Заповед РД 11 - 422 от 09.04.2012 г - Инструкция за износ на живи дребни преживни животни за Турция


Заповед РД 11 - 713 за Инструкция за износ на живи дребни преживни животни за Турция

И Н С Т Р У К Ц И Я за контрол на пратки дребни преживни животни предназначени за износ за Република Турция осъществяван от официалните ветеринарни лекари отговорни за здравеопазването на животните

ВЕТЕРИНАРЕН ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ ОТ РОДА НА ОВЦЕТЕ (OVIES ARIES) И ДОМАШНИ ЖИВОТНИ ОТ РОДА НА КОЗИТЕ (CAPRA HIRCUS), ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗНОС ЗА РАЗПЛОД ОТ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

 ВЕТЕРИНАРЕН ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ ОТ РОДА НА ОВЦЕТЕ (OVIES ARIES) И ДОМАШНИ ЖИВОТНИ ОТ РОДА НА КОЗИТЕ (CAPRA HIRCUS), ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА УГОЯВАНЕ, ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

Списък с одобрените събирателни центрове за износ на дребни преживни животни за Република Турция

The list of approved assembly centers for export ruminants for the Republic of Turkey

Доклад на Комисия за подбор за внос на домашни овце, предназначени за клане и за внос в Република Турция / TÜRKİYE"YE İTHAL EDİLECEK CANLI KESİMLİK HAYVANLARA AİT SEÇİM HEYETİ RAPORU