Хуманно отношение към селскостопанските животни


Наредба № 16 от 3 февруари 2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни, която транспонира Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 година относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели.

Наредбата се прилага за всички категории селскостопански животни, с изключение на:

  • животните, живеещи на свобода;
  • животните, използвани за състезания, различни видове шоу, културни и спортни прояви;
  • животните, отглеждани за експериментални цели;
  • всички безгръбначни животни; 

С наредбата се определят минималните стандарти защита и хуманно отношение към селскостопанските животни по отношение на:

  • хранене;
  • помещения за отглеждане и свобода на движение;
  • жизнена среда (осветление, влажност, вредни газове и шум);
  • контрол на здравословното състояние на животните и оказване на ветеринарномедицинска помощ;
  • хуманно клане и евтаназия на болни и наранени животни;
  • обучение на собствениците и гледачите за грижи и хуманно отношение към животните.

 

Свързани документи:

Стандартна оперативна процедура: “Процедура за попълване на годишните доклади, по Решение 2013/188ЕС, относно минималните изисквания за събиране на информация при проверки на животновъдни обекти за селскостопански животни и за извършените проверки по време на транспорт, съгласно изискванията на Регламент 1/2005/ЕС, СОП –ЗХОЖ - 03, версия 01. (21.1.2015г.)

Заповед РД11-44/16.01.2015 год. за утвърждаване на горе споменатата стандартната оперативна процедура. (21.1.2015г.)

Инструкция за проверка на ефективността на официалния контрол по здравеопазване и хуманно отношение към животните съгласно чл. 8, т. 3 на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/20041 (3.11.2014г.)

Инструкция за попълване на годишните таблици, съгласно Решение 2006/778/ЕС, относно минималните изисквания за събиране на информация по време на инспекциите на производствени обекти относно определени животни, отглеждани за селскостопански цели и таблицата за извършени проверки по време на транспорт, съгласно изискванията на Регламент 1/2005/ЕС (3.11.2014г.)

Инструкция за планиране на проверките по хуманно отношение и защита на животните, на основание анализ на риска (3.11.2014г.)