Начало Документи Образци на документи Здравеопазване и хуманно отношение към животните

Здравеопазване и хуманно отношение към животните


ЗХОЖ-01 Списък на стопаните

 ЗХОЖ-02 Протокол за извършено масово-профилактично мероприятие

 ЗХОЖ-03 A Сведение за извършено интрадермално изследване за туберкулоза на домашните животни

 ЗХОЖ-03 Б Сведение за извършено диференциално, интрадермално изследване за туберкулоза на домашните животни

 ЗХОЖ-04 Книга за имунологичен продукт и дезинфекционно средство

 ЗХОЖ-05 Предписание


 ЗХОЖ-07 Акт за възбрана

 ЗХОЖ-08 Удостоверение за извършена дезинфекция на моторно превозно средство

 ЗХОЖ-09 Ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране на животни

 ЗХОЖ-10а Протокол за унищожаване/убиване на животни

 ЗХОЖ-11 Протокол за аутопсия

 ЗХОЖ-12б Протокол за загробване на животни

 ЗХОЖ-13а Протокол за унищожаване на суровини и храни от животински произход и др.


 ЗХОЖКФ – 15б - Акт за обезщетение на умрели/убити животни, унищожени суровини и храни от животински произход, фуражи, фуражни суровини и фуражни добавки и инвентар.


 ЗХОЖ-16 Протокол/сметка за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация

 ЗХОЖ-17 Удостоверение за регистрация на животновъден обект

 ЗХОЖ-17 Г Удостоверение за регистрация за животновъден обект за временно отглеждане на животни

 ЗХОЖ-17Д Заявление за регистрация на животновъден обект - лично стопанстов

 ЗХОЖКФ-17 Е Заявление за регистрация на животновъден обект

 ЗХОЖ-18 Удостоверение за регистрация на карантинно помещение


 ЗХОЖ-19 Заявление за издаване на становище за въвеждане в експлоатация

 ЗХОЖ-20 Становище за въвеждане в експлоатация на обект

 ЗХОЖ-21 Епизоотична книга

 ЗХОЖ-22 Акт за налагане на карантина

ЗХОЖ-23 Акт за вдигане на карантина

 

 ЗХОЖ-26 Уведомление за умъртвяване на животни


ЗХОЖ-27Б Протокол за извършен профилактичен преглед

 ЗХОЖ-28б - “ПИСМО ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ВЗЕТИТЕ ПРОБИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ“

 Приложение I към образец ЗХОЖ-28а

ЗХОЖ-29 Писмо за изпращане на проби мозъци, взети от преживни животни, умрели или заклани извън кланица

ЗХОЖ-30 Писмо за изпращане на проби мозъци, взети в кланица от заклани преживни животни

ЗХОЖ-31 Писмо за изпращане на проби от пчелни семейства

ЗХОЖ-32 Писмо за изпращане на проби от диви свине за изследване за КЧС

 
ЗХОЖ-33а – „Опис на взети проби за серологично/ вирусологично изследване“

ЗХОЖ-34 Писмо за изпращане на органни проби от домашни свине за изследване за КЧС

ЗХОЖ-35 Писмо за изпращане на кръвни проби за серологично изследване за КЧС

 ЗХОЖ-37Г 
Потвърдителна бележка за събрани странични животински продукти от специализирано транспортно средство към обект за обезвреждане на СЖП

  ЗХОЖ-38Д Опис на получени странични животински продукти в обект за обезвреждане на СПЖ

 ЗХОЖ-37Е Месечен отчет за обслужване на област от обект за обезвреждане на СЖП

ЗХОЖ-41А Заявление за разрешение за опит с животни


ЗХОЖ-42 Лиценз за превоз на животни за кратки пътувания

ЗХОЖ-43 Лиценз за превоз на животни за продължителни пътувания

ЗХОЖ-44 Сертификат за одобрение на транспортно средство за продължителни пътувания

ЗХОЖ-45 Удостоверение за правоспособност за водачи на превозни средства и придружители на животни

ЗХОЖ-47 Разрешително за използване на животни в опити

ЗХОЖ-48Б Заявление за издаване на лиценз за превоз на животни

ЗХОЖ-49 Заявление за издаване на удостоверение за правоспособност

ЗХОЖ-50 Заявление за издаване на сертификат за одобрение на транспортно средство

ЗХОЖ-61 Контролен лист за проверка на животновъдни обекти за кокошки носачки

Заповед РД-11-561/08.04.2015г.

