Ръководства и наръчници за прилагане на ДПП и НАССР


Основни насоки за прилагане на добри хигиенни практики по отношение на микробиологично замърсяване при първично производство на храни от неживотински произход, в съответствие с изискванията на чл. 7 от Регламент (ЕС) №852/2004

НАСОКИ ЗА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ОТНОСНО КОНТРОЛА НА СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС ВЪВ ВРЪЗКА С Регламент (ЕС) 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите -
SANCO-2012-12812-1169TRA-00.

Учебно пособие безопасност на храните.

Указания за изпълнението на някои разпоредби от Регламент (ЕО) 852/2004 относно хигиената на храните.

Указания за изпълнението на някои разпоредби от Регламент (ЕО) 853/2004 относно хигиената на храните от животински произход.

Прилагане на Европейското законодателство относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни.

Ръководство за проследяемост на храните.

Ръководство за прилагане на процедурите, основани на принципите на НАССР и, за подпомагане прилагането на принципите на НАССР при определени дейности с храни.

Указания за провеждане на контрол за изпълнение изискването по чл.5 на Регламент (ЕО) 852/2004.