Хуманно отношение към животните


Инструкции

Стандартна оперативна процедура: “Процедура за попълване на годишните доклади, по Решение 2013/188ЕС, относно минималните изисквания за събиране на информация при проверки на животновъдни обекти за селскостопански животни и за извършените проверки по време на транспорт, съгласно изискванията на Регламент 1/2005/ЕС, СОП –ЗХОЖ - 03, версия 01.

Заповед РД11-44/16.01.2015 год. за утвърждаване на горе споменатата стандартната оперативна процедура.

Стандартна оперативна процедура ""ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПИЛЕТА - БРОЙЛЕРИ ПРИ ПОВИШЕНА ГЪСТОТА ДО 39 кг/ м2" - СОП-ЗХОЖ-02, версия 01.

Методология за определяне агресивността на кучетата

Инструкция за проверка на ефективността на официалния конторл по здравеопазване и хуманно отношение към животните съгласно чл. 8, т. 3 на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/20041

 Инструкция за извършване на проверки за спазване на специалните изисквания към системите за отглеждане на кокошки носачки

Инструкция за извършване на официален контрол за спазване правилата за хуманно отношение към животните при продължителни пътувания

Инструкции за прилагане на изискванията за превоз на жива риба

Инструкция за отглеждане на бройлери и добри фермерски практики

Инструкция за определяне на гъстота на отглеждане на бройлерите

Инструкция за извършване на проверка на документите за издаване на лиценз за превоз на животни на основание на изикванията на Регламент 1/2005/ЕС

Инструкция за извършването на проверки за спазване на изискванията за хуманно отношение при свободно отглеждане на кокошки носачки

Инструкция за попълване на годишните таблици, съгласно Решение 2006/778/ЕС, относно минималните изисквания за събиране на информация по време на инспекциите на производствени обекти относно определени животни, отглеждани за селскостопански цели и таблицата за извършени проверки по време на транспорт, съгласно изискванията на Регламент 1/2005/ЕС

Инструкция за умъртвяване на птици

Инструкция за проверка и одобрение на превозните средства предназначени за транспортиране на животни на дълги разстояния

Инструкция за планиране на проверките по хуманно отношение и защита на животните, на основание анализ на риска

Заповед РД-11-249 от 13 април 2010 г.

Заповед РД-11-196 от 24 март 2010 г.

Контролен лист за проверка на животновъдни обекти, предназначени за кокошки носачки за спазване на правилата за хуманно отношение към животните

Контролен лист  за проверка на животновъдни обекти, предназначени за отглеждане на телета, за спазване на правилата за хуманно отношение към животните

Контролен лист за проверка на птицевъдни обекти

Контролен лист за проверка за проверка на животновъдни обекти, предназначени за  отглеждане на свине за спазване правилата за хуманно отношение към животни

Контролен лист за проверка за проверка на животновъдни обекти, предназначени за отглеждане на бройлери за спазване на правилата за хуманно отношение към тях

Съвети към фермера за хуманно отношение към животните

 

Справочник за хуманно отношение към селскостопанските животни

Съвети за фермера по хуманно отношение при отглеждане на селскостопанските животни

Констатирани нарушения по Регламент 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защита на животните по време на транспорта

Доклад на НПО "Ангели на животните"за допустимата вътрешната височина при транспортирането  на говеда при продължителни пътувания от Унгария, Естония и Словакия за Република Турция през България за периода 16-19.04.2012 год.

Сигнал от Австрия за нерегламентирано движение на коне

Сигнал от Австрия за нерегламентирано движение на птици

Износ на живи животни ЕС – Турция. Значителни недостатъци на официалните ветеринарни проверки са открити на Граничен инспекционен пункт "Капитан Андреево" в България при разследване на Animals" Angels, проведено през пролетта и лятото на 2011 г.

