Обучения


 Обучения, организирани от БАБХ

1. Одитиране на HACCP системи в сектор фуражи
 


2. Изисквания по отношение на търговията с фуражи - етикетиране на фуражи - прилагане на Регламен (ЕО) № 767/2009, Регламент (ЕО) № 1829/2003 и Регламент (ЕО) № 1830/2003
 

 

3. Методи за вземане на проби за официалния контрол на фуражи
 

 

4. Граница между законодателството за страничните животински продукти и останалото законодателство в сектор „Фуражи”. Употреба на страничните животински продукти във фуражите. Рамков план за контрол на фуражите по контролна система ТСЕ и СЖП”

  1. Програма;
  2. „Граница между законодателството за страничните животински продукти и останалото законодателство в сектор „Фуражи”;
  3. „Определения в законодателството за страничните животински продукти”;
  4. „Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии – определение и история”;
  5. „Оценка на страничните животински продукти от гледна точка на спонгиформната енцефалопатия при говедата”;
  6. „Фуражни забрани в съответствие с Регламент (ЕО) № 999/2001 и Регламент (ЕО) № 1069/2009”;
  7. „Използване на страничните животински продукти във фуражите”;
  8. „Приемане, анализиране и интерпретиране на резултатите от анализи на проби за наличие на съставки от животински произход (сухоземни животни и риба) във фуражи.


 Обучения, организирани от Европейската комисия по проект "По-добро обучение за по-безопасни храни"

1. Законодателство по фуражите

 

2. НАССР принципи и техники на одит

 

3. Странични животински продукти