Обучение и квалификация


Образец на Заявление за издаване на Удостоверение/я за признаване на професионална квалификация “ветеринарен лекар” от лица придобили професионална квалификация “ветеринарен лекар” на територията на Р България приложение към Заповед РД 11-1159/17.07.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ;

Образец на Заявление за издаване на Удостоверение/я за признаване на професионална квалификация “ветеринарен техник” от лица придобили професионална квалификация “ветеринарен техник” на територията на Р България приложение към Заповед РД 11-1159/17.07.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ;

Заявление за подаване на документи за признаване на професионална квалификация "ветеринарен лекар" на чужди граждани с цел практикуване на професията на територията на Република България

Заявление за подаване на документи за временно предоставяне на услуги по професионална квалификация «ветеринарен лекар» от граждани на страни-членки на ЕС, ЕИП и Щвейцария с цел временно практикуване на професията на територията на Република България