Начало За бизнеса Контрол на храните

Контрол на храните


Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) следи за спазването на изискванията към храните, мерките и условията за осигуряване хигиена на храните и тяхната безопасност. Контролира опаковането, етикетирането, представянето, включително и рекламирането на храните.


Нейна задача е да следи за спазването на изискванията към всички етапи на производство, преработка и дистрибуция на храни. Определя условията и реда за производство и търговия с храни, посочва правата и задълженията на лицата, които произвеждат или търгуват с храни.

Заповед № РД 11-817/01.04.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ, във връзка с осъществяването на засилени проверки на обектите за храни по време на празниците – Великден и Гергьовден.

Внос на биологични продукти


От 19 октомври 2017 г. вносът на биологични продукти се сертифицира само по електронен път. Новата система за електронно сертифициране TRACES ще подобри контролът върху вноса на биологични продукти. Непрекъснатият достъп до тази система доказано улеснява търговията, като дава възможност на търговските партньори и компетентните органи да получават лесно информация за движението на стоките и ускорява административните процедури. Презентация на тема “Е-сертификация в TRACES” можете да намерите тук.

Компетентен орган за територията на Република България е БАБХ. От 01.04.2017 г.  Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия се намира пункта за въвеждане (митническото бюро) са отговорни за извършването на контрола. Определени са длъжностни лица от отделите „Контрол на храни“ при ОДБХ, които да извършват проверка на пратките (документална, идентификационна и физическа) и заверка на сертификата за инспекция.  Списък на ОДБХ и адреси и телефони за контакт можете да намерите тук.


Изисквания при опаковане и етикетиране

При опаковането на храни трябва да се използват само материали и предмети, включително активни материали и предмети, произведени в съответствие с добра производствена практика. При нормални и предвидими условия за употреба опаковките не трябва да пренасят в храната свои съставни части в количества, които представляват опасност за човешкото здраве или водят до неприемливи промени.

Етикетирането, представянето и рекламирането на материали и предмети, предназначени за контакт с храни, не трябва да заблуждават потребителите.

При етикетирането на храната е необходимо да се изписват данни за наименованието, под което храната се продава, списък на съставките на храната и количество на някои от тях, количествено съдържание на генетично модифицирани организми и уникалния им код, срокът на трайност на храната и условията, при които трябва да се съхранява, нетното количество на предварително опакованите в отсъствие на потребителя храни, име/ фирма, седалище и адрес на производителя или на лицето, което пуска храната на пазара, държавата на произход при храни от внос, маркировка за обозначаване на партидата, към която принадлежи храната, указания за употреба, ако е необходимо, както и действителното обемно алкохолно съдържание за напитки, съдържащи повече от 1,2 % vol.

Онлайн информационна система за етикетиране на храни


Изисквания при транспорт на храни

Превозните средства и/ или използваните съдове и контейнери за транспорт на храни трябва да бъдат поддържани чисти, в добро състояние и да предоставят условия, които не позволяват замърсяване на храните, и при необходимост да се конструират по начин, който да позволява почистването и/ или дезинфекцията им.


Забранено е съдовете, отделенията на превозни средства и/ или контейнерите да се използват за транспорт на други стоки, освен храни, когато това може да доведе до замърсяване на храните.


Храни в насипно състояние, във вид на течности, гранули или прахообразна форма се транспортират в съдове, контейнери, танкери или цистерни, специално предназначени за транспорт на храни. Те трябва да се означават с ясен, четлив и неизтриваем надпис на български език, че са предназначени за транспорт на храни или носят обозначителен надпис: „само за храни”.


Изисквания при съхранение на храни

Обектите за производство и съхранение на храни и прилежащите им терени  трябва да се поддържат чисти и в добро състояние. Проектът, технологичният план, конструкцията, местоположението и размерите на помещенията в обектите трябва да се изпълняват по начин, който осигурява съответно поддържане, почистване и/ или дезинфекция на помещенията и избягване или свеждане до минимум на замърсяване от въздуха.

В обектите е необходимо да бъде подсигурено работно пространство, което позволява извършване на всички дейности при хигиенни условия. Предпазването от натрупване на отпадъци, замърсяване, контакт с токсични материали, попадане на чужди тела в храните и кондензация на пари или поява на нежелани плесени по повърхностите е задължително. Трябва да има условия за прилагане на добрите хигиенни и производствени практики, включително защита от замърсяване и борба с вредителите. При необходимост се осигуряват условия и съоръжения с достатъчен капацитет за поддържане и контрол на температурата при обработка и съхранение на храните, които позволяват мониторинг на температурите и когато е необходимо - тяхното записване.

Актуална информация за тази сфера на дейност можете да намерите ТУК

 

Решение за въвеждане и прилагане на временни мерки за етикетиране на храни, разпространявани на територията Република България, в резултат на проблемите с доставките на суровини, породени от ситуацията в Украйна.

Информация за прилагането на чл. 24, параграф 1 и 2 и Приложение 10, т. 2 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите

Хранителни добавки, съдържащи необявени на опаковките активни вещества.

Списък на всички утвърдени образци документи - "Контрол на храни"

Национални регистри на обекти за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход и други списъци.