Сигнал за нарушения по време на транспорт на овце от България към Турция от НПО „Eyes on Animals“, Фондацията за защита и хуманно отношение към животните и „Състрадание към селскостопанските животни“

Сигнал от неправителствена организация "Ангели към животните" за нарушение на Регламент 1/2005/ЕО при транспорт на агнета от България за Турция

Сигнал от неправителствена организация “СЪСТРАДАНИЕ КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ”" за превоз на бременни овце от България за Турция в нарушение на Регламент 1/2005/ЕО

Сигнал от неправителствена организация “СЪСТРАДАНИЕ КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ” за нарушение на Регламент 1/2005/ЕО при превоз на животни от България за Турция

Сигнал за нарушение на Регламент 1/2005 при транспорт на овце от България за Турция

Сигнал от НПО "Ангели на животните" от 08.10.2012 г.

  Транспорт на животните 

Публикуване на Решение на Съда на Европейския Съюз от 23 април 2015 г., отнасящо се до транспортиране на живи животни. - БГ

Публикуване на Решение на Съда на Европейския Съюз от 23 април 2015 г., отнасящо се до транспортиране на живи животни. - ENG

 

Писмо №145-ЗЖКФ/12-01-2015 г. относно "Практически насоки за оценяване на годността за транспортиране на възрастни животни от рода на едрия рогат добитък"

Ръководство по "Практически насоки за оценяване на годността за транспортиране на възрастни животни от рода на едрия рогат добитък"

Приложение към Заповед № РД - 11 - 921 от 18.07.2012 г.- УКАЗАНИЯ ЗА ТРАНСПОРТ НА ЕДНОКОПИТНИ
(КОНЕ, ПОНИТА И ДРУГИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ)

Приложение към Заповед № РД - 11 - 921 от 18.07.2012 г. - УКАЗАНИЯ ЗА ТРАНСПОРТ НА ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ

Заповед № РД - 296 от 04.05.2010 г. 

Заповед № РД - 299 от 04.05.2010 г. 

Заповед № РД - 300 от 04.05.2010 г. 

Заповед № РД - 333 от 21.03.2012 г. 

Заповед № РД11-2875 от 29.11.2021 г.

Указания за транспорт на дребни животни (овце)

Заповед за утвърждаване на указания за транспортиране на кучета и котки, които не са домашни любимци по смисъла на Регламент 998/2003/ЕО

Указания за транспортиране на кучета и котки, които не са домашни любимци по смисъла на Регламент 998/2003/ЕО

Оборудване за записи на маршрута. Извадки от записи и тахографи

Заповед № РД - 11 - 1221 от 17.10.2012 г. и Инструкция за извършване на контрол на пратки с животни, произхождащи от държави членки на ЕС, предназначени за износ към Кавказките републики

Обучения

Презентации във връзка с Регламент 1/2005/ЕС – Разчитане на аналогов тахограф и Разчитане на дигитален тахограф.

Овладване популацията на безстопанствените кучета

Обучение на отговорниците по хуманно отношение към животните към ОДБХ - 03.04.2012

Безстопанствени животни - приюти

„Контрол за прилагане на мерките за овладяване на популацията на безстопанствените кучета” - 26 - 30.11.2012 г.

Хуманно отношение и безопасност на храните

Хуманно отношение и обща селскостопанска политика

Хуманно отношение по време на епизоотии (не се препоръчва за непълнолетни лица и непрофесионалисти)

Изисквания при транспорт на животни

Изисквания за хуманно отношение при отглеждане на селскостопански животни

Намаляване на страданията на животните по време на клане (не се препоръчва за непълнолетни лица и непрофесионалисти)

Обучения на ЕК - Главна дирекция "Здравеопазване и защита на потребителя" (DG SANCO)

Опитни животни

Насоки на Европейския Съюз за прилагане на Директива 2010/63.

