Начало Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в БАБХ

Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в БАБХ


Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) изпълнява проект за оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в Агенцията с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, приоритетна ос  "Административно обслужване и е-управление".


 

Българската агенция по безопасност на храните изпълнява проект за оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в Агенцията, финансиран по  Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление“.

БАБХ поддържа 65 регистъра, чрез които се обработва информация по петте области на контрол - регистрация на животните и животновъдните обекти; регистрация на обекти за производство, търговия и транспорт на храни и странични животински продукти; производство и търговия с ветеринарномедицински продукти; производство, търговия и транспорт на фуражи; пускане на пазара на продукти за растителна защита и торове и свързаните с тях дейности и осъществяване на фитосанитарен контрол.

В рамките на проекта се изготвя анализ на текущото състояние на поддържаните регистри и свързаните с тях работни процеси и (вътрешни) административни услуги. Ще бъдат създадени пет единни регистъра:

- Единен регистър на животните и животновъдните обекти;
- Национален регистър на обектите за производство и дистрибуция на храни и материали и предмети, предназначени за контакт с храни и странични животински продукти;
- Единен регистър на ветеринарномедицинските продукти;
- Единен регистър на фуражите;
- Единен регистър на продуктите за растителна защита, торовете, свързаните с тях операции и фитосанитарен контрол;

Ще бъдат разработени специализирани информационни системи за обслужване на всеки от новоизградените регистри.

За обезпечението и функционирането на новоизградените регистри в проекта е залегнало също изготвяне на пакет от изменения и допълнения на нормативни актове и/или вътрешни правила и документи.

Проектът ще осигури промяна на организацията на регистрите, електронизация на работните процеси и консолидиране на информационните източници.

Чрез тематичното обединяване и електронизиране на регистрите и разработването на специализирани информационни системи за управление на съответните области на контрол ще се оптимизират работните процеси на централно и областно ниво (включително за предоставяне на 73 административни услуги по електронен път).

Цел на проекта:
- Подобряване на контролната дейност на БАБХ;
- Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса и намаляване на административната тежест чрез подобряване на дейността на БАБХ;
- Реализиране на вътрешни електронни административни услуги за автоматизирано предоставяне на данни от БАБХ, в качеството му на първичен администратор на данни - чрез присъединяване на съответните регистри към Средата за междурегистров обмен RegiX и разработване на необходимите за целта адаптери;
- Осигуряване на автоматизиран обмен на данни с други вътрешни и външни системи.

Изпълнението на проекта ще допринесе значително за развитието на една от секторните системи на е-управлението - е-земеделие.