Начало За потребителя Домашни любимци Пътуване с домашни любимци Движение на домашни любимци с търговска цел от държави членки на Европейския съюз

Движение на домашни любимци с търговска цел от държави членки на Европейския съюз


Посочените по-долу условия се отнасят за пътуване на домашни любимци от страни от Европейския съюз, с цел продажба, осиновяване, смяна на собствеността.

Животните трябва да са били настанени в регистрирани обекти - кучета, котки и порове трябва да идват от стопанства или предприятия, които са регистрирани от БАБХ и не подлежат на забрана за ветеринарномедицински цели (включително бяс). В обектите се извършват редовно клинични прегледи на тези животни, и и се спазват изискванията, които гарантират благосъстоянието на държаните животни (Директива 92/65/ЕИО).

Кучета, котки и порове трябва да бъдат маркирани чрез имплантиране на транспондер/микрочип.

Ваксинация срещу бяс - кучета, котки и порове трябва да бъде ваксинирани срещу бяс от лицензиран ветеринарен лекар в съответствие с приложение III към Регламент № 576/2013, както следва:

 животното е на възраст 12 седмици на датата на прилагане на ваксината;

  датата на прилагане на ваксината не предхожда датата на маркиране или четене на транспондера;

 валидността на ваксинацията започва не по-малко от 21 дни от завършването на протокола за ваксинация за първична ваксинация и всяка последваща ваксинация е била извършена в рамките на периода на валидност на предходната ваксинация.

Кучетата са преминали третиране (обепаразитяване) срещу Echinococcus multilocularis кучетата трябва да бъдат третирани срещу паразита Echinococcus multilocularis преди влизане във Финландия, Ирландия, Малта или Обединеното кралство или Норвегия в съответствие с Делегирания Регламент (ЕС) № 1152/2011 на Комисията, като лечението трябва да се прилага от ветеринарен лекар в рамките на период, не по-дълъг от 120 часа и не по-малко от 24 часа преди времето на планираното влизане и да бъде отразено в съответната част на паспорта

Клиничен преглед - кучета, котки и порове трябва да преминат в рамките на 48 часа преди изпращането на клиничен преглед, извършен от лицензиран ветеринарен лекар, който трябва да провери дали животните нямат признаци на заболявания и дали са годни за транспортиране за предвиденото пътуване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране)

Паспорт - кучета, котки и порове трябва да бъдат придружени индивидуално от паспорт, попълнен и издаден от лицензиран ветеринарен лекар. В паспорта са отразени: кода на транспондера или татуировката, данните за ваксинацията срещу бяс, подробностите за лечението срещу Echinococcus multilocularis, където е приложимо, и клиничния преглед

Здравен сертификат - кучета, котки и порове трябва да се придружават до крайната дестинация със здравен сертификат (образец в част 1 на приложение Д към Директива 92/65 / ЕИО, последно изменена с Решение на Комисията 2013/518/ЕС) от официален ветеринарен лекар на държавата-членка на изпращане, който:

• посочва регистрационен номер на стопанството/обекта на произход;

• номера на паспорта на всяко животно от пратката;

• че клиничният преглед е извършен;

• уведомява компетентните органи по местоназначение за движението чрез Системата за контрол на търговията на Общността (TRACES).

Влизат в страната през одобрен граничен пункт за влизане на пътниците.