ЗХОЖ-66 Удостоверение за регистрация на търговец на животни

ЗХОЖ-68 Паспорт за едро преживно животно

ЗХОЖ-69 Регистър на животновъден обект

 ЗХОЖ-69А Приложение за раждане и смъртност в свиневъден обект тип А и тип Б

ЗХОЖ-70 Индивидуален паспорт за животни в цирк или представление с животни

 ЗХОЖ-71 Паспорт за птици и гризачи в цирк или представление с животни

ЗХОЖ-72 Регистър на животни в цирк или представление


ЗХОЖ-76 Писмо за изпращане на проби от диви птици за изследване

ЗХОЖ-77 А Декларация от собствениците на животновъдни обекти за третиране или нетретиране на животните с ВМП


ЗХОЖ-84Б Контролен лист за проверка на ЖО,предназначени за отглеждане на телета, за спазване правилата за хуманно отношение към животните

ЗХОЖ-85 Епизоотично проучване при съмнение или възникване на заболяването КЧС

 

ЗХОЖ-86 Опис на животновъдните обекти 

   ЗХОЖ-87Б Декларация


 ЗХОЖ-94 Епизоотологично проучване при съмнение или възникване на заболяванията инфлуенца /грип/ и нюкясълска болест по птиците


 ЗХОЖ-96 Декларация за идентификация на животни


 ЗХОЖ-98A Контролен лист за проверка на селскостопански животни отглеждани в “задни дворове”

 ЗХОЖ-99A Контролен лист за проверка на животновъдни обекти с интензивно отглеждане на селскостопанските животни

 ЗХОЖ-100 Контролен лист за проверка за спазване правилата за хубанно отношение по време на транспорт

 ЗХОЖ-101 Писмо за изпращане на проби от свине за разплод за изследване за салмонела и метицилин-резистентен стафилококус ауреус

 ЗХОЖ-103 Протокол за извършен пролетен профилактичен преглед, от пчелар проверител

  ЗХОЖКФ-104Д - Разпореждане за налагане на забрана за движение на животни

 ЗХОЖКФ-104Е - Разпореждане за регистрация на животновъден обект по реда на чл. 137 от ЗВД  и/или идентификация на животни

 ЗХОЖКФ-104Ж - Разпореждане за отнемане на животни в полза на държавата, умъртвяването им на място и насочването им за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти

ЗХОЖКФ – 104 В - РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, УМЪРТВЯВАНЕТО ИМ НА МЯСТО И НАСОЧВАНЕТО ИМ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ОБЕКТ ИЛИ ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ

ЗХОЖКФ – 104 Г - РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЖИВОТНИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И НАСОЧВАНЕТО ИМ ЗА КЛАНЕ В КЛАНИЦА.


 ЗХОЖ-105 Протокол за умъртвяване на животни при неустановен собственик

ЗХОЖКФ – 109a - Протокол за умъртвяване

ЗХОЖ-112 Писмо за изпращане на проби от птици за изследване за салмонела

ЗХОЖ-112 А -  Писмо за изпращане на проби от птици за изследване за салмонела


ЗХОЖ-116А Справка за изследваните едри преживни животни за СЕГ с бързи тестове

 ЗХОЖ-117А Справка за изследваните дребни преживни животни за скрейпи с бързи тестове

ЗХОЖ-118 Месечна справка за постъпилите и неизследвани проби за СЕГ

 ЗХОЖ-119 Месечна справка за извършено генотипизиране на овце

 ЗХОЖ-120А Месечна справка за изследваните едри преживни животни за СЕГ с бързи тестова

