Начало Документи Образци на документи Контрол на ветеринарни лекарствени продукти

Контрол на ветеринарни лекарствени продукти


Образци на документи във връзка с прилагане на Регламент 2019/6 ЕС:

 
 

 Образец КВМПИДВМС-3Б „Разрешение за производство на ВЛП“;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Употреба на ветеринарномедицински продукти:

Образец КВМПИДВМС-33 А „Заявление за издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукт”

Образец КВМПИДВМС-61 А „Заявление за подновяване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукт“

Образец КВМПИДВМС-34 А „Заявление за промяна на лиценз за употреба на ВМП”

 Образец КВМПИДВМС-71 „Заявление за прехвърляне на права върху лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукт“

 Образец КВМП – 35 - Лиценз за употреба на ВМП

 Образец КВМП – 36 - Безсрочен лиценз за употреба на ВМП

 Образец КВМП – 46 - Решение за признаване на безсрочен лиценз за употреба на ВМП

 Образец КВМП – 37 - Решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП

 Образец КВМП – 39 - Допълнение към лиценз за употреба на ВМП

 Образец КВМП – 38 - Допълнение към решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП

 Образец КВМП – 51 - Лиценз за употреба на ВМП при промяна в обхвата на срочен лиценз за употреба на ВМП

 Образец КВМП – 53 - Решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП при промяна в обхвата на срочен лиценз за употреба на ВМП

 Образец КВМП – 55 - Допълнение към лиценза за употреба на ВМП при промяна в обхвата на срочен лиценза за употреба на ВМП

 Образец КВМП – 56 - Допълнение към лиценза за употреба на ВМП при промяна в обхвата на безсрочен лиценза за употреба на ВМП

 Образец КВМП – 50A - Решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП при прехвърляне на права върху безсрочен лиценз за употреба на ВМП

 

Производство на ветеринарномедицински продукти:

Образец КВМП-9 Заявление за промяна на лиценз за производство на ВМП

Образец КВМПИДВМС-12 А „Заявление за издаване на лицензия за производство на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели“

Образец КВМПИДВМС-3А „Лиценз за производство на ветериннарномедицински продукти“

Образец на лицензия за производство на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец на лицензия за производство на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели - подновена

Образец на допълнение към лицензия за производство на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец КВМПИДВМС  – 72 – Допълнение към лиценз за прозводство на ВМП

 

Търговия на едро с ветеринарномедицински продукти:

Образец КВМПИДВМС-11 А „Заявление за издаване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели“

Образец КВМП-44 -  Заявление за промяна на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец КВМПИДВМС-59 А „Заявление за подновяване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

 Образец КВМПИДВМС-2 А „Лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти“

Образец на допълнение към лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели - подновена

Образец на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

 Образец КВМПИДВМС-18 А „Сертификат за добра производствена практика /ДПП/ на производител“

 

Търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти:

Образец КВМП-7 - Заявление за промяна в лиценз за търговия на дребно с ВМП

Образец КВМПИДВМС-10 А „Заявление за издаване на лицензия за търговия на дребно с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели“

Образец КВМП-45 - Заявление за промяна на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

 Образец КВМПИДВМС-1 А „Лиценз за търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти“

Образец на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец на допълнение към лицензия за търговия на дребно с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

 

Сертификати за ветеринарномедицински продукти:

Образец КВМП-68-Сертификат за произход и свободна продажба на ВМП

Образец КВМП-69-Сертификат за фармацевтичен продукт.

Образец КВМП-65 - Заявление за издаване на сертификат по сертификатната схема на СЗО

 

Протоколи от проведени инспекции:

Образец КВМП-13 - Протокол от проведена инспекция на ветеринарномедицинска аптека по заявление за издаване на лиценз за търговия на дребно с ВМП

Образец КВМП-14 - Протокол от проведена инспекция на ветеринарномедицинска аптека

Образец КВМП -17 Протокол от инспекция за добра производствена практика

Образец КВМПИДВМС-21-А „Протокол от проведена инспекция по заявление за издаване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от списъците по чл.3, ал.2,  т. 2 и 3 от ЗКНВП“

 Образец КВМПИДВМС-40 А „Протокол от проведена инспекция по заявление за издаване на лицензия за търговия на дребно и съхранение на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от списъците по чл.3, ал.2, т.2 и 3 от ЗКНВП“

 Образец КВМПИДВМС-41 А „Протокол от проведена инспекция на обект за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от списъците по чл.3, ал.2,  т.2 и 3 от ЗКНВП“

 Образец КВМПИДВМС-42 А „Протокол от проведена инспекция на обект за търговия на дребно и съхрянение на  наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от списъците по чл.3, ал.2, т.2 и 3 от ЗКНВП“

Образец КВМП -70 "Протокол от проведена инспекция по заявление за подновяване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели.

Образец КВМП – 15 - Протокол от инспекция на обект за търговия на едро по заявление за издаване на лиценз за търговия на едро с ВМП

Образец КВМП – 16 - Протокол от инспекция на обект за търговия на едро с ВМП

Образец КВМП-62а - Протокол от проведена инспекция на животновъден обект за контрол върху употребата на ВМП и медикаментозни фуражи.

 

Реклама на ветеринарномедицински продукти:

Образец КВМП-63-Заявление за одобряване на реклама

 

Ин витро диагностични ветеринарномедицински средства:

 Образец на сертификат за регистрация на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство - приложение № 3 към чл.8, ал.1 от Наредба № 10 от 20.12.2013 г.

 Образец на заявление за издаване на сертификат за регистрация на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство - приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Наредба № 10 от 20.12.2013 г;

 

Други документи:

Образец КВМП-57 - Уведомление за преустановяване на продажбите

Образец КВМП-58 - Уведомление за първо пускане на пазара

Образец КВМП-64 - Инструкция за прилагане на ВМП по каскаден принцип

Образец КВМП-19 -  Инструкция за инспекция на животновъден обект за контрол върху употребата на ВМП и медикаментозни фуражи

Образец КВМП 67 "Дневник на собствениците/ползвателите на животни за извършените лечебно-профилактични мероприятия".

Информационен лист за проверка върху употребата на ВМП в животновъдни обекти по въпросите, свързани с антимикробната резистентност

Образец КВМП - 43 - Aмбулаторен дневник за ветеринарни клиники и амбулатории

Образец КВМП 66 - "Дневник за ветеринарномедицински продукти (ВМП) във ветеринарните клиники и амбулатории".

Решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП по процедура за взаимно признаване и децентрализирана процедура