За фермеритеИнформационни материали за заразни болести:

Брошура за АЧС

Плакат за АЧС

• Инфлуенца или грип при птиците, какво трябва да знаем?

• Брошура за Африканска чума по свинете

• Чума и шарка по дребните преживни животни

• Шап по чифтокопитните животни

• Заразен нодуларен дерматит

• Шарка по овцете и козите и чума по дребни преживни животни

• Чума и шарка при животните

• Шап по чифтокопитните и Заразен нодуларен дерматит (постер)

• Практическо ръководство за биологична сигурност за производство и търговия с домашни птици

 

Инструкция за извършване на дезинсекция на животновъдни обекти и обработка на животните срещу насекоми, провеждани от фермери, срещу син език, заразен нодуларен дерматит и други векторно преносими болести

Практическо ръководство за фермерите болестта "Луда крава"

Практическо ръководство за фермерите болестта Скрейпи

 

 

Вносът на копитни животни от Северна Македония и Сърбия не е разрешен за ЕС

При въвеждане в Република България на пратки живи едри и дребни преживни животни с произход трети държави се спазват ограничителните мерки, определени в Регламент (EC) № 206/2010 на Комисията от 12 март 2010 година за установяване на списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо и за определяне на изискванията за ветеринарното сертифициране. В съответствие с част 1 от Приложение I на горецитирания регламент пратки с копитни животни с произход Република Сърбия и Република Северна Македония не могат да бъдат въвеждани. Съгласно специалните условия I от колона 6 от част 1 на същото приложение Р. Северна Македония и Р. Сърбия са одобрени: ,,за транзит през територията на трета страна на живи животни, предназначени за незабавно клане, или на животни за угояване от рода на едрия рогат добитък, изпратени от държава членка и с местоназначение друга държава членка в камиони, запечатани с пломба със сериен номер. Номерът на пломбата трябва да бъде въведен в здравния сертификат, издаден в съответствие с образеца, установен в приложение Е към Директива 64/432/ЕИО ( 11 )за живи животни от рода на едрия рогат добитък за клане и угояване и в съответствие с образец I от приложение Д към Директива 91/68/ЕИО ( 12 )за животни за клане от рода на овцете и козите. Освен това пломбата трябва да бъде цяла при пристигането на определения за влизане в Съюза граничен контролно-пропускателен пункт и номерът ѝ да е регистриран в интегрираната компютризирана ветеринарна система на Съюза (TRACES). Сертификатът трябва да бъде подпечатан на изходния пункт на Съюза от компетентния ветеринарен орган преди транзитното преминаване през една или повече трети страни с печат, носещ следния надпис: „САМО ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИ ЧАСТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ/ЧЕРНА ГОРА/СЪРБИЯ ( 13 ) ( 14 )“. Животните за угояване от рода на едрия рогат добитък трябва да бъдат директно транспортирани до стопанството на местоназначение, определено от компетентния ветеринарен орган по местоназначение. Посочените животни не трябва да бъдат местени от посоченото стопанство, освен за незабавно клане.” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R0206-20191214&from=BG Oдобрените ГКП в Р. България за въвеждане на живи животни са ГКП-Капитан Андреево и ГКП-Калотина за копитни, регистрирани еднокопитни и други животни и ГКП-Летище София-за регистрирани еднокопитни и други животни.

 

Листовка за изисквания за биосигурност на обекти тип лично стопанство

Листовка за изисквания за биосигурност на обекти тип фамилни ферми