 ЗХОЖ-121А Месечна справка за изпратените, но неизследвани проби за СЕГ


 ЗХОЖ-124 Електронна регистрация на кучета

ЗХОЖ-125 Заявление за регистрация на ветеринарно лечебно заведение

 ЗХОЖ-127 Заявление за регистрация на ветеринарен лекар

ЗХОЖ-128 Удостоверение за регистрация на ветеринарно лечебно заведение

 ЗХОЖ-129 Удостоверение за регистрация на ветеринарен лекар

 ЗХОЖ-132 Протокол за извършена орална ваксинация на лисици срещу бяс

ЗХОЖКФ – 132А Протокол за ежедневен контрол на маршрутите на самолетите и пуснатите примамки по програмата за орална ваксинация на лисиците срещу бяс

 ЗХОЖ-133 Предавателно-приемателен протокол за приемане на ваксина за орална ваксинация на лисици срещу бяс на територията на ОДБХ

 ЗХОЖ-134а Контролен лист за проверка на птицевъдни обекти

ЗХОЖ-137 Дневник за ежедневен контрол на съхранението, температурния режим и движението на ваксина “Лисвулпен”

 Заповед РД11-1964/04.10.2018 за утвърждаване на образци на документи по чл.137а и чл.137б от Закона за ветеринарномедицинската дейност

 Договор по чл.137а от ЗВД

 Договор по чл.137б от ЗВД

 Договор по ДПП 2022-2024 между директор на ОДБХ и РВЛ, word

 ЗХОЖ-138Б Контролен лист за проверка на животновъдни обекти предназначени за отглеждане на свине за спазване правилата за хуманно отношение към животните


 ЗХОЖ-139а - Доклад от епизоотично проучване

ЗХОЖ - 140 Ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/ транспортиране на животни, издавано от информационната система

ЗХОЖ-147 Контролен лист за проверка на животновъдни обекти предназначени за отглеждане на бройлери

 ЗХОЖ-148 Контролен лист за ефективността на официалния контрол по здравеопазване на животните

 ЗХОЖ-149a Писмо за изпращане на проби от диви свине за изследване на трихинелоза и АЧС

ЗХОЖ-151Б Паспорт на еднокопитно животно


ЗХОЖ - 155A Заявление за служебно вписване на животновъден обект във ВетИС

ЗХОЖ-156А Заявление за издаване на паспорт за еднокопитно животно

ЗХОЖ - 158 Контролен лист за официален контрол на регистрираните ветеринарни лечебни заведения

ЗХОЖ-159 Ветеринарномедицински дневник на пчелина

ЗХОЖ - 160 В Разпореждане за спиране от експлоатация на животновъден обект

ЗХОЖ-160 Г Разпореждане за спиране на експлоатацията на животновъден обект

ЗХОЖ-161 Контролен лист за извършване на одити за спазване правилата за хуманно отношение към животните

ЗХОЖ - 162 Протокол за умрели животни по време на транспорт

ЗХОЖ – 163 ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ за приемане на ваксина за орална ваксинация на лисици срещу бяс в централен склад за разпределение по летищата и по ОДБХ за ръчно прилагане

ЗХОЖ – 164 ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ за приемане на ваксина за орална ваксинация на лисиците срещу бяс за ръчно прилагане

ЗХОЖ – 165 ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ за предаване на ваксина за орална ваксинация на лисиците срещу бяс за ръчно прилагане

ЗХОЖ – 166 - Контрол на орална ваксинация на лисиците срещу бяс - ръчно прилагане

 Образец ЗХОЖ-167А „Контролен лист за проверка на приюти за безстопанствени животни за спазване 

Образец ЗХОЖ - 168 КОНТРОЛЕН ЛИСТ за клинични прегледи на домашни животни

Образец ЗХОЖ –169 Контролен лист за проверка на вивариуми за опитни животни за спазване на правилата за защита и хуманно отношение към тях

ОбразецЗХОЖ – 173 Съпроводително писмо за изпращане на Salmonella изолати

Образец ЗХОЖ – 174 Контролен лист за регистрация и проверка на животновъдни обекти по Наредба № 49 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони при обмен

