Функции


Функции на ЦЛКР

Съгласно Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните приет с Постановление на МС №35 от 14 Февруари 2011 г., Обн. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.59 от 2 Август 2011г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012г., изм. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 18 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 21 Април 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 1 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 13 Септември 2016г., Централната лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР) е специализирана структура към агенцията, която:
1. Извършва фитосанитарна лабораторна експертиза на растения, растителни продукти и хранителни среди, окончателна диагностика и идентификация на вредители;
2. Проучва вредители и предоставя резултатите за техния статус на Центъра за оценка на риска по хранителната верига за извършване на научна оценка на риска за разпространението на вредителите;
3. Изготвя, поддържа и разпространява референтни материали за вредители;
4. Участва в разработването, валидирането и стандартизацията на международни диагностични протоколи за вредители;
5. Участва в национални и международни междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност и организира такива на национално ниво;
6. Методически ръководи, обучава и контролира дейността на диагностичните лаборатории по растително здраве в системата на агенцията;
7. Участва в разработването на методически указания, инструкции, мониторингови програми и информационни материали за карантинни вредители и обучава фитосанитарните инспектори;
8. Методически ръководи и контролира фитосанитарните прегледи и обследвания; вземането и съхранението на проби с цел надеждна диагностика, локализиране и ликвидиране на огнища от карантинни вредители;
9. Разработва и участва в национални и международни проекти и работни групи, семинари, конференции и други мероприятия, свързани с дейността й;
10. Методически ръководи и контролира дейността по лабораторните анализи на посевния и посадъчния материал за установяване на здравното му състояние;
11. Извършва арбитражни лабораторни анализи и издава необходимите документи;
12. Участва в извършването на проверки в одобрените лаборатории по Закона за посевния и посадъчния материал за съответствието им с нормативно установените изисквания;
13. Изготвя справки, становища, информации и отчети, свързани с лабораторно-диагностичната дейност в съответствие с компетенциите си.