Начало За бизнеса Фуражи Полезна информация за операторите в сектор "Фуражи"

Полезна информация за операторите в сектор "Фуражи"


ПРОТОКОЛ ОТНОСНО ФИТОСАНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗНОСА НА ЦАРЕВИЧНО ЗЪРНО ОТ Р.БЪЛГАРИЯ ЗА КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА (КНР)

 Информация за изискванията към операторите във фуражния сектор, които желаят да изнасят царевица за фураж от Република България за Китайската Народна Република

 Заявление за включване в регистъра на одобрените предприятия за износ на царевица за фураж за Китайската Народна Република
Списък на одобрените представители за износ на царевица за Китайската Народна Република/List of approved establishments export of the maize to the people s republic of China“, актуален към 05.07.2021 г.

 ПРОТОКОЛ ЗА ФИТОСАНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗНОС НА ЛЮЦЕРНА ОТ Р.БЪЛГАРИЯ ЗА КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА (КНР)

 Информация за изискванията към операторите във фуражния сектор, които желаят да изнасят люцерна за фураж от Република България за Китайската Народна Република

 Заявление за включване в регистъра на одобрените предприятия за износ на люцерна за Китайската Народна Република

Списък на одобрените представители за износ на люцерна за Китайската Народна Република /List of approved Bulgarian operators and their enterprises for export of alfalfa to People's Republic of Cnina

ПРОТОКОЛ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЪЛГАРСКИ КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ НА РАСТИТЕЛНА ОСНОВА И ФУРАЖНИ ДОБАВКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗНОС ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

Информация за изискванията към операторите във фуражния сектор, които желаят да изнасят български комбинирани фуражи на растителна основа/фуражни добавки от Република България за Китайската Народна Република

Заявление за включване в списъка на одобрените производители на български комбинирани фуражи на растителна основа/фуражни добавки за износ от Република България за Китайската народна република.

Списък на производителите на комбинирани фуражи на растителна основа одобрени за износ за Китайска Народна Република/ List of approved establishments for export of plant-based compound feed to the People’s Republic of China, актуален към 19.07.2018 г.

Списък на производителите на фуражни добавки одобрени за износ за Китайската Народна Република/ List of approved establishments for export of feed additives to the People’s Republic of China, актуален към 19.07.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЗА САНИТАРНИТЕ И ФИТОСАНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЪЛГАРСКИ ШРОТ ОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВО СЕМЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ИЗНОС ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

Информация за изискванията към операторите във фуражния сектор, които желаят да изнасят български шрот от слънчогледово семе от Република България за Китайската Народна Република

Заявление за включване в списъка на одобрените производители на български шрот от слънчогледово семе за износ от Република България за Китайската народна република.

Списък на производителите на български шрот от слънчогледово семе, одобрени за износ за Китайската Народна Република/ List of approved establishments for export of sunflower seed meal to the People’s Republic of China

ПРОТОКОЛ ЗА САНИТАРНИТЕ И ФИТОСАНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЪЛГАРСКИ СУХ ЗЪРНЕН СПИРТОВАРЕН ОСТАТЪК С ИЗВЛЕЦИ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ИЗНОС ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА;

Информация за изискванията към операторите във фуражния сектор, които желаят да изнасят български сух зърнен спиртоварен остатък с извлеци от Република България за Китайската Народна Република;

Заявление за включване в списъка на одобрените производители на български сух зърнен спиртоварен остатък с извлеци за износ от Република България за Китайската народна република.

Списък на производителите на български сух зърнен спиртоварен остатък с извлеци, одобрени за износ за Китайската Народна Република/ List of approved establishments for export of distillers' dried grains to the People’s Republic of China

Информация за изискванията към първичните производители на млякото като фураж, във връзка с изменението на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и със схемите за обвързана подкрепа по директните плащания.

Документи, които трябва да са налични в животновъдните обекти.

 Информация за видовете дейности, които подлежат на регистрация и одобрение по Закона за фуражите

Използване на продукти от животински произход при хранене на животни, отглеждани за производство на храни и животни, които не се отглеждат за производство на храни – прилагане на фуражните забрани

 Връзка между определението на термина "пускане на пазара" на фуражи и интегриран договор за отглеждане на животни

 Прилагане на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 767/2009 относно пускането на пазара и употребата на фуражи, по отношение употребата на някои твърдения, включително и медицински символи

Разликата между ботаническите ароматизатори, като фуражни добавки и екстрактите от растения, като фуражни суровини

 Етикетиране и контрол на фуражни добавки при несъответствие между добавено количество фуражни добавки в комбинираните фуражи и установеното количество на добавката получено при анализа

 Информация за езика на който трябва да бъдат етикетирани фуражите при продажби чрез средствата за комуникация от разстояние (интернет)

Микробиологично замърсяване на фуражите (Enterobacteriaceae, Salmonella spp_ и др.)

 Хармонизирано прилагане на Регламент (ЕС) № 225/2012 от всички държави – членки на Европейския съюз

Условия за внос на фуражи, съдържащи генетично модифицирани организми (ГМО) в Руската федерация

„Официален контрол на фуражни добавки, като например треонин, за които в индивидуалното разрешително има списък от микроорганизми, от които се произвеждат и фуражната добавка не трябва да съдържа остатъци от тези микроорганизми“

Законови изисквания по отношение използването на растения от рода на конопа (Cannabis sativa L.), като фуражна суровина при изхранването на животни, отглеждани за производство на храни и на животни, които не се отглеждат за производство на храни

 Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете

Указания към бизнесоператорите по прилагане на противоепидемиологични мерките във връзка с COVID- 19 и с цел осигуряване на максимално защита здравето на гражданите

Дейности и мерки, предприети от Българската агенция по безопасност на храните в сектор „Фуражи“ по отношение на африканската чума по свинете в периода 2018 – 2019 година

БРЕКЗИТ: Информация

Информация за Европейски наръчник за добри практики за промишленото производство на безопасни фуражни суровини, разработен от Европейските секторни браншови организации за производство на фуражни суровини в сътрудничество с Европейския кодекс за безопасност на фуражните суровини (EFISC).

Преводът на езиците на ЕС, включително и на български език на Европейския наръчник за добри практики за промишленото производство на безопасни фуражни суровини, разработен от Европейските секторни браншови организации за производство на фуражни суровини в сътрудничество с Европейския кодекс за безопасност на фуражните суровини (EFISC) и документите към тях са налични:
на интернет страницата на Европейската комисия, Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“:
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/guide_goodpractice_en.htm
и на интернет страницата на Европейския кодекс за безопасност на фуражните суровини (EFISC):
http://www.efisc.eu/