 ЗХОЖКФ-177А Заявлеине по чл. 51а, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност от производител/търговец на средства за официална идентификация на животните;

 ЗХОЖ-178А ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 51б, ал. 3, т. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност от производител / търговец на средства за идентификация на животните

 ЗХОЖ-179А Удостоверение на основание чл. 51б, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

Образец ЗХОЖКФ 184 -Контролен лист за проверка на пазарите за животни

 ЗХОЖ-192Г Доклад от проверка на място на идентификацията и регистрацията на животните (ИРЖ) /Секторно законодателство и Кръстосано съответствие

  Образец ЗХОЖКФ 195 А - Контролен лист за проверка на животновъдни обекти за отглеждане на аквакултури

Образец ЗХОЖКФ - 203 - Дневник за ежедневен контрол на температурния режим при съхранение на имунологични продукти

Образец ЗХОЖ – 205 – „Приложение с вид и брой на транспортираните животни, към лиценз за превоз на животни за продължителни пътувания“

Образец ЗХОЖ – 206 – „Приложение с вид и брой на транспортираните животни, към лиценз за превоз на животни за кратки пътувания“

Образец ЗХОЖКФ - 207 А Разпореждане за спиране на доставките, налагане на забрана на доставките или унищожаване на сурово краве мляко или насочването му за друга употреба извън хранителната верига.

 Образец ЗХОЖ 211 - Акт за вземане на проба от сурово краве мляко за Бруцелоза по ЕПЖ

 Образец ЗХОЖ 212Б - Контролен лист за записи в животновъдни обекти, предназначени за отглеждане на свине, за констатирани наранявания на вимето на свинете майки, ушите и опашките на други свине

Приложение 01 към образец ЗХОЖ 212

 Образец ЗХОЖ - 213 а - Контролен лист за проверка на биосигурността в свиневъдни обекти.

Доклад за предполагаеми и сериозни или неочаквани неблагоприятни реакции при хората и животните след употребата на ВМП

Анкетна карта ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит

КВМП -67 Дневник на собствениците/ползвателите на животновъдни обекти за проведените лечебно-профилактични мероприятия

 Образец ЗХОЖКФ-223 Писмо за изпращане на взетите проби за изследване за SARS COV-2

 Образец ЗХОЖ - 224 Заявление за населване с животни 

 Образец ЗХОЖ - 225 Разрешение за населване на ЖО с животни

 Образец ЗХОЖ-231 „Заявление за издаване на сертификат на домашен любимец“;


 

Становища и заявления по мярки:

Образец ЗХОЖ – 210А-1; Приложение №V към Заповед РД 11-2484/05.12.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ- Заявление за становище по НАРЕДБА № 4 от 08.08.2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 Образец на „ЗХОЖ-210Б-1 Становище по НАРЕДБА № 4 от 08.08.2017г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“

Образец ЗХОЖКФ - 200А - становище

Образец ЗХОЖКФ - 201 - заявление

Образец ЗХОЖКФ - 202 - становище

 Заповед РД 11-1270/14.07.2016г.

 Заповед РД 11-2211/14.11.2016г.

 Заповед РД 11-1246/08.07.2016г.

 Образец ЗХОЖКФ-214 Заявление за прилагане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“

 Образец ЗХОЖКФ-215 Становище за прилагане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“

 Заповед № РД 11-761/24.03.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ за утвърждаване на образци на ЗХОЖКФ 216 и ЗХОЖКФ 217 от подмярка 6.3 на мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 Образец ЗХОЖ 229 Заявление за издаване на Констативен протокол по държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“

 Образец ЗХОЖ 229Б Констативен протокол по държавна помощ "Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери"

 Образец ЗХОЖ-230 – Протокол за евтаназия на животни

 Заповед за утвърждаване на образец на документ ЗХОЖ-230;

 
 

 Образец ЗХОЖ-236а "Заявление за предоставяне на цени от НСИ" и заповед за утвърждаване