История


През 1962 г. с цел оперативно решаване на въпросите с диагностиката и идентификацията на карантинните вредители по растенията и растителната продукция и биологичното изпитване на нови продукти за растителна защита се създава Централната контролна лаборатория по растителна защита към Министерство на земеделието. Направлението по карантина на растенията, което представлява карантинната лаборатория се създава със специалисти прехвърлени от секция “Карантина” на Института за защита на растенията гр. Костинброд и от Софийската оперативна карантина. По-късно лабораторията е преименувана на Централна станция за растителна защита, в която един от отделите е карантинната лаборатория. През 1986 г. на базата на отдела по карантина от ЦСРЗ и отделите по карантина от Окръжните станции за агрохимическо обслужване е създадена Централна лаборатория по карантина на растенията и остатъчни количества от пестициди, нитрати и тежки метали и 15 районни служби. Със създаването на Националната служба за растителна защита (НСРЗ) през 1992 г., Централната лаборатория по карантина на растенията е официалната референтна лаборатория на НСРЗ по отношение на вредители по растенията и растителната продукция.

В почти петдесетгодишното си съществуване лабораторията /поради липса на собствен сграден фонд/ е претърпяла редица премествания:

-      сградата на бившата Селскостопанска академия – бул. “Драган Цанков” №6 в София,

-      ул. Малашевска в София,

-      ЦСРЗ гр. Костинброд,

-     ул. “202” до ТЕЦ София,

за да стигне до сегашното си местоположение на бул. “Никола Мушанов” № 120 в бившата административна сграда на АПК “Средец”. С настаняването на ЦЛКР в тази сграда през 1997 година, най-сетне беше решен въпроса с устройването на лабораторията със собствени помещения.

Започвайки своята дейност с няколко оптически уреда и няколко термостата за покълване на семена, сега лабораторията разполага с модерно оборудване и може да прилага съвременни методи за идентификация на вредители. Основната част от това оборудване е доставена с финансовата помощ на ЕС - пет проекта по програма ФАР, над 7 млн. евро. Също по програма ФАР в рамките на проектите за побратимяване основния екип на лабораторията бе обучаван в лабораториите на френската служба за растителна защита, както и тук на място от експерти от страни членки на Евросъюза. Специалисти от лабораторията са обучавани и в лаборатории на Холандия, Великобритания, Германия.

Една от най-големите придобивки на лабораторията е карантинната оранжерия – тип вегетационна къща, построена изцяло със средства по програма ФАР. Тази оранжерия е уникално съоръжение за България и с нейното пускане в действие през 2002 г. Централната лаборатория по карантина на растенията, става една съвременна модерна лаборатория. Предназначението на карантинната оранжерия е:

-     Отглеждане на индикаторни растения, които намират приложение във вирусологията за диагностика и идентификация на неизвестни вируси; в бактериологията за доказване присъствието или отсъствието на карантинни причинители на болести и др.

-     Отглеждане на рискови култури за проследяване на биологическия цикъл на опасни карантинни вредители, определяне възможностите им за преживяване и адаптация към нашите условия и на тази база прецизиране кръга на контролираните вредители.

През 2005 г. беше изграден лабораторно-учебен център, оборудван с модерна аудиовизуална техника. Тук специалисти от системата на НСРЗ, земеделски производители, търговци, вносители и износители научават новостите в Европейското и Националното законодателство в областта на растителната защита.

От 2004 г. експертите на ЦЛКР участват като членове в различни работни групи на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита при изготвянето на Стандарти от серията Диагностични протоколи за карантинни вредители.

Във връзка с присъединяването на България към Европейски съюз от 2004 г. експертите на ЦЛКР участват като наблюдатели, а от 2007 - като пълноправни членове в различни работни групи на Европейския съвет и Европейската комисия. Те участват активно и в хармонизирането и прилагането на европейското законодателство в областта на растителното здраве, както и при изготвянето на годишни отчети по мониторингови програми, за които НСРЗ има задължението да докладва пред Европейската комисия.

От февруари 2011 г.  ЦЛКР е Специализирана Дирекция в структурата на Българска агенция по безопасност на храните.