Хуманно отношение по време на транспорт


Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции регулира транспортирането на живи животни между държавите от Европейския съюз и се предвижда проверки на животните, влизащи или напускащи Европейския съюз. Целта на подробните правила е да се предотврати нараняването или ненужното страдание на животните.

С регламента се поставят изисквания:

• мерки за намаляване до минимум продължителността на пътуването и да се задоволят потребностите на животните;

• годността на животните за пътуване;

• изисквания за транспортните средства, както и съоръженията за натоварване и разтоварване

• отговорностите на хората, които превозват животни и всички участници в транспортната верига на живи животни, които влизат или напускат ЕС.

 

Свързани документи и инструкции:

 

Инструкция за прилагане на изисквания за превоз на жива риба;

• Работен документ на Европейската комисия, относно , мониторинга, отчитането и прилагането на стандарти за хуманно отношение към животните при транспорт на домашни птици, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1/2005 и друго съответно законодателство. (Документът има за цел да се установят рисковите фактори при планиране на проверките, както и информация за организиране на самите проверки.);

• Инструкция за извършване на официален контрол за спазване правилата за хуманно отношение към животните при продължителни пътувания;

• Процедура за извършване на официален контрол за спазване правилата за хуманно отношение към животните при продължителни пътувания;

• Инструкция за извършване на проверка на документите за издаване на лиценз за превоз на животни на основание на извикванията на Регламент 1/2005/ЕС;

• Инструкция за проверка и одобрение на превозните средства предназначени за транспортиране на животни на дълги разстояния.

• Ръководство за "Практически насоки за оценяване на годността за транспортиране на възрастни животни от рода на едрия рогат добитък"

• Указания за транспорт на еднокопитни (коне, понита  и други)

• Указания за транспорт на едри преживни животни

• Указания за транспорт на дребни животни (овце)

• Указания за транспортиране на кучета и котки, които не са домашни любимци по смисъла на Регламент 998/2003/ЕО

• Оборудване за записи на маршрута. Извадки от записи и тахографи

• Инструкция за извършване на контрол на пратки с животни, произхождащи от държави членки на ЕС, предназначени за износ към Кавказките републики

• Наръчник за извършване на проверки за спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005 за хуманно отношение към животните по време на транспорт по суша на пратки животни, предназначени за износ

 

Изискванията за контролните пунктове за животни (места за почивка)

• Изискванията за контролните пунктове за животни (места за почивка)

• Регистър на контролните пунктове за животни (места за почивка)

 

Констатирани нарушения по Регламент 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защита на животните по време на транспорта

 

Писмо с изх. № 3032-ЗЖКФ/04.06.2019 г. за спазване на изискванията на Регламент 1/2005/ЕС относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции  - практически съвети за транспорт на живи животни през летните месеци