Начало Административно обслужване

Административно обслужване


/userfiles/files/AOPVOI/%20504%201.pdf

 

        

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ОТ 9,00ч. ДО 17,30 Ч.

Електронен адрес за кореспонденция и подаване на документи за регистрация: bfsa@bfsa.bg

При нас можете да внесете Вашите документи и чрез Системата за сигурно електронно връчване, чрез лицензиран пощенски оператор или с куриерска пратка

 

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка изпълнителният директор на БАБХ временно ще приема запитвания на email: bfsa@bfsa.bg. 

 

Информация относно функциите и организацията на работа в администрацията на Българската агенция по безопасност на храните във връзка с предоставянето на административни услуги 

Административни услуги

Харта на клиента

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Българска агенция по безопасност на храните

Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали в Българска агенция по безопасност на храните

Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административни услуги в Българска агенция по безопасност на храните

Анализ на административното обслужване, проучванията на удовлетвореността на потребителите и подадените сигнали и предложения в Българска агенция по безопасност на храните през 2020 г.

Стандартни оперативни процедури за предоставяне на административни услуги от Областните дирекции по безопасност на храните:

УИН 272 Издаване на удостоверение за регистрация на търговци, които получават пратки животни, зародишни продукти, странични животински продукти и продукти, получени от тях, от държави-членки на ЕС 

УИН 273 Регистрация на собственици на животновъдни обекти държави-членки на ЕС

УИН 274 Изплащане на обезщетение на собствениците на унищожени животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи

УИН 280 Допълнение на асортимента в търговската дейност на обект за търговия на едро с храни

УИН 354 Издаване на разрешение за изнасяне на животински и зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, специфични растителни продукти, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи

УИН 481Оценяване на проекти за изграждане или реконструкция на обекти, регистрирани в БАБХ

УИН 490 Допълнение на асортимента в производствената дейност на обект за производство на храни

УИН 491Допълнение на асортимента в търговската дейност на обект за търговия на дребно с храни 

УИН 499 Издаване на разрешение за използване на странични животински продукти за диагностични, образователни и научно-изследователски цели

УИН 503 Издаване на удостоверение за преопаковане на продукти за растителна защита

УИН 504 Издаване на растителен паспорт при въвеждане и движение на растения, растителни продукти и други обекти в рамките на територията на ЕС и България

УИН 706 Издаване на фитосанитарен сертификат за износ, реекспорт и предекспортен сертификат

УИН 768 Издаване на удостоверение за правоспособност на водачи на транспортни средства, в които се превозват животни и на придружители на животни при транспортиране

УИН 769 Регистрация на обекти за производство и търговия с храни

УИН 902 Издаване на ветеринарен сертификат за износ на фуражи в трети държави

УИН 912 Регистрация на вносители в на растения, растителни продукти и други обекти в официалния регистър за фитосанитарен контрол

УИН 1199 Вписване в Списъка на областните дирекции по безопасност на храните на физически или юридически лица, които получават суровини и храни от животински произход от друга държава-членка на Европейския съюз, предназначени за пускане на пазара и за търговия, или които разпределят такива пратки

УИН 1200 Регистрация на карантинни помещения за животни за разплод и доотглеждане, внасяни в Република България

УИН 1202 Регистрация на обекти за производство, търговия и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти, получени от страничен животински произход

УИН 1353 Извършване на регистрация на обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат животни-компаньони с цел търговия на пансиони, изолатори и приюти с животни

УИН 1366 Издаване на сертификат за износ на суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора

УИН 1437 Вписване в Регистъра на одобрените представители за внос на фуражи от трети държави

УИН 1580 Издаване на удостоверение за регистрация за осъществяване на ветеринарномедицинска практика

УИН 1590    Вписване в Регистъра на лицата, които извършват специализирани растителнозащитни услуги

УИН 1591 Регистрация в официалния регистър за фитосанитарен контрол на производители на растения и растителни продукти, предприятия, които събират или разделят партиди с растения, растителни продукти и други продукти, както и на магазини, центрове за експедиция и тържищаастителнозащитни услуги  

УИН 1592 Издаване на становище за въвеждане в експлоатация на обекти, регистрирани в БАБХ

УИН 1810 Издаване на сертификат за одобряване на транспортни средства за превоз на животни

УИН 1811 Регистрация на складовете в свободните зони, свободните или митническите складове

УИН 1813 Регистрация на обекти за обезвреждане на странични животински продукти и продукти, получени от тях и за съхранение на странични животински продукти и продукти, получени от тях

УИН 2159 Издаване на сертификат за изнасяне на странични животински продукти и продукти, получени от тях

УИН 2160 Издаване на сертификат за съответствие на пресни плодове и зеленчуци за внос, износ и реекспорт на пресни плодове и зеленчуци

УИН 2202 Издаване на становища на земеделски производители, кандидатстващи по мерките за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмата за развитие на селските райони в сектор "Фуражи"

УИН 2272 Регистрация на транспортни средства за превозване на суровини и храни

УИН 2315 Издаване на сертификат за съответствие на пресни плодове и зеленчуци за внос и /или износ на пресни плодове и зеленчуци предназначени за преработка

УИН 2276 Издаване на становища на земеделски производители, кандидатстващи по мерките за предоставяне на финансова помощ от програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020 година) и на земеделски производители, физически, юридически лица и еднолични търговци 

УИН 2380 Издаване на сертификат за съответствие на пресни плодове и зеленчуци за вътрешен пазар и свободно обръщение на стоки от ЕС

УИН 2666 Одобрение на обекти във фуражния сектор и на оператори, които не задържат фуражи на склад, упражняващи дейност по Закона за фуражите

УИН 2695 Издаване на разрешение за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане от ОДБХ

УИН 2697 Издаване на удостоверение за внос или въвеждане в страната на партида от неодобрени активни вещества

УИН 2699 Вписване в регистъра на лица, които извършват третиране на семена за посев с продукти за растителна защита като специализирана растителнозащитна услуга

УИН 2700 Вписване в регистъра на лица, които извършват консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите при земеделските култури като специализирана растителнозащитна услуга

УИН 2702 Временно разрешаване на въвеждане, движение, държане и размножаване на вредители, растения, растителни продукти и други обекти в рамките на територията на България и Европейския Съюз

УИН 2705 Одобрение на екипи за добив и съхранение на ембриони и яйцеклетки

УИН 2711 Издаване на удостоверение за търговия с продукти за растителна защита

Протокол за устно заявяване

АНКЕТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Обществените нагласи и очаквания на гражданите и бизнеса към Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ при административното обслужване, налагат предприемане на нови мерки и действия в тази област. Предоставянето на административни услуги е дейност в полза на гражданите и бизнес операторите, която следва да осигури високо  качество на обслужването при спазване на нормативно определените стандарти и отстранявайки максимално условията за корупция. Изследването от администрацията на удовлетвореността на потребителите на административни услуги е основен измерител на постигнатото, според добрите национални и европейски практики.

БАБХ чрез, измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги си поставя следните цели:

  1. Подобряване на  достъпа до административните услуги и да повишаване качеството им;
  2. Улесняване на гражданите и юридическите лица при получаването на информация за видовете административни услуги, за необходимите заявления по образец и регламентираните срокове;
  3. Повишаване на  качеството на крайния продукт на видовете административни услуги;
  4. Извършване, измерване и публикуване на анализите за удовлетвореността на потребителите.
  5. Въвеждане на механизми за надеждна обратна връзка от заинтересованите страни и извличане на поука от направените коментари.

 

Попълнените Анкетни карти може да изпращате на електронен адрес: bfsa@bfsa.bg

 

 БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

Анкетна карта