Телета


Минималните стандарти за защитата на отглеждани в затворено пространство телета, предназначени за консумация от човека са разписани в Наредба № 14 от 3 февруари 2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждането на телета(28.9.2016г.), която транспонира директива 2008/119 ЕО.

Наредбата определя минимални стандарти за защита на телета (т.е. говеда на възраст до 6 месеца), които те се отглеждат в индивидуални боксове и групово. Забранява се връзването на телета (само при някои изключения), определят се правила за хранителен режим, наблюдение на животните, осветление и други специфични правила.

Свързани документи

Контролен лист  за проверка на животновъдни обекти, предназначени за отглеждане на телета, за спазване на правилата за хуманно отношение към животните (3.11.2014г.)

Научно становище на EOBH за хуманно отношение при говеда и телета за месо EFSA Welfare of beef cattle and calves - ENG