Начало За бизнеса Ветеринарномедицински продукти

Ветеринарномедицински продукти


Употребата на ветеринарномедицински продукти в страната се извършва след издаване на лиценз от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Производство, внасяне и изнасяне на ветеринарномедицински продукти
Производство на ветеринарномедицински продукти в страната могат да извършват физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и получили лиценз за производство, издаден от изпълнителния директор на БАБХ.

Лиценз за производство на ветеринарномедицински продукти се издава и за извършване едновременно или поотделно на една от следните дейности: разфасоване, таблетиране, опаковане, смесване или производство на активни субстанции.

Изпълнителният директор на БАБХ изпраща до Европейската агенция по лекарствата копие от лиценза за производство на ветеринарномедицински продукти за въвеждане в базата данни на Европейския съюз.

За получаване на лиценз за производство на ветеринарномедицински продукти е необходимо лицата производители да разполагат с квалифициран персонал, помещения за производство, контрол и съхранение и с необходимото оборудване съгласно изискванията на добрата производствена практика.

За издаване на лиценз за производство на ветеринарномедицински продукти се  подава заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, към което се  прилагат:

 документи относно видовете ветеринарномедицински продукти и фармацевтичните им форми, които ще се произвеждат;
 документи за правоспособност и трудов стаж на ръководителите на производството, контрола и осигуряването на качеството;
 удостоверение за актуално състояние;
 списък на ветеринарномедицински продукти;
 документ за платена такса.


Търговия на едро с ветеринарномедицински продукти

Търговия на едро с ветеринарномедицински продукти могат да извършват физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и получили лиценз от изпълнителния директор на БАБХ. Управител на обект за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти може да бъде само ветеринарен лекар. Производителите на ветеринарномедицински продукти могат да продават на търговци на едро с ветеринарномедицински продукти само произведени от тях продукти, без да се изисква лиценз за търговия на едро. Изискванията към обектите за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.


Търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти

Търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти се извършва само във ветеринарномедицински аптеки. Във ветеринарномедицинската аптека се съхраняват и продават ветеринарномедицински продукти, инструменти, уреди и пособия за ветеринарномедицински и животновъдни цели, както и храни за домашни любимци и декоративни животни в оригинални опаковки и се приготвят и отпускат ветеринарномедицински продукти по магистрална или фармакопейна рецепта.

Търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти се извършва от физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, след получаване на лиценз от изпълнителния директор на БАБХ. Управителят на ветеринарномедицинската аптека и лицата, които извършват продажба на ветеринарномедицински продукти, трябва да са ветеринарни лекари. Изискванията към ветеринарномедицинските аптеки се уреждат с наредба на министъра на земеделието и храните.


Държавен ветеринарномедицински контрол на ветеринарномедицински продукти

БАБХ осъществява контрол върху производството, търговията на едро и дребно, внасянето, рекламата и употребата на ветеринарномедицински продукти.

Агенцията извършва проверки и по искане на компетентния орган на заинтересована държава членка, Европейската комисия и Европейската агенция по лекарствата.

Контролът се извършва чрез:

 вземане на проби за извършване на анализ в БАБХ или в акредитирана лаборатория на Европейския съюз;
 проверка на документи и помещения на притежателите на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти, производителите, вносителите и търговците на ветеринарномедицински продукти.

Актуална информация за тази сфера на дейност можете да намерите ТУК