Закони


Закон за Българската агенция по безопасност на храните (Обн., ДВ, бр. 8 от 25.01.2011 г., посл. изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

Закон за управление на агрохранителната верига (Oбн., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г., в сила от 20.06.2020 г., изм., бр. 65 от 21.07.2020 г., в сила от 21.07.2020 г.)

Закон за храните (Обн., ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г., посл. изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г. )

Закон за ветеринарномедицинската дейност (Обн., ДВ, бр. 87 от 1.11.2005 г., посл. изм. и доп., бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 09.06.2020 г.)

Закон за защита на растенията (Обн. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.65 от 21 Юли 2020 г., в сила от 21.07.2020 г.)

Закон за защита на животните

Закон за животновъдството

 Закон за пчеларството

Закон за фуражите (Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г., посл. доп., бр. 65 от 21.07.2020 г., в сила от 21.07.2020 г.)

Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Обн., ДВ, бр. 96 от 28.11.2006 г., посл. изм. бр. 52 от 09.06.2020 г., в сила от 09.06.2020 г.)

ЗАКОН за генетично модифицирани организми.