Туберкулоза


 

Туберкулоза (Tuberculosis) е сборно понятие за инфекции, причинявани от трите вида микобактерии: Mycobacterium tuberculosis, M. bovis и M. avium. Това са заболявания с хронично протичане, които засягат човека, дивите и домашни животни.

 

Програма за надзор и контрол на болестта Туберкулоза по говедата

СОП за извършване на интрадермална туберкулинизация, отчитането ѝ, определяне на говедата за диагностично клане и отразяване на резултатите в ИИС на БАБХ - ВетИС

Образци:

• Заповед за обявяване на огнище и предприемане на мерки

• Заповед за определяне на комисия за извършване на диагностично клане

• Заповед за насочване на животни за диагностично клане

• Заповед за насочване на животни за санитарно клане

• Протокол за диагностично/санитарно клане

 

Досие на туберкулозата по говедата - епидемиология, надзор и борба в България

Презентация за туберкулозата

 

Карта на огнищата на болестта туберкулоза по говедата от 2010 г. до 2018 г.: