Начало За потребителя Домашни любимци Отглеждане на кучета и котки

Отглеждане на кучета и котки


 

Съгласно Закона за защита на животните, не могат да се отглеждат кучета и котки в жилища в сграда - етажна собственост, на площ по-малка от:

1. за куче:
а) от малки породи до 10 кг - 6 кв. м;
б) за средни породи до 25 кг - минимум 8 кв. м;
в) за големи породи над 25 кг - минимум 10 кв. м;

2. за котка - минимум 6 кв. м.

Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището. На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка, които ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия. На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 метра тел (въже) за свободно движение, както и ежедневна разходка.

Собственикът на домашно животно взема мерки да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места. Той е длъжен да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни. Собствениците на кучета са длъжни да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост. Изключение се допуска за кучета - пазачи на стада, ловни, следотърсачи, планински спасители и водачи на инвалиди, по ред, определен от Българската агенция по безопасност на храните.

 

Развъждане на домашни любимци

Обектите, в които се отглеждат домашни любимци с цел развъждане, се регистрират по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и заплаща в общината такса.

Собствениците на домашни животни осигуряват стерилизацията им, освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги предоставят на нови собственици. Собствениците на кастрирани кучета не заплащат горепосочените такси.


Законът за защита на животните категорично забранява жестокото отношение към животните. За жестокост се смята всяко действие или бездействие, което причинява продължително или повтарящо се страдание на животното, или трайно увреждане на здравето му или стрес.