Едри преживни животни


Общите правила относно защитата на селскостопанските животни са установени в НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и Директива 98/58/ЕО — защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели.

Тези правила са базирани на Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели, която е ратифицирана от всички държави от Европейския съюз. Основните принципи в нея се отнасят до предоставянето на помещения, храна и грижи, съответстващи на нуждите на тези животни.