Кокошки носачки


Минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки са определят в Наредба № 25 от 14 декември 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки. Наредбата транспонира изискванията на Директива 1999/74/ЕО и не се прилага за стопанства с по-малко от 350 кокошки носачки или за такива, отглеждащи кокошки носачки за разплод.

В законодателството се прави разграничение между три вида системи за отглеждане на кокошки носачки:

• уголемени клетки, където кокошките-носачки имат най-малко 750 cm² площ от клетка за кокошка;

• алтернативни системи, при които гъстотата на отглеждане не надвишава 9 кокошки носачки на m² използваема площ, като има поне едно гнездо за всеки 7 кокошки и подходящи кацалки.

Използването на неуголемени клетки при пртици е забранено от 1 януари 2012 г.

Независимо коя система се използва, всички кокошки трябва да имат гнездо, място на кацалка, постеля, която позволява кълване и ровене и неограничен достъп до хранилка.

Стопанства, които попадат в обхвата на Наредбата, се регистрират от БАБХ и получават регистрационен номер, чрез който се проследяват яйцата, пуснати на пазара за консумация от човека.

Свързани документи

Аспекти на хуманно отношение при различните видове системи на отглеждане на кокошки носачки (ЕОБХ)

Контролни листове за проверка и инструкции:

• Контролен лист за проверка на животновъдни обекти, предназначени за кокошки носачки за спазване на правилата за хуманно отношение към животните

• Инструкция за извършване на проверки за спазване на специалните изисквания към системите за отглеждане на кокошки носачки

 Инструкция за извършването на проверки за спазване на изискванията за хуманно отношение при свободно отглеждане на кокошки носачки (Заповед РД-11-196 от 24 март 2010 г.)

• Инструкция за умъртвяване на птици