистните, с причинител гъбата Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow (Scirrhia acicola (Dearness) Siggers ) във връзка с установено огнище.

Заповед № РД 11-179 от 25.01.2017 г.  на изпълнителният директор на БАБХ, за утвърдения Списък на икономически важните вредители по земеделските култури по административно-териториални единици – области в Република България

Списък на икономически важните вредители по земеделските култури в Република България (по областни административно-териториални единици

Заповед № РД 11-1906 от 20.09.2017 г. на изпълнителният директор на БАБХ, за утвърждаване на Уведомление за производство, внос, въвеждане и търговия с биологични агенти на територията на Република България.

Уведомление за производство, внос, въвеждане и търговия с биологични агенти на територията на Република България

Заповед № РД 11-1562 от 13.08.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ
 

Заповед №  РД 12-5 от 29.06.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите , № РД- 481 от 17.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите, за утвърждаване Списък на биологичните агенти, които могат да се прилагат в Република България.

Заповед № РД 11-899 от 02.05.2017 г. на изпълнителния директор на БАБХ за прилагане на строги мерки за борба с пръстеновидното гниене по картофите, причинявано от бактерията Clavibacter michiganensis (Smith) във връзка с установено огнище.

Заповед № РД 11-536/21.03.2017 г на изпълнителният директор на БАБХ, за утвърждаване праговете на икономическа вредност за икономически важните вредители по земеделските култури"

Прагове на икономическа вредност за икономически важните вредители по земеделските култури

Заповед № РД 11-1477 от 09.08.2016 г. на изпълнителния директор на БАБХ във връзка с установен вредител Aceria kuko (Kishida)

Заповед № РД 11-1110 от 22.06.2016 г. на изпълнителния директор на БАБХ за разрешаване на внос на семена от Solanum lycopersicum L., Capsicum annuum L., Solanum tuberosum L, предназначени за научни цели

Заповед № РД 12-4/17.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните за утвърждаване Списък на биологичните агенти, които могат да се прилагат в Република България

Заповед РД 12-15 от 21.05.2014 г. на министъра на земеделието и храните за обявяване на каламитетно нападение от неприятеля марокански скакалец в област Кърджали и област Хасково.

Заповед РД 12-16 от 08.08.2013 г. на министъра на земеделието и храните за поставяне под карантина на площи в района на ОДБХ  Смолян с установена зарази от рак по картофите – Synchytrium endobioticum

Заповед РД 11-387 от 05.03.2015г. на изпълнителният директор на БАБХ за удължаване на срока, в който може да се извършват научни опити с растенията: стерилни ин витро растения от сливовия сорт Prunus domestica L., cv. Improved French

Заповед № РД 11-126 от 28.01.2022 г. на изпълнителният директор на БАБХ, за утвърдения Списък на икономически важните вредители по земеделските култури по административно-териториални единици – области в Република България
 

Списък на икономически важните вредители
по земеделските култури в Република България
(по областни административно-териториални единици)
01 - Благоевград 11 - Ловеч 21 - Смолян
02 - Бургас 12 - Монтана 22 - София - град
03 - Варна 13 - Пазарджик 23 - София - област
04 - В.Търново 14 - Перник 24 - Стара Загора
05 - Видин 15 - Плевен 25 - Търговище
06 - Враца 16 - Пловдив 26 - Хасково
07 - Габрово 17 - Разград 27 - Шумен
08 - Добрич 18 - Русе 28 - Ямбол
09 - Кърджали 19 - Силистра  
10 - Кюстендил 20 - Сливен  


 Заповед № РД 12-1 от 05.02.2013 г. на министъра на земеделието и храните, № РД 129 от 18.02.2013 г. на министъра на околната среда и водите, № РД-28-64 от 12.03.2013 г. на министъра на здравеопазването за утвърждаване Списък на биологичните агенти, които могат да се внасят и използват в Република България за 2013 г.

Заповед РД 11-909 от 17.07.2012г. на изпълнителния директор на БАБХ за удължаване на срока, в който може да се извършват научни опити с растенията: калеми от сливови хибриди

Заповед РД 12-15 от 15.05.2012г. на министъра на земеделието и храните за поставяне под карантина на площи в района на ОДБХ - Смолян с установена зараза от рак по картофите- Synchitrium endobioticum

Заповед РД 11-548 от 04.05.2012г. на изпълнителния директор на БАБХ за създаване на оперативен щаб към БАБХ във връзка с установена зараза от рак по картофите- Synchitrium endobioticum на територията на ОДБХ Смолян

Заповед РД 11-835 от 21 юли 2011 г. за мерки срещу вредители върху площи на територията на област Пловдив

АРХИВ