НТО към разрешително N 131 от 27.01.2016

НТО към разрешително N 132 от 27.01.2016

НТО към разрешително N 133 от 07.04.2016

НТО към разрешително N 134 от 08.06.2016

НТО към разрешително N 135 от 08.06.2016

НТО към разрешително N 136 от 08.06.2016

НТО към разрешително N 137A от 28.06.2016

НТО към разрешително N 138A от 28.06.2016

НТО към разрешително N 139 от 28.07.2016

НТО към разрешително N 140 от 28.07.2016

НТО към разрешително N 141 от 28.07.2016

НТО към разрешително N 142 от 04.08.2016

НТО към разрешително N 143 от 04.08.2016

НТО към разрешително N 144 от 04.08.2016

НТО към разрешително N 145 от 04.08.2016

НТО към разрешително N 146 от 05.08.2016

НТО към разрешително N 147 от 05.08.2016

НТО към разрешително N 148 от 05.08.2016

НТО към разрешително N 149 от 26.09.2016

НТО към разрешително N 150 от 26.09.2016

НТО към разрешително N 151 от 26.09.2016

НТО към разрешително N 152 от 26.09.2016

НТО към разрешително N 153 от 26.09.2016

НТО към разрешително N 154 от 15.11.2016

НТО към разрешително N 155 от 15.11.2016

НТО към разрешително N 156 от 05.12.2016

НТО към разрешително N 157 от 05.12.2016

НТО към разрешително N 158 от 05.12.2016

НТО към разрешително N 158 от 05.12.2016

НТО към разрешително N 159 ot 23.02.2017

НТО към разрешително N 160 от 23.02.2017

НТО към разрешително N 161 от 23.03.2017

НТО към разрешително N 162 от 23.02.2017

НТО към разрешително N 163 от 23.02.2017

НТО към разрешително N 164 от 26.05.2017

НТО към разрешително N 165 от 26.05.2017

НТО към разрешително N 166 от 26.05.2017

НТО към разрешително N 167 от 26.05.2017

НТО към разрешително N 168 от 26.05.2017

НТО към разрешително N 169 от 26.05.2017

НТО към разрешително N 170 от 26.05.2017

НТО към разрешително N 171 от 26.05.2017

НТО към разрешително N 172 от 26.05.2017

НТО към разрешително N 173 от 26.05.2017

НТО към разрешително N 174 от 07.08.2017

НТО към разрешително N 175 от 15.09.2017

НТО към разрешително N 176 от 18.09.2017

НТО към разрешително N 177 от 10.10.2017

НТО към разрешително N 178 от 10.10.2017

НТО към разрешително N 179 от 21.11.2017

НТО към разрешително N 180 от 21.11.2017

НТО към разрешително N 181 от 01.12.2017

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработени от ЕК работни документи във връзка с Директива 2010/63 относно защитата на животни, използвани за научни цели:

Нетехнически обобщения на проекти, за които са издадени разрешителни за използване на животни в опити за периода 01.01.2015 до 31.12.2015 г.

- част 1

- част 2

Справка за използваните през 2014 г. в Р България опитни животни.

Нетехнически обобщения на проекти, за които са издадени разрешителни за провеждане на опити с животни за периода 22.05.2014 – 20.11.2014 г.

Нетехнически обобщения на проекти, за които са издадени разрешителни за провеждане на опити с животни

ПРАВИЛНИК за условията и реда за работа на Комисията по етика към животните към Българската агенция по безопасност на храните.

Решение за изпълнение на Комисията от 14 ноември 2012 година за установяване на общ формат за предоставяне на информацията в съответствие с Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на животните, използвани за научни цели

Заповед РД 11-1497 от 19 декември 2012 г.

Условия и ред за издаване на разрешително за използване на животни в опити

До притежателите на разрешителни за използването на животни в опити, включени в регистъра на Българската агенция по безопасност на храните

Заповед РД11-280/16-02-2015 г. и Стандартна оперативна процедура : “Издаване на разрешително за използване на животни в опити”