Начало Подмярка 5.1

Подмярка 5.1


Условия за кандидатстване подмярка 5.1

Указания за издаване на становища

Заповед № РД 11-1287/16.06.2020 г. за утвърждаване на образни на документи връзка с условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Образец ЗХОЖ-218 – Заявление до директора на Областна дирекция по безопасност на храните – част Инвестиции в закупуване или изграждане на инсталации и оборудване за дезинфекция

Образец ЗХОЖ-218А – Становище от директора на Областна дирекция по безопасност на храните – част Инвестиции в закупуване или изграждане на инсталации и оборудване за дезинфекция

Образец ЗХОЖ-219 – Заявление до директора на Областна дирекция по безопасност на храните – част Инвестиции в изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на стопанството

Образец ЗХОЖ-219А – Становище от директора на Областна дирекция по безопасност на храните – част Инвестиции в изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на стопанството

Образец ЗХОЖ-220 – Заявление от директора на Областна дирекция по безопасност на храните – част Инвестиции, свързани със съхранение и обезвреждане на странични животински продукти

Образец ЗХОЖ-220А – Становище от директора на Областна дирекция по безопасност на храните – част Инвестиции, свързани със съхранение и обезвреждане на странични животински продукти

Образец ЗХОЖ-221 – Заявление до директора на Областна дирекция по безопасност на храните – част Инвестиции в изграждане и обновяване на санитарна инфраструктура в помещенията, в които се отглеждат животните, като например осигуряване на качество на водата, съоръжение за обеззаразяване на местата за съхранение на тор, торови течности и технологични води

Образец ЗХОЖ-221А – Становище от директора на Областна дирекция по безопасност на храните – част Инвестиции в изграждане и обновяване на санитарна инфраструктура в помещенията, в които се отглеждат животните, като например осигуряване на качество на водата, съоръжение за обеззаразяване на местата за съхранение на тор, торови течности и технологични води

 

 Приложение № 5 към Становище

Заявление за прилагане на подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ - Образец КФ – 82, версия 01/ Утвърден със Заповед № РД 11-1051/22.05.2020 г.

Становище за прилагане на подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни 
бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ - Образец КФ – 83, версия 01/ Утвърден със Заповед № РД 11-1051/22.05.2020 г.