Вътрешни правила


План-график за възлагане на обществени поръчки в ЦУ на БАБХ за 2021 година

План-график обществени поръчки 2018 г., утвърден със заповед № РД11-190 от 29.01.2018 г.

Допълнение на план-графика за възлагане на обществените поръчки в ЦУ на БАБХ за 2017 г., утвърдено със Заповед № РД11-1366 от 26.06.2017 г. на изпълнителния директор на БАБХ

План – график обществени поръчки 2017 г.

Консулидиран вариант на Ветрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, възлагани от Българската агенция по безопасност на храните

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки, възлагани от Българската агенция по безопасност на храните

Вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществените поръчки в Българската агенция по безопасност на храните.
 

Вътрешни правила за поддържането на Профила на купувача в Българската агенция по безопасност на храните.

ВП