Начало За потребителя Домашни любимци Пътуване с домашни любимци Движение на домашни любимци с нетърговска цел към държава членка на Европейския съюз от територия или трета държава

Движение на домашни любимци с нетърговска цел към държава членка на Европейския съюз от територия или трета държава


ДВИЖЕНИЕ С НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ СЕ ИЗВЪРШВА СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТИ /ЕС/ 576/2013 и 577/2013

Движение на домашни любимци от видовете, посочени в Приложение I, част А на Регл. 576/2013 /кучета, котки и порове/ към държава членка от територия или трета държава

Движение с нетърговска цел на домашни любимци – разрешава се до 5 бр. – чл. 5, параграф 1 на Регл. 576/2013

.

Изключение - състезания, изложби, спортни събития и тренировки за тях: чл. 5, параграф 2:

 • писмено доказателство за участие в тях/регистрация;

 • да са над 6-месечна възраст

 • Условия:

 • 1. Да са маркирани в съответствие с чл.17, Параграф 1 на Регл. 576/2013.

 • 2. Получили са ваксина против Бяс, която отговаря на изискванията за валидност – Приложение III на Регл. 576/2013.

 • Изключения: само за млади домашни любимци от видовете, посочени в част А от Прил. I на Регл. 576/2013 от трети страни, посочени в списъка по чл. 13, параграф 1 или 2 и по условията на чл.11.

 • 3. Преминали са тестове за титруване на антитела с/у Бяс в съответствие с изискванията за валидност, определени в Приложение IV на Регл. 576/2013. Тестът е задължителен за държави, които не са включени в списъците в Приложение II, част 1 и 2 на Регл. 577/2013.

 • 4. Отговарят на всички превантивни здравни мерки по отношение на болести или зарази, различни от Бяс, приети съгласно чл. 19, парагр. I, , в т.ч. третиране на кучетата с/у зрели и незрели форми на паразита Echinococcus multilocularis по условията на чл. 6 на Регл. /ЕС/ 2018/772 от 21 ноември 2017 г.

 • 5. Придружени са с идентификационен документ, попълнен и издаден в съответствие с чл. 26. Документът е изготвен за:

 • а/ територии или трети държави, изброени в част 1 от Приложение II на Регл. 577/2013/ЕС ;

 • паспорт в част 3 на Приложение III, от Регл. 577/2013 – Андора, Швейцария, Фарьорски острови, Норвегия, Гибралтар, Гренландия, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Сан Марино, Ватикан и доп. изисквания в част 4. Може да се счита за съответствуващ на настоящия регламент и ако е изготвен в съотв. с образеца на паспорт, установен с Решение 2002/803/ ЕО,ако е издаден преди 29 декември 2014 г.

 • б/ всички останали територии или трети страни – ветеринарносанитарен сертификат посочен в Приложение IV, част 1 от Регл. 577/2013.

 • ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да се знае от собствениците на домашни любимци в Р. България, че преди да заминат с любимците си на почивка, гости и др. воаяжи в трети страни, които не фигурират в списъците от Приложение II, част 1 и 2 на Регл. 577/2013, е задължително да са направили тест за титруване на антитела с/у Бяс със задоволителен резултат. Единствено през тези страни могат да преминат транзитно по условията на чл. 12, б. в/ - в Прил. I, част 2 на Регл. 577/2013.