Актуални информации и съобщения


Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонозите.

Заповед 474 от 10.03.2016 г. на директора на ОДБХ София област за заличаване на животновъден обект с регистрационен номер 22960098 намиращ се в с. Луково, общ. Своге, София област и за обезсилване на удостоверение 43 от 04.09.2008 г.

Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК до г-н Венцислав Василев Николов.

Разпределение на проби от ДПП 2015 г - таблица

Разпределение на проби от ДПП 2015 г - докладна записка

Резултати от контролната дейност на отдел „Контрол на пазара и употребата на ПРЗ и торове”, дирекция РЗК и отделите „Растителна защита” към Областните дирекции по безопасност на храните за периода месец януари - месец юни 2014 година, относно пускането на пазара, търговията и употребата на продукти за растителна защита и торове

  Резултати от контролната дейност на отдел „Контрол на пазара и употребата на ПРЗ и торове”, дирекция РЗК и отделите „Растителна защита” към Областните дирекции по безопасност на храните за периода месец януари - месец май 2014 година, относно пускането на пазара, търговията и употребата на продукти за растителна защита и торове

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 02.04.2014 г.

 Резултати от контролната дейност на отдел „Контрол на пазара и употребата на ПРЗ и торове”, дирекция РЗК и отделите „Растителна защита” към Областните дирекции по безопасност на храните за периода месец януари - месец март 2014 година, относно пускането на пазара, търговията и употребата на продукти за растителна защита и торове

 НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ДВА НОВИ РЕГЛАМЕНТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

 Резултати от контролната дейност на отдел „Контрол на пазара и употребата на ПРЗ и торове”, дирекция РЗК и отделите „Растителна защита” към Областните дирекции по безопасност на храните през месец януари 2014 година, относно пускането на пазара, търговията и употребата на продукти за растителна защита и торове

Списък на базите на територията на Република България, които извършват биологично изпитване на продукти за растителна защита, съгласно изискванията на Добрата експериментална практика (одобрен със Заповед № РД 11-850 / 22.07.2011 г., допълнен със Заповед № РД 11-824 /27.06.2012г. на изпълнителния директор на БАБХ)


Условия и ред за пускане на пазара на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати

Съобщение за уведомяване за пускане на пазара на третирани семена

Заявяване на включване в списъка на адювантите в България

Информация относно Нов РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета

Съобщение във връзка с прилагнето на нова процедура за разрешаване на паралелна търговия съгласно Регламент 1107/2009 след 14 юни 2011 г.