Начало Кръстосано съответствие

Кръстосано съответствие


Ръководство за прилагане на законоустановените изисквания за управление, Приложение №1 към Заповед № РД 09-592/27.06.2018 г., изменена със Заповед № РД 09-811/09.08.2019 г., Консолидирана версия към 09.08.2019 г.

Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България, Приложение №2 към Заповед № РД 09-499/12.07.2016 (изменена със Заповед № РД 09-592/27.06.2018 г. и Заповед № 09-811/09.08.2019 г.), Консолидирана версия към 09.08.2019 г.

Заповед № РД 09-811/09.08.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за изменение на Заповед № РД 09-592/27.06.2018 г.

  Стандартна процедура: "Контрол на стопанствата за спазване на законоустановените изисквания за управлелние при проверките за кръстосано съответствие, извършвани от Българска агенция по безопасност на храните"

 Писмо с изх. № 13-2204/24.08.2018 г. на МЗХГ и Заповед на министъра № РД 09-592/27.06.2018 г. за целите на информиране на земеделските стопани, актуалните документи за прилагане на кръстосаното съответствие в България

 ЗХОЖ-192Г Доклад от проверка на място на идентификацията и регистрацията на животните (ИРЖ) /Секторно законодателство и Кръстосано съответствие

 Стандартна оперативна процедура  за реда и начина на извършване на официален контрол във връзка с идентификацията и регистрацията на животните, и за определяне на степента на спазване на ЗИУ 6, 7 и 8 относно кръстосаното съответствие

 Заповед № РД11-1513/30.07.2018 г. за утвърждаване образец на документ - Доклад от проверка на място Кръстосано съответствие, версия 02

  Приложение (Excel) към Заповед № РД11-1513/30.07.2018 г. 

Заповед РД 11-1517/16.08.2016г.

Стандартна оперативна процедура (СОП) за контрол на земеделските стопанства за спазване на законоустановени изисквания за управление (ЗИУ)

Инструкция за прилагане на СОП

Инструкция за спазване на законоустановените изисквания за хуманно отношение към животните ЗИУ 11-минимални изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета, ЗИУ 12-минимални изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине и ЗИУ 13-минимални изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на селскостопански животни при извършване на проверките за кръстосано съответствие

 

- Инструкция за спазването на законоустановените изисквания в сектор „Фуражи“ – ЗИУ 4 – Законодателство за храните и фуражите и ЗИУ 9 – Профилактика и контрол на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии.

- в сектор "Здравеопазване и хуманно отношение към животните

Доклад (чек лист)

Методика за прилагане на кръстосаното съответствие

Ръководство за прилагане на кръстосаното съответствие

Декларация

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КРЪСТОСАНО СЪОТВЕТСТВИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯ И РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (ЗИУ 1, ЗИУ 10)

Заповед № РД 11-64/10.01.2018 г.

Процедура за контрол на земеделски стопанства за спазване на законоустановените изисквания за управление (ЗИУ 1, ЗИУ 10) при проверките за кръстосано съответствие – СОП – ПРЗТК, версия 05, Приложение № 1 към Заповед № РД 11-64/10.01.2018 г

Доклад за проверка на място Кръстосано съответствие Приложение № 2 към Заповед № РД 11-64/10.01.2018 г.

Заповед № РД 11-1664/12.09.2016 г.

Процедура за контрол на земеделски стопанства за спазване законоустановените изисквания за управление (ЗИУ 1, ЗИУ 10) при проверките за кръстосано съответствие - СОП РЗК-04. Приложение № 1 към Заповед № РД 11-1664/12.09.2016 г.

Доклад от проверка на място Кръстосано съответствие Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1664/12.09.2016 г.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КРЪСТОСАНО СЪОТВЕТСТВИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ - 2015 г.

Инструкция за прилагане на стандартна оперативна процедура, утвърдена със заповед N РД 11-1405 от 27.08.2105 г. на изпълнителния директор на БАБХ, относно контрола на земеделски стопанства за спазване на законоустановените изисквания  за управление (ЗИУ 4, ЗИУ 6, ЗИУ 7, ЗИУ 8,ЗИУ 9 и  ЗИУ5) при проверките за кръстосано съответствие.

Заповед РД 11-1405 от 27,08,2015 г.

СОП за контрол на земеделски стопанства за спазване на законоустановените изисквания  за управление(ЗИУ 4, ЗИУ 6, ЗИУ 7, ЗИУ 8,ЗИУ 9 и  ЗИУ5) при проверките за кръстосано съответствие - СОП - ЗХОЖКФ и КХ 14, Ревизия 03

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КРЪСТОСАНО СЪОТВЕТСТВИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ - 2013 г.

Заповед РД 09-434 от 2 юли 2013 г.

Ръководство за прилагане на законоустановените изисквания за управление, посочени в чл. 4 и 5 и изброени в приложение II буква А от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. - Приложение 1 към Заповед РД 09-434/02.07.2013

Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България - Приложение 2 към Заповед РД 09-434/ 02.07.2013 г.

Заповед РД 11-710 от 8 юли 2013 г.

Доклад за кръстосано съответствие за 2013 г.
 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КРЪСТОСАНО СЪОТВЕТСТВИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ - 2012 г.

  Заповед РД 09-114 от 7 февруари 2012 г. за утвърждаване на Ръководство за прилагане на Законоустановени изисквания за управление, посочени в чл.4 и 5 и изброени в Приложение ІІ, буква А от Регламент (ЕО) №73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г.  за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установавяне на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) №1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на регламент (ЕО) № 1782/2003 (OB L 30, 31.1.2009), съгласно Приложението

 Ръководство за прилагане на Законоустановени изисквания за управление, посочени в чл.4 и 5 и изброени в Приложение ІІ, буква А от Регламент (ЕО) №73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г.

 Заповед № РД 09-1090 от 06.08.2012 г. на Министъра на земеделието и храните за реда и начина за извършване на съвместни проверки

 Заповед № РД 09-1102 от 08.08.2012 г. за утвърждаване на Методика за кръстосаното съответствие в България

 Методика за кръстосаното съответствие в България