Начало За бизнеса Продукти за растителна защита и торове

Продукти за растителна защита и торове


Продуктите за растителна защита се предлагат на пазара и се употребяват, когато са разрешени със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Основната цел на дейността на Агенцията е да допусне за предлагане на пазара само официално разрешени продукти за растителна защита. Това са продукти, които са изпитани за ефикасност чрез използване на унифицирани стандарти на Европейската и средиземноморска организация по растителна защита /EPPO/. Те съдържат активни вещества, включени в Списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз /Анекс I/, или нотифицирани за включване в този списък.

Редът за разрешаване на продукти за растителна защита се определя с наредба на Министерския съвет.

Неразрешени продукти за растителна защита могат да се произвеждат, съхраняват и превозват в страната, ако са предназначени за употреба в друга държава, в която са разрешени.

Изпълнителният директор на БАБХ утвърждава със заповед списък на:
 активните вещества, разрешени в Европейския съюз;
 активните вещества, за които Европейската комисия е взела решение да не бъдат включени в списъка;
 активните вещества, забранени за предлагане на пазара и употреба в Европейския съюз.


Активните вещества, предназначени за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, трябва да са нотифицирани в Европейската комисия за включване в списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз.
Министърът на земеделието и храните създава със заповед Съвет по продуктите за растителна защита като консултативен орган по въпросите, свързани с продуктите за растителна защита. В него участват представители на Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите, БАН, научни институти и други. Съветът прави предложения до изпълнителния директор на БАБХ за разрешаване, за разрешаване на паралелен внос, за разширяване предназначението за минимални употреби, за разрешаване на допълнителни употреби, за подновяване разрешаването, за продължаване срока на разрешаване, за отменяне на разрешаване на продуктите за растителна защита.

Изпълнителният директор на БАБХ, по предложение на Съвета по продуктите за растителна защита, разрешава със заповед предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, когато:
 са ефикасни;
 нямат нежелателно въздействие върху растения или растителни продукти, които не са обект на унищожаване;
 не причиняват ненужно страдание и болка на гръбначните животни, срещу които се прилагат;
 нямат вредно въздействие върху здравето на хората и животните;
 нямат вредно въздействие върху околната среда при използването или разграждането им, особено по отношение на водите, включително питейната и подпочвените  води и биологичните видове, които не са обект на провежданата борба;
 остатъчните количества в резултат на предвидената употреба, които имат токсикологично и екотоксикологично значение, могат да се определят чрез стандартизирани или валидирани методи, или чрез методи, предложени от заявителя;
 остатъчните количества в земеделските продукти не превишават максимално допустимите количества съгласно Закона за храните.

Продуктите за растителна защита се предлагат на пазара с етикети на български език и се класифицират, опаковат и етикетират в съответствие с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Материалът, от който е направена опаковката на продукт за растителна защита, и нейната вместимост се одобряват при разрешаването на продукта. Продуктите за растителна защита се предлагат на пазара в оригинални запечатани опаковки на производителя или преопаковани от лице, което притежава разрешение за това.

Актуална информация за тази сфера на дейност можете да намерите ТУК