Начало Документи Образци на документи Продукти за растителна защита и торове

Продукти за растителна защита и торове


Формуляри за биологично изпитване на продукти за растителна защита (ПРЗ)


Заявление за внос или въвеждане на продукти за растителна защита за биологично изпитване.


Удостоверение за внос или въвеждане на продукти за растителна защита за биологично изпитване

Декларация за изпитване на продукти за растителна защита в одобрените бази на физически и юридически лица.

Заявление за одобряване на бази за извършване на биологично изпитване на продукти за растителна защита.
 

УВЕДОМЛЕНИЕ за пускане на пазара и употреба, и вписване в регистъра на адювантите съгласно чл.127 и чл.128 от Закон за защита на растенията (обн. ДВ. бр. 61 от 25.07.2014 г.)Формуляри за разрешаване на продукти за растителна защита (ПРЗ)

 Формуляр А - Заявление за разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита.

Формуляр А - Заявление за разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита (на български език) word;

Формуляр А - Заявление за разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита (на английски език)

Формуляр А - Заявление за разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита (на английски език) word;

 Формуляр В– Декларация за състава на продукта за растителна за растителна защита.

Формуляр В– Декларация за състава на продукта за растителна за растителна защита (на български език) word;

Формуляр В – Декларация за състава на продукта за растителна за растителна защита(на английски език)

Формуляр В– Декларация за състава на продукта за растителна за растителна защита (на английски език) word.

Нотификационна форма за заявяване на ПРЗ съгласно Регламент 1107/ 2009

 

Формуляри за регистрация на торове

 Заявление за регистрация на торове

 Заявление за промяна в регистрацията на торове

 Декларация от производителя за мястото на производство на торове

 

Контрол на продукти за растителна защита и торове

 Заявлениe за издаване на Сертификат за използване на ПРЗ по чл. 83 от ЗЗР

Заявление за удължаване срока на годност на продукти за растителна защита

Заявление за издаване на Удостоверение за търговия с продукти за растителна защита

Заявление за издаване на Удостоверение за преопаковане на продукти за растителна защита

Дневник за продажбите на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба

Декларация по чл. 112 и чл. 4 от Закона за защита на растенията

Декларация по чл. 110, ал. 2, т. 4 от Закона за защита на растенията

Предписание за прилагане на ПРЗ чрез въздушно пръскане поради опасност за растенията и растителните продукти

Заявление за издаване на Становище за Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони

Заявление за издаване на Сертификат за използване на ПРЗ по чл.83 от ЗЗР

Заявление за получаване на разрешение за прилагане на ПРЗ чрез въздушно пръскане, съгласно чл. 110 от ЗЗР

Уведомление за вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9 а) от ЗЗР на лица, които извършват фумигация

Уведомление за вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9 б) от ЗЗР на лица, които извършват третиране с ПРЗ на семена за посев

Уведомление за вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9 в) от ЗЗР на лица, които извършват консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите

Уведомление за Промяна в обстоятелствата на вписаните в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9 от ЗЗР на лица, които извършват специализирани растителнозащитни услуги