Начало Антимикробна резистентност

Антимикробна резистентност


 

Антимикробната резистентност (АМР) е предизвикателство към човечеството, засягащо пряко здравето на човека и животните. Антимикробните средства дадоха начало на нова ера в здравеопазването. Причините за появата на микробна устойчивост са многобройни, породени от обективни и субективни обстоятелства. Лишаването на човечеството от това безспорно цивилизационно постижение би имало огромни отрицателни последствия за общественото здраве. Световната здравна организация (СЗО), Организацията по прехрана и земеделие (ФАО), Световната организация по здравеопазване на животните (ОИЕ), Европейският парламент и Европейската комисия отчитат, че АМР се превръща във все по-голям световен здравен проблем при хората и животните, който ограничава или свежда до минимум възможностите за ефикасно лечение. В резултат на извършени проучвания в глобален мащаб се констатира, че изграждането на АМР е причина за понижаване качеството на живот и поражда значителни икономически последици, изразяващи се в повишаване на разходите за здравеопазване и загуби по отношение на производителността.

Борбата с АМР изисква комплексен подход, който да обедини всички заинтересовани страни с цел постигане на ефективно намаляване и ограничаване на появата и разпространението на  резистентност, чрез трайно и устойчиво намаляване на общия обема на използваните антимикробни средства в животновъдството и запазване ефективноста на антибиотиците за лечение на инфекции при хората.

 

Набелязването на конкретни мерки и действия в различни направления (законодателство, образование, контрол, регулирана и компетентна употреба, научни изследвания, информиране на обществото и заинтересованите страни) са ключът за решаване на проблема.

 

Национално изследване АМР

Моля, участвайте в Национално проучване за спазване на основни правила и принципи в случаите, когато е необходимо да се употребяват антимикробни средства за опазване на здравето на животните и за хуманно отношение към тях, като ни изпратите попълнена приложената анкета. Благодарим Ви !

 

Информационен лист (Анкета)

 

 

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ АНТИМИКРОБНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ

 

Експертен съвет по Антимикробна резистентност

Ръководство за разумна и отговорна употреба на антимикробни средства във ветеринарната медицина

 

План за действие срещу нарастващите опасности от антимикробна резистентност

 

Заключения на Съвета от 22 юни 2012 година относно влиянието на антимикробната резистентност в сектора на хуманното здравеопазване и във ветеринарния сектор — аспект „Едно здраве“

 

Резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2012 г. относно микробното предизвикателство — нарастващата опасност от антимикробна резистентност

 

Решение за изпълнение на Комисията от 12 ноември 2013 година относно мониторинга и докладването на антимикробната резистентност на зоонозните и коменсалните бактерии

 

Насоки за разумната употреба на антимикробни средства във ветеринарната медицина

 

Заключения на Съвета относно следващите стъпки в рамките на подход „Едно здраве“ за борба с антимикробната резистентност

 

Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност

 

Насоки на ЕС за разумното използване на антимикробни средства в хуманната медицина

 

Европейско наблюдение на ветеринарното антимикробно потребление-/ESVAC/

 

Европейска агенция по лекарствата (EMA)- AMR – Антимикробната резистентност във ветеринарната медицина

 

Национални планове и стратегии АМР

https://ec.europa.eu/health/amr/national_action_plans_strategies_en

 

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA)- AMR

 

Световна организация за здраве на животните  OIE – AMR

 

Световната здравна организация/СЗО/ WHO – AMR

 

Организацията по прехрана и земеделие /ФАО/ FAO – AMR

http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/en/

http://www.fao.org/3/a-i5996e.pdf

 

Антимикробна резистентност и безопасност на храните

 

Минимални стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми

 

Практическо ръководство за биологична сигурност за производство и търговия с домашни птици

 

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/840 на Комисията от 5 юни 2018 година за определяне на списък за наблюдение на вещества в рамките на обхващащ целия Европейски съюз мониторинг в областта на политиката за водите.

 

Устойчивост към антибиотици: Европейският парламент иска мерки за намаляване на рисковете

 

Антимикробна резистентност в Европа - устойчивост на Salmonella, Е. coli и Campylobacter

 

Обобщен доклад на Европейския съюз относно антимикробната резистентност в зоонозни и индикаторни бактерии при хора, животни и в храни през 2016 г.

Данни за микробната резистестентност на изолати от ферми, храни и фуражи за периода 2012-2016 година

Отчет за изпълнението на "Националната програма за контрол на антимикробната резистентност на причинителите на зоонози през 2012 година"

За обществено обсъждане: „Технически изисквания, за разработване на уеб базирана информационна платформа (УБИП) на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) за събиране на данни за обемите на продадените и употребени ветеринарни лекарствени продукти“