Процедури


Процедура за вземане на проби от фуражи във вътрешността на страната за целите на официалния контрол на фуражите“ – СОП-ЗХОЖКФ-2, Ревизия 03, утвърдена със Заповед № РД 11-2560/28.11.2017 г. на изпълнителния директор на БАБХ

 Процедура за взаимодействие при съмнение за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) при преживни животни

Процедура за издаване на сертификат за произход и свободна продажба и сертификат за добра производствена практика“ – СОП ЗХОЖКФ – 12, Версия 03, утвърдена със Заповед № РД 11-2584/14.12.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Процедура за издаване на ветеринарни сертификати за износ на фуражи за трети държави” – СОП – ЗХОЖКФ – 11, Версия: 05, утвърдена със Заповед № РД 11-699/16.03.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Приложение I към Стандартна оперативна процедура: „Процедура за издаване на ветеринарни сертификати за износ на фуражи за трети държави” – СОП – ЗХОЖКФ – 11, Версия: 05, утвърдена със Заповед № РД 11-699/16.03.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“

Приложение II към Стандартна оперативна процедура: „Процедура за издаване на ветеринарни сертификати за износ на фуражи за трети държави” – СОП – ЗХОЖКФ – 11, Версия: 05, утвърдена със Заповед № РД 11-699/16.03.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