Класическа чума по свинете


Класическата чума по свинете (Classical swine fever, Hog Cholera) е смъртоносно вирусно заболяване при домашните и диви свине, характеризиращо се с хеморагичен синдром. За кратък период от време може да обхване обширни територии. Болестта причинява сериозни икономически загуби, най-вече в страни със силно развита система за отглеждане на свине в индустриални търговски ферми.

 

Програма за надзор и контрол на болестта Класическа чума по свинете

България получи статут на страна, свободна от класическата чума по свинете

Заповед № РД 11-791 от 09.05.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Заповед № РД 09-417 от 30.04.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите

Практическо ръководство за болестта Класическа чума по свинете

СОП за действията, които е необходимо да бъдат предприети от ветеринарните лекари, отговорни за здравеопазването на животните в БАБХ за превенция от и при възникването на огнище на класическа и африканска чума по свинете

Досие на Република България за свободен статут от КЧС пред OIE

Африканска чума по свинете - сайт на Европейската Комисия

 

Разработени инструкции и презентации:

извършване на официален контрол на животновъдни обекти за пасищно отглеждане на източнобалкански свине и техните кръстоски и условията, при които се издава ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране на източнобалкански свине и техните кръстоски за клане

 извършване на клинични обследвания на свиневъдните обекти и попълване на чек лист за активен надзор на Класическа чума по свинете

 вземане на кръвни проби от свине за лабораторно изследване за класическа чума по свинете в месодобивни предприятия във връзка с изпълнение на Програма за надзор и ерадикация на заболяването класическа чума по свинете

 целево взимане на проби от диви свине за изпълнение на програмата за надзор на Класическа чума по свинете в Р България

• работа с базата данни на Европейския съюз за контрол и мониторинг на Класическа чума по свинете при диви свине

• извършване на "орална" ваксинация на дивите свине срещу болестта Класическа чума по свинете

• определяне на възрастта на дивите свине по зъбната формула

• надзор и контрол на класическата чума по свинете в България, 2005 – 2016 г.

Ръководства:

• надзор/мониторинг, контрол и ерадикация на класическа чума по дивите свине

• предприемане на мерки при съмнение за възникване на класическа чума по свинете, мерки при потвърждаване, ликвидиране и повторно заселване със свине в заразения животновъден обект

Видео: