Свине


Изискванията за хуманно отношение към свинете са посочени в  Наредба № 21 от 14 декември 2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждането на свине(3.11.2014г.), която транспонира Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 година относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете.

Наредбата се прилага за всички категории свине и определя минимални стандарти за тяхната защита, по отношение: 

• хранене;

• помещения за отглеждане;

 • жизнена среда;

• минимална възраст за отбиване на прасенца от четири седмици.

Считано от 1 януари 2013 г , бременните свине майки трябва да се държат на групи вместо в отделни боксове по време на част от тяхната бременност. Всички прасета трябва да се отглеждат на групи, някои изключения за свине майки и нерези и трябва да имат постоянен достъп до питейна вода и храни с подходящо качество на редовни интервали от време. Задължително е и осигуряването на постоянен достъп до достатъчно количество материали, позволяващи характерните за тях дейности, при условие че не застрашават здравето им.

 

Свързани документи

Контролен лист за проверка за проверка на животновъдни обекти, предназначени за  отглеждане на свине за спазване правилата за хуманно отношение към животни

Научни становища на Европейския орган за безопасност на храните относно хуманното отношение при свинете